Advertisement

03 Nov 2023
މުނިފޫހިފިލުވުން

ޝާހްރުކް ޚާންގެ އުފަންދުވަހު ފޭނުންނަށް 'ޑަންކީ' ގެ ފުރަތަަމަ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ ކިންގް ޚާންގެ އުފަންދުވަސް އޭނާގެ ފޭނުން އަބަދުވެސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރެއެވެ. ހާއްސަކޮށް، އެދުވަހު އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެ ކަމުގައިވާ 'މަންނަތު' ކައިރިއަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެއްވެއެވެ. މިފަހަރު ވެސް އެ ހުރިހާ ކަމެއް އޮތެވެ. ނަމަވެސް ފޭނުން އުފާ ކޮށްދިނުމަށް ޝާހްރުކް ޚާން ވަނީ ވަރަށް ހާއްސަ ދެކަމެއް ކޮށްފައެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ މިއަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިޓު 'ޖަވާން'ގެ އެކްސްޓެންޑެޑް ކަޓެއް ނެޓްފްލިކްސް އަށް ދޫކޮށްލުމެވެ. އަނެއް ކަމަކީ އޭނާގެ ކުރިއަށް ނުކުންނަން އޮތް ފިލްމު 'ޑަންކީ'ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލުމެވެ.

'ޑަންކީ' އަކީ ދެވަނަ ތަޢާރަފަކަށް ބޭނުންނުވާ ޑައިރެކްޓަރެއް ކަމުގައިވާ ރާޖްކުމާރް ހިރާނީ އެނބުރި ޑައިރެކްޝަނަށް އަންނަ ފިލްމެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް މުޅިން ވެސް ސުޕަރހިޓް ފިލްމުތައް ގެނެސްދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރެކެވެ. އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި 'މުންނާ ބާއީ އެމް.ބީ.ބީ.އެސް' ، '3 އީޑިއަޓްސް' އަދި 'ޕީކޭ' ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ރާޖްކުމާރް ހިރާނީގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމަކީ އޭނާާގެ ގިނަ ފިލްމުތަކުން ފެނިގެންދިއަ ސަންޖޭ ދަތްގެ މައްޗަށް އުފެއްދި ބަޔޮޕިކް ކަމުގައިވާ 'ސަންޖޫ' އެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މި ފިލްމަށް ވެސް ބެލުންތެރިންގެ އެތައް ސަޕޯޓެއް ލިބުނެވެ. އަދި ރަންބީރް ކަޕޫރުގެ އެކްޓިންގއަށް އެތައް ތައުރީފެއް ލިބުނެވެ.

Advertisement

'ސަންޖޫ' އަށް ފަހު ރާޖްކުމާރް ހިރާނީ މި ގެނެސްދެނީ 'ޑަންކީ' އެވެ. މިއީ ރާޖްކުމާރް ހިރާނީ އާއި ޝާހްރުކްޚާންގެ ފުރަތަމަ ކޮލަބޮރޭޝަނެވެ. އެހެންކަމުން، ގިނަބަޔަކު އަނެއްކާވެސް އުއްމީދު ކުރަނީ މޮޅު ޖަޒުބާތުން ފުރިގެންވާ ފިލްމަކަށް މި ފިލްމު ވެސް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. 'ޑަންކީ' ގައި ޝާހްރުކް ޚާންގެ އިތުރުން ތާޕްސީ ޕައްނޫ، ވިކީ ކައުޝަލް އަދި ބޮމަން އިރާނީ ވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ. މި ފިލްމު ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެންދާނީ ކުރިއަށް އޮތް ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.