Advertisement

06 Nov 2023
މުނިފޫހިފިލުވުން

ކަޒްމިކް އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ފުރަތަމަ ފީޗަރ ފިލްމު 'ފްރީ ޑެލިވަރީ' އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ފަށައިފި

ކަޒްމިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް އޭ ބުނުމުން ނޭނގޭ ފަރާތްތަކެއް ތިބެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ފަހަތުގައި ވެސް އޮތީ ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް އޮލިމްޕަހަށް ގެނެސްދެމުން އަންނަ އައިފިލްމްސްގެ ޓީމެވެ. 'ބަވަތި' 'ނީނާ' ފަދަ މޮޅު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ މި ފަރާތްތަކުން މިފަހަރު މި ގެނެސްދެނީ ކަޒްމިކް އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ފުރަތަމަ ފީޗަރ ފިލްމު 'ފްރީ ޑެލިވަރީ' އެވެ.

ޑާކް ކޮމެޑީ ޖޮންރާއަށް ގެނެސްދޭ މި ފިލްމަކީ ކޮމެޑީގެ އިތުރުން ސަސްޕެންސް ހިމެނޭ ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ ފަރާާތްތަކަށް ރަނގަޅު ފިލްމަކަށް ވާނެއެވެ. ފިލްމުގައި ގިނަ ތަރިންތަކެއް ހިމެނޭއިރު ލީޑު ރޯލް ތަކުން ފެނިގެން ދާނީ ތާތި، އައިޝާ، ރައުފަތު، ޝާރިފް އަދި ވާޝިޔާއެވެ. މީގެއިތުރުން ހާއްސަ ފެނިލުންތަކުން އެތައް ތަރިންނެއް މި ފިލްމުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

'ފްރީ ޑެލިވަރީ' ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަރ

ފިލްމުގެ ކުޑަ ރިވިއު އަކަށް ދާނަމަ، ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފިލްމުން ކަމުދިއައެވެ. އޭގެތެރޭގައި އުފައްދާފައިވާ ކެރެކްޓަރ ތަކާއި، ހާލަތްތަކުން ބެލުންތެރިންނަށް ފޫހިނުވެ ފިލްމު ފެށިގެން ނިމެންދެން ބަލާލެވޭނެއެވެ. މެއިން ކާސްޓުގެ އެކްޓިންގ ވެސް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ވަރަށް ރަނގަޅެވެ. ބައެއް ޑައިލޮގްތަކުން މުޅި ހޯލު ވެސް ހުނުމުގެ އަޑުން ގުގުމާލައެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް ޔަގީނުން ވެސް އައިޝާގެ ކެރެކްޓަރ ވަރަށް ކަމުދާނެއެވެ. ސަޕޯޓިންގ ކާސްޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ކޮންފިޑެންޓްކޮށް ފެނުނީ ވަރަށް ކުޑަ ރޯލަކުން ބޮޑު އިމްޕެކްޓެއް ކްރިއޭޓް ކުރި ފައިރޫއެވެ. ދެން ކަމުނުދާ ދެތިން ކަމަކަށް ބަލާލާނަމަ، ސައުންޑް މިކްސިންގ ގައި އުދަނގޫ ކަންތައްތަކެއް ހުއްޓެވެ. އަދި ފިލްމުގެ ކަލަރ ގްރޭޑިންގައި ރޭގަނޑުގެ ބައެއް ސީންތަކުގައި ވަރަށް ކުލަ ގަދަކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ބައެއް ޗޭސް ސީންތައް ތަންކޮޅެއް ދިގުލައިގެން ގޮސްފައި ވެއެެވެ. އެކަމަކު މިއީ އެންމެން އެއްކޮށް ބަލާލަން މަޖާ ދިވެހި ފިލްމަކަށް ވާނެއެވެ. ހުސް ވަލްގަރ ޑަބަލް މީނިންގ ޑައިލޮގްސް ލައިގެން ނޫނަސް ކޮމެޑީ ހެދިދާނެކަން އިއްލެ މިވަނީ މި ފިލްމާއެކު ސާބިތު ކޮށްދީފައެވެ.

'ފްރީ ޑެލިވަރީ' ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 04 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އޮލިމްޕަހުގައި ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ޓިކެޓް ބުކް ކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ 7242555 އަށެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.