އެމް. ޑީ. ޕީ
26 May 2024
ޚަބަރު
ދިރާސީ އަހަރަށް އެޑިޔުކޭޝަނުން ތައްޔާރުވެފައި ނެތްކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީން ފާޑު ކިޔައިފި
ދިރާސީ އައު އަހަރު މިއަދު ފެށިގެން ދިޔުމާއި ގުޅުވައި އެމްޑީޕީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގިނަ ބެލެނިވެރިން ދަނީ ސްކޫލު ހުޅުވުނު އިރުވެސް ދަރިވަރުންގެ ފޮތްތައް ހަމަނުވާކަމުގެ ޝަކުވާތައް ކުރަމުން ކަމަށެވެ. އަދި ސްކޫލުތަކަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ހަމަނުވާކަމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ޓީޗަރުންދަނީ ކުރަމުން ކަމަށާއި އަދި އެކަމާއި ނުރުހިގެން ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި މުވައްޒަފަކު ޚިޔާލެއްފާޅުކޮށްފިނަމަ އެ މީހަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާކަމުގެ ޝަކުވާތައްވެސް ލިބެމުންދާ ކަމުގައި އެމްޑީޕީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.
04 May 2024
ޚަބަރު
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ދުވަހު އެމްޑީޕީން ފާޅުކުރީ ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް!
އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ، ސަރުކާރުން ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އަޅަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތުތައް ކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މިސަރުކާރުގައި، ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ ދެ ނޫހެއް ބްލޮކް ކޮށް ހިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ވަނީ ހުރަސް އެޅުމާއި، ފާއިތުވި ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ރާވައި އިންތިޒާމުވެގެން, ރަސްމީ އިދާރާތަައް މެދުވެރިކޮށް, ކަންކަމުގެ ހަގީގަތް ކަނޑައެޅިގެން އޮޅުވާލުމަށް ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައި ކަމާއި، ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް އެޅުމަށް ނޫސްވެރިންނަށް ރައީސް އޮފީހަށް ފޯނު ނުވެއްދޭ ގޮތަށް އެ އޮފީހުގެ އުސޫލުތައް ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރިކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.
03 May 2024
ޚަބަރު
ބޮޑު ދެ އިންތިޚާބުން ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އެމްޑީޕީން ދިރާސާއެއް ކުރަނީ
އެޕާޓީން ބުނީ، އެގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ، ނިމިގެންދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާއި ގުޅިގެން އެ ޕާޓީ ކުރިއަށްދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގައި ބޭއްވި ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުުުމުގައި ކަމަށެވެ. ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ އެބައްދަލުވުުމުގައި، އެމަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ 50 ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.
01 May 2024
ޚަބަރު
މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އެމްޑީޕީން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި
އެމްޑީޕީން ބުނީ، އެ ޕާޓީއަކީ އަބަދުވެސް ދިވެހި ހީވާގި މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތުކުރާ, އަދި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ނެގެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަދި ނަތީޖާ ނެރެފައިވާ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ޕާޓީކަމަށެވެ. މިގޮތުން، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މެއި 1 ވަނަ ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމާއި, މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ޤާނޫނުތައް ފާސްކޮށް ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެޕާޓީންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.
01 May 2024
ޚަބަރު
މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެމްޑީޕީ ދެމި އޮންނާނެ: ރައީސް ޞާލިޙް
އެމަނިކުފާނުގެ މެސެޖުގައި ވަނީ، އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުތަކުގައި މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް، ކުރެވިފައިވާ ކަންކަންވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅައި އެޤާނޫނު ތަސްދީޤުކޮށް އަމަލުކުރަން ފެށިފައިވާ ކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.
21 Apr 2024
ޚަބަރު
ބަލި ޤަބޫލުކޮށް އެމްޑީޕީން ޕީއެންސީއަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފި
އެކްސްގައި ފައްޔާޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެކި ދާއިރާތަކަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކޮށް ކާމިޔާބު ހޯއްދެވި މެމްބަރުންނަށް މަރު ހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޕީއެންސީ މި އިންތިޚާބުގައި ހޯދި ބޮޑު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރައްވައި ފައްޔާޒު ވަނީ ޕީއެންސީއަށްވެސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.
21 Apr 2024
ޚަބަރު
އިންތިހާބެއްގައި އަލަށް ހިންނަވަރުން އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ގެއްލިއްޖެ
ވަގުތީ ނަތީޖާތައް ދައްކާ ގޮތުން، ވިހި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވަނީ، ޕީއެންސީގެ ކެނޑިޑޭޓު މުޙައްމަދު އަބްދުއްރަޙްމާނެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި މި ދާއިރާގައި ވާދަކުރައްވާފައިވަނީ، މިހާރު ވެސް އެ ދާއިރާގެ މެންބަރު، ޖީހާން މަޙްމޫދެވެ.
19 Apr 2024
ޚަބަރު
އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ކެމްޕެއިންގެ މަގުމަތީ ހަރަކާތްތައް ނިންމާލައިފި
މަގުމަތީގެ ހަރަކާތްތައް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު އެޕާޓީން ވަނީ މަގުމަތީގެ ރެލީއެއް ބާއްވާފައެވެ. މާފަންނު ސޯޝަލް ސެންޓަރުން ފަށައިގެން ހެންވޭރު އާޓިފިޝަލް ބީޗަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މިރެލީގައި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަން ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލާއި، އެކި ދާއިރާތަކަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި އާއްމުން ބައިވެރިވިއެވެ.
19 Apr 2024
ޚަބަރު
އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ކެމްޕޭން ނިންމާ ޕެރެޑް މިއަދު ހަވީރު
އެމްޑީޕީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ކެމްޕޭން ނިންމުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ މިޕެރޭޑް ފަށާނީ، މިއަދު ހަވީރު 4:00ގައި ސޯޝަލް ސެންޓަރު ކުރިމަތިންނެވެ.
15 Apr 2024
ޚަބަރު
ބިރުދެއްކުމާއި އޮޅުވާލުމަކީ، މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ކަމުގައި ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެ
މިގޮތުން ޕީއެންސީގެ މެމްބަރަކު ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ބިރު ދެއްކުމަށް ގޮވައިލި ގޮވާލުމާއި، ދިއްދޫގައި ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުންގެ ގެތަކަށް އެކަނި ކަރަންޓް ދިނުމަށް އެޕާޓީގެ މެމްބަރުން ގޮވައިލި ގޮވާލެއްވުންތައް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
15 Apr 2024
ޚަބަރު
ޓީޖީއެސްޓީއިން ބައެއް ކައުންސިލްތަކަށް ދޭން ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ވަޢުދުވި އިރު އެއީ މިހާރުވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް: ރައީސް ޞާލިޙް
ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒް ކުރަންފެށި ސިޔާސަތަކީ، ދައުލަތުގެ މުޅި ބަޖެޓުގެ އެއް ޕަސެންޓް ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުން ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރަށް ރަށްރަށުން ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ %40 ކައުންސިލްތަަކަށް ދިނުމަށް ނިންމައި އަމަލުކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ޓެކްސްއެއްވެސް ހިމެނޭނެ ކަމުގައި ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.
13 Apr 2024
ޚަބަރު
ވަޒީފާގެ ބިރުދައްކައި އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާތީ، އެކަން އެމްޑީޕީން ކުއްވެރިކޮށްފި
އެމްޑީޕީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ، ކުރިއަށް އޮތް 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ދަނީ ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް ފުޅާދާއިރާއެއްގަ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން އެމީހުން ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ނުދޭނަމަ އެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ބިރުދައްކާ އަދި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް އޮފީސްތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުންވެސް ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލަމުންދާ ކަމަށެވެ.
13 Apr 2024
ޚަބަރު
ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން މި ސަރުކާރުން ހަދަނީ ބުހުތާނު ދޮގު: ރައީސް ޞޯލިހް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ، ކޯވިޑް-19ގެ ދަތިހާލަތު ނިމިގެން ދިޔައިރު، ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައި ނަގާފައިވާ ލޯނަށް 2022 ވަނަ އަހަރު 250 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިފައި އޮތް ކަމަށެވެ.
13 Apr 2024
ޚަބަރު
ރައީސް ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތް ހުއްޓިފައި އޮތީ، ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުންކަމުގައި ތުހުމަތުކޮށްފި
އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީނުގެ ޝަރީޢަތުގެ ހުރިހާ އަޑުއެހުންތަކެއް ޑިސެމްބަރު މަހުގައި ނިމި މިހާރު އޮތީ ހުކުމް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ހަތަރު މަސްދުވަސް ވެގެން ދާއިރު، އަދިވެސް އެމައްސަލައިގެ ޙުކުމް ނުކުރާކަން އަސްލަމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
12 Apr 2024
ޚަބަރު
އެމްޑީޕީއާއެކު އިސްލާޙީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހޯރަ އިއްބެ ނިޔާވެއްޖެ
އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުހޯރަ އިއްބެ ނިޔާވީ މިއަދު ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހި އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް މިއަދު މެންދުރުކުރީގައެވެ.
12 Apr 2024
ޚަބަރު
މިސަރުކާރުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ފުނޑު ފުނޑުކޮށްލާނެ ކަމުގެ ކުލަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަފެނޭ- ފައްޔާޒް
އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން، ރޭ ފޭދޫގައި ބޭއްވި ހަރުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، މިސަރުކާރުން ވަނީ އެޓޯލް މިނިސްޓްރީ އެއް އުފައްދާފައި ކަމަށާއި، އަދި އެމިނިސްޓްރީ އުފައްދަވައި މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ޔޫތު ސެންޓަރުތައް ގެންދަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.