Advertisement

21 Oct 2023
މުނިފޫހިފިލުވުން

ސަލްމާންގެ 'ޓައިގަރ 3' އަށް ޝާހްރުކް ޚާންގެ 'ޕަޓާން' އަދި 'ޖަވާން'ގެ ރެކޯޑުތައް މުގުރާލެވިދާނެބާ؟

ޔަޝް ރާޖް ފިލްމްސްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފްރެންޗައިޒް ކަމުގައިވާ ސަލްމާން ޚާންގެ 'ޓައިގަރ' ފްރެންޗައިޒްގެ 3 ވަނަ ފިލްމު 'ޓައިގަރ 3' ގެ ޓްރެއިލަރ ދައްކާލައިފިއެވެ. މީގެ ކުރިން މި ފިލްމް ސީރީޒްގެ ނުކުމެފައި ވަނީ 'އޭކް ތަ ޓައިގަރ (2012)' އަދި 'ޓައިގަރ ޒިންދާ ހޭ (2017)' އެވެ. ތިންވަނަ ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި 'ޓައިގަރ 3' އަންނައިރު މިފިލްމުން ވެސް ފެނިގެންދާނީ ސަލްމާން ޚާން އަދި ކެޓްރީނާ ކައިފް އެވެ. ނަމަވެސް، މިފިލްމުގެ ވިލަންގެ ރޯލުން މިފަހަރު އިމްރާން ހަޝްމީ ފެނިގެންދާނެވެ. މިއީ ސަލްމާން އަދި ކެޓްރީނާއާއެކު ވެސް އިމްރާން ސްކްރީން ޝެއަރކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

'ޓައިގަރ 3' އަށް ގިނަބަޔަކު މަޑުކުރަމުންދާއިރު، އެންމެންގެ ސުވާލަކީ ސަލްމާން ޚާންއަށް މިއަހަރު ޝާހްރުކްގެ ރެކޯޑުތައް މުގުރާލެވިދާނެތޯ ކުރެވޭ ސުވާލެވެ. ޝާހްރުކް ޚާންގެ 'ޕަޓާން' އަދި 'ޖަވާން' ވެސް 500 ކްރޯރ އަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ އިންޑިއާއިން ހޯދާފައިވާއިރު، ސަނީ ޑިއޯލްގެ 'ގަދަރު 2' ވެސް ވަނީ 500 ކްރޯރ މިއަހަރު ހޯދާފައެވެ. މިއީ މުޅިން ވެސް ބޮލީވުޑަށް އައު ރެކޯޑުތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން، މިހާރު އެންމެން ވެސް ކެތްތެރިކަމާއެކު ބަލަމުން އެދަނީ ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމަށް އޮތް ސަޕޯޓަށެވެ.

ޔަޝް ރާޖް ފިލްމްސް އިން ވަނީ އެމީހުންގެ ސްޕައި ތްރިލާތައް އެއްކޮށްލުމަށް ރާވައި، ސްޕައި ޔުނިވަރސްއެއް ޕަތާންއާއެކު ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން، ޕަތާންގައި ސަލްމާން ޚާން 'ޓައިގަރ' ގެ ގޮތުގައި ހާއްސަ ފެނިލުމަކުން ފެނިގެންދިޔައިރު، 'ޓައިގަރ 3' ގައި ޝާހްރުކް ޚާން ވެސް ޕަޓާންގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދާނެ ކަމަށްވެއެވެ. މިއީވެސް، މިދެ އެކްޓަރުންގެ ފޭނުން މިފިލްމަށް އިންތިޒާރުކުރާ އެއް ސަބަބެވެ. މި ސްޕައި ޔުނިވަރސްގައި ދެން ހިމެނޭ ފިލްމަކީ ރިތިކް ރޯޝަންގެ 'ވަރ' އެވެ.

Advertisement

'ޓައިގަރ 3' ރިލީސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 12 ނޮވެމްބަރުގައި ދިވާލީ ތެރޭގައެވެ. އެހެންކަމުން، އަހަރެމެން ޖެހޭނީ މި ފިލްމުން މުގުރާ ރެކޯޑުތައް ބަލާލަން އަދި ކުޑަކޮށް އިންތިޒާރުކޮށްލާށެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.