މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
21 Nov 2023
ޚަބަރު
ދިވެހިން ދަތުރުކުރާއިރު "ޓްރެވެލަރ ޑެކްލަރޭޝަން" ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް ނިންމައިފި
ދިވެހިން ދަތުރުކުރާއިރު "ޓްރެވެލަރ ޑެކްލަރޭޝަން" ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން ވަޙީދު ނިންމައިފިއެވެ.
19 Nov 2023
ޚަބަރު
ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލާއާއި އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އައްޔަންކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްމަގާމުތަކަކަށް މިއަދު ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓަރުންގެ ފެންވަރުގައި 2 ބޭފުޅަކު، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންގެ ފެންވަރުގައި 3 ބޭފުޅަކު އަދި ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް މަގާމުތަކަށްވެސް 3 ބޭފުޅަކު ވަނީ ޢައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.
17 Nov 2023
ރިޕޯޓް
ހަނަފީގެ ދައުރުގައި އިދާރީ ގޮތުން ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް އިމިގްރޭޝަނުން ހާސިލްކޮށްފި
އުމުރުން އެންމެ ތިރީސް އަހަރުފުޅުގައި ދައުލަތުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ތަންފީޒީ އިދާރާކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުގެ ކޮންޓްރޯލާ ޖެނެރަލްކަމުގެ ބޮޑު ޒިންމާ ރައީސް ޞާލިޙް ހަވާލުކުރެއްވުމުން، ހަނަފީ އެކަމަށް ފަސްޖެހި ވަޑައިނުގެން، ކެރިގެން ކުރިމަތިލެއްވިތަން ފެނުނެވެ. އަދި މުއައްސަސާއާއި ހަވާލުވެ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ، އިމިގްރޭޝަނާ ގުޅުވާ ދެކެވޭ ނުރަނގަޅު ވާހަކަތަކުގެ އަޑުކަނޑުވާލާނެ ވާހަކައެވެ. މުއައްސަސާގެ ހިންގުން ބައްޓަންކުރާނި ދެފުށްފެންނަ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ކަމުގެ ވާހަކައެވެ.
12 Oct 2023
ޚަބަރު
ޕާސްޕޯޓް ގެއްލުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ ކުޑަކޮށްފި
ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ގެއްލުމުން އަލުން ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް ނަގަމުން އައި ޖޫރިމަނާ 2000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާނެގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ. ޕާސްޕޯޓް ގެއްލިއްޖެނަމަ މީގެ ކުރިން 5000 ރުފިޔާއާއި 20،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެއެވެ.
31 Aug 2023
ޚަބަރު
ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްބަލަށް 17،000 އަށް ވުރެން ގިނަ ބްރިޖް ރައީސް އަޅުއްވައިފި: ހަނަފީ
ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް 17،000 ބްރިޖް އަޅުއްވާފައިވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު އަދި ކޮންޓްރޮލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުހައްމަދު އަހްމަދު ހުސައިން (ހަނަފީ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދަޅުވީ، ގދ. ތިނަދޫގައި އެމްޑީޕީއިން ބޭއްވި ކެންޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
31 Aug 2023
ޚަބަރު
އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފީހެއް ގދ. ތިނަދޫގައި އިފްތިތާޙުކޮށް ދިވެހި ޕާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފީހެއް ބުދަ ދުވަހު ގދ. ތިނަދޫގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. މި އޮފީސް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހްއެވެ. އަރިހުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތަޛާ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ޙުސައިން އާއި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރައްވާ ދެ މެމްބަރުންނާއި އަދި ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
24 Jul 2023
ޚަބަރު
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ އިމިގްރޭޝަނުން ފަހުމްނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނާއި އިންޑިއާގެ ބިއުރޯ އޮފް އިމިގްރޭޝަނާއި ދެމެދު ފަހުމްނާމާއެއްގައި 24 ޖުލައި 2023 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ދެ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ފުޅާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެވުނު އެއްބަސްވުމެކެވެ.
05 Jul 2023
ޚަބަރު
ޕާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތު ރޭގަނޑު 9 އަކާއި ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި
އިމިގްރޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް, ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 5 ޖުލައި 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ޙުސެއިން ނިންމަވައިފިއެވެ. މިކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ ކޮންޓްރޯލަރ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.