އެމް. ޑީ. ޕީ
އެމް. ޑީ. ޕީ
09 Nov 2023
ޚަބަރު
އެމްޑީޕީން ސްޕްރީމްކޯޓަށް ހުށައެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް އިއްވުން މިއަދު ހަވީރު
އެމްޑީީޕީން ސްޕްރީމްކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައަޅާފައި ވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގައި، މަޖިލީހުގެ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ނާޖާއިޒް ނުފޫޒާއި ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން އެމައްސަލަ ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެމައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތުގެ ހައްލެއް ހޯދުމަށެވެ.
07 Nov 2023
ޚަބަރު
އެމްޑީޕީން ސްޕްރީމްކޯޓަށް ހުށައެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވި ހުއްޓިފައި އޮތް އޮތުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ސްޕްރީމްކޯޓަށް ހުށައެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފިއެވެ. އިއްޔެ މިމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާ ނުލެވުނީ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ތަދައްޚުލްވި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް އެފަރާތުން ހުށައަޅަން ބޭނުންވާ ނުކުތާތައް ހުށައެޅުމަށް ތައްޔާރު ނުވެވޭ ކަމަށް ބުނެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް އެދުމުންނެވެ.
09 Oct 2023
ޚަބަރު
ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް އައު ސަރުކާރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނަން: އެމްޑީޕީ
އަންނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
07 Oct 2023
ޚަބަރު
އީވާ ގޮނޑިން ބޭލުމަށް ފުރަހަނި ޝުއައިބު ނިކުންނަނީ
އެމްޑީޕީ އުފެދުނީއްސުރެ އެ ޕާޓީއަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި ޝުއައިބު ޢަލީ (ފުރަހަނި ޝުއައިބު)، މިއަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އޮންނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ކުރިމަތި ލައްވަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އެކްސް ގައި ޝުއައިބު މިކަން އިއުލާން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެއްވި ޕޯސްޓްގައިވަނީ، އިންތިހާބުގައި އޭނާ ކުރިމަތިލުމަށް ނިންމީ، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިން އީވާ އަބްދުﷲ ބޭރުކުރުމަށް ކަމަށެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
ތާއީދު ކުރަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް، ނިޒާމު އެގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރައީސް
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ވޯޓަކަށް ގޮސްފިނަމަ، ރިޔާސީ ނިޒާމު ބޭއްވުމަށް، ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤަރާރާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
އެމްޑީޕީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތާއީދެއްވެސް ބަރުލަމާނީއަކަށް ނެތް!
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރަން ނުފެންނަކަމަށް އެމްޑީޕީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީންވެސް ނިންމައިފިއެވެ.  ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ޢާންމުންގެ ވޯޓެއް ނަގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ޤަރާރާ ގުޅިގެން، އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ރޫހުވެސް ހުރީ ރިޔާސީ ނިޒާމު ދަމަހައްޓައި، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަށެވެ.
01 Oct 2023
ޚަބަރު
އެމްޑީޕީ ދެން ތިބޭނީ ސަރުކާރުު ޒިންމާދާރުކުރުވަން: ފައްޔާޒު
އެމްޑީޕީން ދެން އޮންނާނީ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުވުމަށް ކަމަށް، ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީއަކީ ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީއެވެ. އެ ޕާޓީން ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ސަރުކާރުތަައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.
25 Sep 2023
ޚަބަރު
އެމްޑީޕީ ކެންޕެއިން ވަރުގަދަކޮށް ދެކުނަށް!
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ 2 ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލާން ދެން އޮތީ އެންމެ 4 ދުވަހެވެ. އެގޮތުން ކެންޕެއިންގައި ގުޅިފައިވާ ޕަޓީތަކުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ކެންޕެއިން އަންނަނީ މާލޭގައި ވަރަށް ފޯރީގައި ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ.
22 Sep 2023
ޚަބަރު
ކަރަންޓް ކިތަންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރިއަސް ބިލް ބޮޑުނުވާގޮތަށް ރޭޓެއް ކަނޑައަޅާނަން: ރައީސް
ކަރަންޓް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބޭނުންކުރިޔަސް ފީގެ ރޭޓު ބޮޑުނުވާނެ ގޮތަކަށް ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައަޅައި ލުޔެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީން މާވެޔޮ މަގު ހުވަދޫ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
22 Sep 2023
ޚަބަރު
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައި ހުންނެވި އިލްހާމް އަހްމަދު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކުރައްވާ ކެމްޕެއިންގައި އެމްޑީޕީ ހުވަދޫ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައެވެ.
22 Sep 2023
ޚަބަރު
ޑޯ-ޓު-ޑޯ ގައި މާލޭގެ ވިޔަފާރި ވެރިއަކަށް އޭރު ކުރެވުނު ބިރުވެރި ތަޖުރިބާ
މާލޭގައި ހުންނަ ހުވަދޫ ޖަގަހައިގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، އެ ދުވަހުގެ ޑޯ-ޓު-ޑޯ ހަރަކާތުގެ ތަޖުރިބާއެއް ޙިއްސާ ކުރެއްވެވިއެވެ. ރައީސްއާއި ޑޯ-ޓު-ޑޯ އިން ބައްދަލުވީ އެމް.ޑީ.ޕީ. އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ވިޔަފާރިވެރިއަކާއެވެ.
17 Sep 2023
ޚަބަރު
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފަހަތުން އަރާ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން: ރައީސް
ފަހަތުން އަރާވަޑައިގެން ދެވަނަ ބުރު އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވަނީ މި އިންތިހާބަކީ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ.