Advertisement

04 Nov 2023
ލައިފްސްޓައިލް

ޑޭވިޑް ލީޗްގެ އައު ފިލްމު 'ދަ ފޯލް ގާއި' އަކީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާ ފިލްމެއް

ސްޓަންޓް މަނުންނަކީ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ފިލްމުތަކުގެ މައިގަނޑު އެއް ތަނބެވެ. ސަބަބަކީ ގިނަ އެކްޓަރުންނަށް މިފަދަ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ސީންތައް އަމިއްލައަށް ހަދަން ނުކެރުމެވެ. އަނެއްކަމަކީ މި ސީންތަކުގެ ރިސްކު ބޮޑުވުމެވެ. އެހެންކަމުން އެކްޓަރުންގެ ބޮޑީ ޑަބަލް ހޯދައިގެން މި އެކްޝަން ސީންތައް ކުޅޭއިރު ފިލްމު ބަލާ މީހުނަށް ހަމަ ހީވާނީ މިއީ އެކްޓަރުގެ މޮޅު ސްޓަންޓްތައް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ފަރުދާގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވާ ސްޓަންޓް މަނުންގެ ބުރަ މަސައްކަތް ހަމަ އެގޮތުގައި ފޮރުވިފައި އޮންނަނީއެވެ.

ދަ ފޯލް ގާއި ޓްރެއިލަރ

ޑޭވިޑް ލީޗްއަކީ ހޮލީވުޑް ފިލްމުތައް ބަލާ ފަރާތްތަކަށް އައު ނަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. 'ޖޯން ވިކް' ، 'ޑެޑް ޕޫލް' 'އެޓޮމިކް ބްލޮންޑް' ފަދަ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ފިލްމުތައް ޑޭވިޑް ލީޗް ވަނީ މިހާތަނަށް ގެނެސްދީފައެވެ. ސްޓަންޓް މަނެއްގެ ގޮތުގައި ކެރިއަރ ފެށި ޑޭވިޑް ލީޗްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމަކީ 'ދަ ފޯލް ގާއި' އެވެ. މި ފިލްމުގައި ރިޔާން ގޯސްލިންގ ކުޅެނީ ސްޓަންޓް މަނެއްގެ ރޯލެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ޑޭވިޑް ލީޗްގެ ދިރިއުޅުމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ފިލްމެއްކަމަށް މީޑިއާތަކުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ. ސްޓަންޓް މަނެއްގެ ގޮތުގައި ކެރިއަރ ފެށި ޑޭވިޑް ލީޗް އަކީ މިހާރު ކާމިޔާބު ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއެއް ހިންގާ ފަރާތެކެވެ.

Advertisement

'ދަ ފޯލް ގާއި' ގެ ޓްރެއިލަރ މިހާރު ނެރެފައިވާއިރު، ރިޔާން ގޯސްލިންގ ގެ އިތުރުން މި ފިލްމުގައި އެމިލީ ބްލަންޓް، އާރަން ޓެއިލަރ ވެސް ހިމެނެއެވެ. މި ފިލްމު ރިލީސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަރ އަށް މިހާރުވެސް ދަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންނެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.