Advertisement

15 Nov 2023
ލައިފްސްޓައިލް

'ޓައިގަރ 3' ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި 100 ކްރޯރ ކުލަބަށް

ނޮވެމްބަރ 12 ވަނަ ދުވަހު އެޅުވި 'ޓައިގަރ 3' އަށް ދެދުވަސް ތެރޭގައި 100 ކްރޯރ އަށް ވުރެ ގިނަ އިންޑިއަން ރުޕީސް ލިބިއްޖެއެވެ. 100 ކްރޯރ އަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 12 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އިންޑިއާގައި 100 ކްރޯރ ހޯދާ ފިލްމުތަަކަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ލިބޭއިރު ޝާހްރުކް ޚާންގެ 'ޕަޓާން' އަދި 'ޖަވާން' އިން ވަނީ މިއަހަރު 500 ކްރޯރ އަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހޯދާފައެވެ. އަދި ސަނީ ޑިއޯލްގެ 'ގަދަރު 2' އަކީ ވެސް 500 ކްރޯރ ކްލަބްގެ ފިލްމެކެވެ.

ދިވާލީ އަށް ހާއްސަކޮށް އެޅުވި 'ޓައިގަރ 3' ގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ކަލެކްޝަން މަދުވާނެކަމަށް ޓްރޭޑް އެކްސްޕާޓުން ބުނަމުން ދިއައީ އެދުވަހަކީ ގޭގޭގައި އާއިލާގެ މީހުންނާއެކު ދިވާލީ ފާހަގަކުރާ ދުވަހަށް ވީމައެވެ. ނަމަވެސް 43 ކްރޯރގެ އޮޕެނިންގ އަކާއެކު 'ޓައިގަރ 3' ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ސަލްމާން ޚާންގެ ކެރިއަރގެ ވެސް މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ލިބުނު ފިލްމަށެވެ. ސަލްމާން ހާން މީގެ ކުރިން ދިއައީ އެތައް ފްލޮޕް ފިލްމުތަކެއް ދެމުންނެވެ. ނަމަވެސް 'ޓައިގަރ 3' އާއެކު އޭނަ ދެމުން އައި ފްލޮޕް ފިލްމުތައް މިވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައެވެ.

'ޓައިގަރ 3' ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަރ

'ޓައިގަރ 3' ގެނެސްދީފައިވަނީ މިހާރު ޔަޝްރާޖް ފިލްމްސް އިން އުފައްދާފައިވާ 'ސްޕައި ޔުނިވާސް' ގެ ދަށުންނެވެ. މި ބެނަރގެ ދަށުން ޝާހްރުކް ޚާންގެ 'ޕަޓާން' އަދި ރިތިކް ރޯޝަންގެ 'ވަރ' ވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި ދެން މި ފިލްމުތަކުގެ ކޮންމެ އިންސްޓޯލްމެންޓެއްގައި ވެސް އެހެން ފިލްމުތަކުގެ ތަރިންގެ ހާއްސަ ފެނިލުންތައް ހިމެނޭނެއެވެ. 'ޓަރިގަރ 3' ގައި ޝާހްރުކް ޚާންގެ ފެނިލުމަށް ވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ.

'ޓައިގަރ' ގެ މިފަހަރުގެ ފިލްމުގައި ވެސް ކުރީގެ ދެ ފިލްމާއި ގުޅޭގޮތަށް ވާހަކަ ވަނީ އަތުރާލާފައެވެ. އަދި ފިލްމުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅެވެ. ސަލްމާންގެ އެކްޓިންގ އިން ފެށިގެން ކަޓްރީނާގެ އެކްޝަން ސީންތައް ވެސް މޮޅެވެ. އަދި ނެގެޓިވް ރޯލަކުން ފެނިގެން ދިއަ އިމްރާން ހާޝްމީ ވެސް ވަނީ މި ފިލްމުގައި މޮޅު އެކްޓިންގ އެއް ދައްކުވައިދީފައެވެ. ފިލްމު މިހާރު ސިނަމާގައި ދައްކަމުން ދާއިރު މާލޭގެ ޝްވެކް ސިނަމާއިން ވެސް މިހާރު ދަނީ މި ފިލްމު ދައްކަމުންނެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.