Advertisement

28 Oct 2023
ލައިފްސްޓައިލް

ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް ހާއްސަ ދިވެހި ފިލްމު ފެސްޓިވަލެއް

ފަލަސްތީނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިން ދަނީ އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އެގޮތުން އެތައް ހަރަކާތަކާއި އިވެންޓްތައް ހިންގާފައިވާއިރު މިހާތަނަށް އެތައް މިލިއަން ފައިސާގެ އެހީ ހޯދާފައިވެއެވެ. ހަމަ މިގޮތަށް ދިވެހި ފިލްމީ ފަންނާނުން ވެސް ވަނީ 'އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި' ގެ ނަމުގައި ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ފަށާފައެވެ. މީގެތެރެއިން މިހަފްތާގައި، ކުރިއާއި ފަހުގެ ތިޔަބޭފުޅުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ފިލްމުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހާއްސަ ފިލްމު ފެސްޓިވަލެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ފިލްމު ފެސްޓިވަލް އޮލިމްޕަސް އަދި ޝްވެކް ސިނަމާ (މާލެ، ހުޅުމާލެ) އަށް ބަހާލާފައި ވާއިރު ކުރިއަށް ދާނީ 29 އޮކްޓޫބަރުން 31 އޮކްޓޫބަރާއި ހަމައަށެވެ. ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމުތަކާއި ވަގުތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ފޮޓޯ: އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ

ފޮޓޯ: ބައިސްކޯފް

ޝްވެކް ސިނަމާގައި ދައްކާ ފިލްމުތައް އޮގަނައިޒް ކުރަނީ ބައިސްކޯފުންނެވެ. މި ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ދައްކާ ފިލްމުތަކުގެ ޓިކެޓްތައް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހަދިޔާކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރެސެންޓް މެދުވެރިކޮށް ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށެވެ. ޓިކެޓް ބުކްކުރުމަށް ޝްވެކް ސިނަމާ އަށް ނަމަ ގުޅުއްވާނީ 9758808 އަދި އޮލިމްޕަހަށް ނަމަ ގުޅުއްވާނީ 9911000 އަށެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.