މުނިފޫހިފިލުވުން
މުނިފޫހިފިލުވުން
22 Nov 2023
ލައިފްސްޓައިލް
"ޓަޗް" ހުރިތޯ ބަލާލަން އަލީ ރަމީޒް ކިޔާލި މަދަހައަށް ތައުރީފު އޮހިއްޖެ
ލަވަ ކިޔުމުގެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުހުގައި އުދުހުމަށްފަހު، އެކަން ހުއްޓާލާ ފަހުން ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް އިސްކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އަލީ ރަމީޒް، އަންގާރަ ދުވަހު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަޖުމަ ބަލާލުމަށް ކުރި ޕޯސްޓަކަށް އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފު އޮހިއްޖެއެވެ.
15 Nov 2023
ލައިފްސްޓައިލް
'ޓައިގަރ 3' ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި 100 ކްރޯރ ކުލަބަށް
ނޮވެމްބަރ 12 ވަނަ ދުވަހު އެޅުވި 'ޓައިގަރ 3' އަށް ދެދުވަސް ތެރޭގައި 100 ކްރޯރ އަށް ވުރެ ގިނަ އިންޑިއަން ރުޕީސް ލިބިއްޖެއެވެ. 100 ކްރޯރ އަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 12 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.
06 Nov 2023
މުނިފޫހިފިލުވުން
ކަޒްމިކް އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ފުރަތަމަ ފީޗަރ ފިލްމު 'ފްރީ ޑެލިވަރީ' އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ފަށައިފި
ކަޒްމިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް އޭ ބުނުމުން ނޭނގޭ ފަރާތްތަކެއް ތިބެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ފަހަތުގައި ވެސް އޮތީ ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް އޮލިމްޕަހަށް ގެނެސްދެމުން އަންނަ އައިފިލްމްސްގެ ޓީމެވެ. 'ބަވަތި' 'ނީނާ' ފަދަ މޮޅު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ މި ފަރާތްތަކުން މިފަހަރު މި ގެނެސްދެނީ ކަޒްމިކް އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ފުރަތަމަ ފީޗަރ ފިލްމު 'ފްރީ ޑެލިވަރީ' އެވެ.
04 Nov 2023
ލައިފްސްޓައިލް
ޑޭވިޑް ލީޗްގެ އައު ފިލްމު 'ދަ ފޯލް ގާއި' އަކީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާ ފިލްމެއް
ޑޭވިޑް ލީޗްއަކީ ހޮލީވުޑް ފިލްމުތައް ބަލާ ފަރާތްތަކަށް އައު ނަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. 'ޖޯން ވިކް' ، 'ޑެޑް ޕޫލް' 'އެޓޮމިކް ބްލޮންޑް' ފަދަ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ފިލްމުތައް ޑޭވިޑް ލީޗް ވަނީ މިހާތަނަށް ގެނެސްދީފައެވެ. ސްޓަންޓް މަނެއްގެ ގޮތުގައި ކެރިއަރ ފެށި ޑޭވިޑް ލީޗްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމަކީ 'ދަ ފޯލް ގާއި' އެވެ.
03 Nov 2023
މުނިފޫހިފިލުވުން
ޝާހްރުކް ޚާންގެ އުފަންދުވަހު ފޭނުންނަށް 'ޑަންކީ' ގެ ފުރަތަަމަ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި
ބޮލީވުޑްގެ ކިންގް ޚާންގެ އުފަންދުވަސް އޭނާގެ ފޭނުން އަބަދުވެސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރެއެވެ. ފޭނުން އުފާ ކޮށްދިނުމަށް ޝާހްރުކް ޚާން ވަނީ ވަރަށް ހާއްސަ ދެކަމެއް ކޮށްފައެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ މިއަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިޓު 'ޖަވާން'ގެ އެކްސްޓެންޑެޑް ކަޓެއް ނެޓްފްލިކްސް އަށް ދޫކޮށްލުމެވެ. އަނެއް ކަމަކީ އޭނާގެ ކުރިއަށް ނުކުންނަން އޮތް ފިލްމު 'ޑަންކީ'ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލުމެވެ.
28 Oct 2023
ލައިފްސްޓައިލް
ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް ހާއްސަ ދިވެހި ފިލްމު ފެސްޓިވަލެއް
ފަލަސްތީނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިން ދަނީ އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އެގޮތުން އެތައް ހަރަކާތަކާއި އިވެންޓްތައް ހިންގާފައިވާއިރު މިހާތަނަށް އެތައް މިލިއަން ފައިސާގެ އެހީ ހޯދާފައިވެއެވެ. ހަމަ މިގޮތަށް ދިވެހި ފިލްމީ ފަންނާނުން ވެސް ވަނީ 'އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި' ގެ ނަމުގައި ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ފަށާފައެވެ. މީގެތެރެއިން މިހަފްތާގައި، ކުރިއާއި ފަހުގެ ތިޔަބޭފުޅުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ފިލްމުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހާއްސަ ފިލްމު ފެސްޓިވަލެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
22 Oct 2023
މުނިފޫހިފިލުވުން
ޔާރާގެ ސީޒަން-2 ފަށައިގެން ކުރިއަށް ދަނީ
މި އަހަރު ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންސް އިން ބައިސްކޯފް މެދުވެރިކޮށް ގެނެސްދޭންފަށާފައިވާ 'ޔާރާ' ގިނަބައެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ މި ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް އާއްމުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަޝްހޫރުވެފައިވާ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން ސީރީޒް އެއް ހަދާތީއެވެ. ދެން އަނެއްކާވެސް ފެނުނީ ރިޝްމީ އާއި އައްޒަ ދެބެންގެ ރޯލް ކުޅެ، އެމީހުންގެ މަންމަ އައިމިނަތު ރަޝީދާ ހަމަ މަންމަގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާތަނެވެ. މިފަދަ އެތައް ކަމަކާ ގުޅިގެން ޔާރާ ސީރީޒް އޮތީ ވަރަށް ހާއްސަވެފައެވެ.
21 Oct 2023
މުނިފޫހިފިލުވުން
ސަލްމާންގެ 'ޓައިގަރ 3' އަށް ޝާހްރުކް ޚާންގެ 'ޕަޓާން' އަދި 'ޖަވާން'ގެ ރެކޯޑުތައް މުގުރާލެވިދާނެބާ؟
'ޓައިގަރ 3' އަށް ގިނަބަޔަކު މަޑުކުރަމުންދާއިރު، އެންމެންގެ ސުވާލަކީ ސަލްމާން ޚާންއަށް މިއަހަރު ޝާހްރުކްގެ ރެކޯޑުތައް މުގުރާލެވިދާނެތޯ ކުރެވޭ ސުވާލެވެ. ޝާހްރުކް ޚާންގެ 'ޕަޓާން' އަދި 'ޖަވާން' ވެސް 500 ކްރޯރ އަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ އިންޑިއާއިން ހޯދާފައިވާއިރު، ސަނީ ޑިއޯލްގެ 'ގަދަރު 2' ވެސް ވަނީ 500 ކްރޯރ މިއަހަރު ހޯދާފައެވެ.
07 Oct 2023
ލައިފްސްޓައިލް
ބެކަމްއަށް 'މަރުދިން' ކުދިން އެ ހަނދާންތައް އާކޮށްލަންވީ ވަގުތު އައިސް ޖެހިއްޖެ
ދުނިޔެ ދުށް މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ ތަރި އުދަރެހުން އެރީ 1996 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އެއީ ޕްރިމިއަރ ލީގު މެޗެއްގައި ދަނޑުގެ މެދު ރޮނގާއި ހިސާބުން އޭނާ ކާމިޔާބު ކޮށްދިން މޮޅު ގޯލުންކަން ގިނަ މީހުން ގަބޫލު ކުރެއެވެ. މި ތަރީގެ ބެބުޅުން ގަދަވެގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމުގެ މޮޅު ހުނަރުގެ އިތުރުން، އޭނާ ލޯބީގެ ގޮތުން ސްޕައިސް ގާލްސްގެ ވިކްޓޯރިޔާއާ ގުޅުނު ހިސާބުންނެވެ.
06 Oct 2023
މުނިފޫހިފިލުވުން
ނެޓްފްލިކްސް އިން ހަފްތާ ބަންދުގައި ބަލާލަން ރަނގަޅު ފިލްމު/ސީރީސްތައް
ނެޓްފްލިކްސްއަށް ކޮންމެ ބުރާސްފަތި އަދި ހުކުރެއްގައި އައު ކޮންޓެންޓް އާދެއެވެ. އެކި ގައުމުތަކުގެ އެކި ވައްތަރުގެ ފިލްމު ތަކާއި ސީރީސްތަކެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ސްޓްރީމް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް މިއޮތީ ރަނގަޅު ލިސްޓެކެވެ.
05 Oct 2023
މުނިފޫހިފިލުވުން
"ނަރަކައަށް ދިޔަޔަސް ބަރުދަން ބަދަލެއް ނުވާނެ"
މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން، ސްކޫލް ދައުރުގައި ހިނގާދިޔަ ހަނދާނުން ފޮހެލަން އުނދަގޫ، އަދި ހަނދާނުން ފޮހެލަން ބޭނުންނުވާ ދުވަހެކެވެ. އޭރު ދިވެހިންނަށް ވުރެން ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ވެސް ގިނައެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެން ކިޔަވަމުން ދިޔަ ގުރޭޑުގައި ފިޒިކްސް ކިޔަވާދެނީ ވެސް އޭރު ބިދޭސީއެކެވެ.
18 Sep 2023
މުނިފޫހިފިލުވުން
އަހަރުތަކަކަށްފަހު ބޮލީވުޑަށް ޢީދެއް
ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑު ކަމަށް ފަހު ހުރިހާ ގައުމުތަކަކާ އިންޑަސްޓްރީތަކަށް އަސަރުކުރި ފަދައިން ބޮލީވުޑަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރިއެވެ. އެގޮތުން، އިންޑިއާގައި ފިލްމުތައް ނޭޅުވި މިހާރުގެ މަޝްހޫރު އޯ.ޓީ.ޓީ ޕްލެޓްފޯމުތައް ކަމުގައިވާ ނެޓްފްލިކްސް، އެމެޒޯން ޕްރައިމް، ޑިސްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓަރ ފަދަ ތަންތަނަށް ފިލްމުތައް ވިއްކާލަން ޖެހުނެވެ.