Advertisement

22 Oct 2023
މުނިފޫހިފިލުވުން

ޔާރާގެ ސީޒަން-2 ފަށައިގެން ކުރިއަށް ދަނީ

މި އަހަރު ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންސް އިން ބައިސްކޯފް މެދުވެރިކޮށް ގެނެސްދޭންފަށާފައިވާ 'ޔާރާ' ގިނަބައެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ މި ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް އާއްމުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަޝްހޫރުވެފައިވާ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން ސީރީޒް އެއް ހަދާތީއެވެ. ދެން އަނެއްކާވެސް ފެނުނީ ރިޝްމީ އާއި އައްޒަ ދެބެންގެ ރޯލް ކުޅެ، އެމީހުންގެ މަންމަ އައިމިނަތު ރަޝީދާ ހަމަ މަންމަގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާތަނެވެ. މިފަދަ އެތައް ކަމަކާ ގުޅިގެން ޔާރާ ސީރީޒް އޮތީ ވަރަށް ހާއްސަވެފައެވެ.

އެޕްރީލް މަހު ސްޓްރީމްކުރަން ފެށި މި ސީރީސްގެ ފުރަތަމަ ދެ އެޕިސޯޑު އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރެމިއަރ ކުރިއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑުގައި ވެސް ވަނީ ވަރަށް ހާއްސަ ލަވަ ސެޓެއް ހިމެނިފައެވެ. 2000 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި މަޝްހޫރުވި ޔާރާ ލަވަ ސީޑީތަކުގައި ހިމެނޭ ލަވަތައް މިލަވަ ސެޓުން ފެނިގެންދިއައެވެ.

ސީޒަން 01 ގެ ބާރަ އެޕިސޯޑު ނިންމާލުމަށްފަހު، މިސީރީޒްގެ 02 ވަނަ ސީޒަންގެ އެޕިސޯޑުތައް ސްޓްރީމްކުރަން ފަށާފައިވަނީ އޮކްޓޫބަރު 05 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ބުރާސްފަތި ދުވަހެއްގެ ރޭ 9 ޖަހާއިރު އައު އެޕިސޯޑެއް އަނެއްކާވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ބަލާލަން ލިބޭނެއެވެ.

Advertisement

04 ސީޒަނަކަށް ބަހާލައިގެން ނެރޭ މިސީރީޒް ޑައިރެކްޓު ކުރަނީ އައިޝަތު ރިޝްމީއެވެ. އަދި ލިޔުނީ އަހުމަދު އިޤްބާލްއެވެ. ޔާރާގެ އެޕިސޯޑުތަކުން ގާތްގަނޑަކަށް 90 އަށްވުރެ ގިނަ މަޝްހޫރު ފަންނާނުން ފެނިގެންދާނެއެވެ. މިއީ އާއިލީ މައްސަލަތަކާއި ދެމަފިރިންނާއި ލޯބިވެރިން އަދި ރައްޓެހިންގެ މެދުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ސީރީޒްއެކެވެ. ސީރީޒްގެ ކޮސްޓިއުމާއި ސެޓްތަކަށް ވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާއިރު މި ސީރީޒް އަކީ މިހާރު ބައިސްކޯފުގައި އެންމެ ހިނގަމުންދާ ޝޯވއެވެ. 

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.