Advertisement

22 Oct 2023
މުނިފޫހިފިލުވުން

ޔާރާގެ ސީޒަން-2 ފަށައިގެން ކުރިއަށް ދަނީ

މި އަހަރު ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންސް އިން ބައިސްކޯފް މެދުވެރިކޮށް ގެނެސްދޭންފަށާފައިވާ 'ޔާރާ' ގިނަބައެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ މި ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް އާއްމުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަޝްހޫރުވެފައިވާ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން ސީރީޒް އެއް ހަދާތީއެވެ. ދެން އަނެއްކާވެސް ފެނުނީ ރިޝްމީ އާއި އައްޒަ ދެބެންގެ ރޯލް ކުޅެ، އެމީހުންގެ މަންމަ އައިމިނަތު ރަޝީދާ ހަމަ މަންމަގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާތަނެވެ. މިފަދަ އެތައް ކަމަކާ ގުޅިގެން ޔާރާ ސީރީޒް އޮތީ ވަރަށް ހާއްސަވެފައެވެ.

އެޕްރީލް މަހު ސްޓްރީމްކުރަން ފެށި މި ސީރީސްގެ ފުރަތަމަ ދެ އެޕިސޯޑު އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރެމިއަރ ކުރިއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑުގައި ވެސް ވަނީ ވަރަށް ހާއްސަ ލަވަ ސެޓެއް ހިމެނިފައެވެ. 2000 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި މަޝްހޫރުވި ޔާރާ ލަވަ ސީޑީތަކުގައި ހިމެނޭ ލަވަތައް މިލަވަ ސެޓުން ފެނިގެންދިއައެވެ.

ސީޒަން 01 ގެ ބާރަ އެޕިސޯޑު ނިންމާލުމަށްފަހު، މިސީރީޒްގެ 02 ވަނަ ސީޒަންގެ އެޕިސޯޑުތައް ސްޓްރީމްކުރަން ފަށާފައިވަނީ އޮކްޓޫބަރު 05 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ބުރާސްފަތި ދުވަހެއްގެ ރޭ 9 ޖަހާއިރު އައު އެޕިސޯޑެއް އަނެއްކާވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ބަލާލަން ލިބޭނެއެވެ.

Advertisement

04 ސީޒަނަކަށް ބަހާލައިގެން ނެރޭ މިސީރީޒް ޑައިރެކްޓު ކުރަނީ އައިޝަތު ރިޝްމީއެވެ. އަދި ލިޔުނީ އަހުމަދު އިޤްބާލްއެވެ. ޔާރާގެ އެޕިސޯޑުތަކުން ގާތްގަނޑަކަށް 90 އަށްވުރެ ގިނަ މަޝްހޫރު ފަންނާނުން ފެނިގެންދާނެއެވެ. މިއީ އާއިލީ މައްސަލަތަކާއި ދެމަފިރިންނާއި ލޯބިވެރިން އަދި ރައްޓެހިންގެ މެދުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ސީރީޒްއެކެވެ. ސީރީޒްގެ ކޮސްޓިއުމާއި ސެޓްތަކަށް ވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާއިރު މި ސީރީޒް އަކީ މިހާރު ބައިސްކޯފުގައި އެންމެ ހިނގަމުންދާ ޝޯވއެވެ. 

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.