Advertisement

06 Nov 2023
މުނިފޫހިފިލުވުން

ކަޒްމިކް އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ފުރަތަމަ ފީޗަރ ފިލްމު 'ފްރީ ޑެލިވަރީ' އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ފަށައިފި

ކަޒްމިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް އޭ ބުނުމުން ނޭނގޭ ފަރާތްތަކެއް ތިބެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ފަހަތުގައި ވެސް އޮތީ ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް އޮލިމްޕަހަށް ގެނެސްދެމުން އަންނަ އައިފިލްމްސްގެ ޓީމެވެ. 'ބަވަތި' 'ނީނާ' ފަދަ މޮޅު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ މި ފަރާތްތަކުން މިފަހަރު މި ގެނެސްދެނީ ކަޒްމިކް އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ފުރަތަމަ ފީޗަރ ފިލްމު 'ފްރީ ޑެލިވަރީ' އެވެ.

ޑާކް ކޮމެޑީ ޖޮންރާއަށް ގެނެސްދޭ މި ފިލްމަކީ ކޮމެޑީގެ އިތުރުން ސަސްޕެންސް ހިމެނޭ ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ ފަރާާތްތަކަށް ރަނގަޅު ފިލްމަކަށް ވާނެއެވެ. ފިލްމުގައި ގިނަ ތަރިންތަކެއް ހިމެނޭއިރު ލީޑު ރޯލް ތަކުން ފެނިގެން ދާނީ ތާތި، އައިޝާ، ރައުފަތު، ޝާރިފް އަދި ވާޝިޔާއެވެ. މީގެއިތުރުން ހާއްސަ ފެނިލުންތަކުން އެތައް ތަރިންނެއް މި ފިލްމުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

'ފްރީ ޑެލިވަރީ' ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަރ

ފިލްމުގެ ކުޑަ ރިވިއު އަކަށް ދާނަމަ، ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފިލްމުން ކަމުދިއައެވެ. އޭގެތެރޭގައި އުފައްދާފައިވާ ކެރެކްޓަރ ތަކާއި، ހާލަތްތަކުން ބެލުންތެރިންނަށް ފޫހިނުވެ ފިލްމު ފެށިގެން ނިމެންދެން ބަލާލެވޭނެއެވެ. މެއިން ކާސްޓުގެ އެކްޓިންގ ވެސް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ވަރަށް ރަނގަޅެވެ. ބައެއް ޑައިލޮގްތަކުން މުޅި ހޯލު ވެސް ހުނުމުގެ އަޑުން ގުގުމާލައެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް ޔަގީނުން ވެސް އައިޝާގެ ކެރެކްޓަރ ވަރަށް ކަމުދާނެއެވެ. ސަޕޯޓިންގ ކާސްޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ކޮންފިޑެންޓްކޮށް ފެނުނީ ވަރަށް ކުޑަ ރޯލަކުން ބޮޑު އިމްޕެކްޓެއް ކްރިއޭޓް ކުރި ފައިރޫއެވެ. ދެން ކަމުނުދާ ދެތިން ކަމަކަށް ބަލާލާނަމަ، ސައުންޑް މިކްސިންގ ގައި އުދަނގޫ ކަންތައްތަކެއް ހުއްޓެވެ. އަދި ފިލްމުގެ ކަލަރ ގްރޭޑިންގައި ރޭގަނޑުގެ ބައެއް ސީންތަކުގައި ވަރަށް ކުލަ ގަދަކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ބައެއް ޗޭސް ސީންތައް ތަންކޮޅެއް ދިގުލައިގެން ގޮސްފައި ވެއެެވެ. އެކަމަކު މިއީ އެންމެން އެއްކޮށް ބަލާލަން މަޖާ ދިވެހި ފިލްމަކަށް ވާނެއެވެ. ހުސް ވަލްގަރ ޑަބަލް މީނިންގ ޑައިލޮގްސް ލައިގެން ނޫނަސް ކޮމެޑީ ހެދިދާނެކަން އިއްލެ މިވަނީ މި ފިލްމާއެކު ސާބިތު ކޮށްދީފައެވެ.

'ފްރީ ޑެލިވަރީ' ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 04 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އޮލިމްޕަހުގައި ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ޓިކެޓް ބުކް ކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ 7242555 އަށެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.