މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
14 Mar 2024
ޚަބަރު
ކަޅު ބާޒާރުގައި ބޭރު ފައިސާ ވިއްކަމުން ދިޔަ ބަޔަކު އިމިގްރޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި
ކަޅު ބާޒާރުގައި ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ހިންގާ ބިދޭސީން ހޯދުމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ހިންގާފައިވާ މި އޮޕަރޭޝަންގައި ބަލާފާސްކޮށްފައިވަނީ، އެ އިދާރާގެ އޮފީސްތަކެއް ހިންގަމުން އަންނަ މ. ސްޓަރކްލައުޑްސް އިމާރާތުގެ ކައިރިއެވެ. މި އިމާރާތުގެ ތިރީގައި ހުންނަ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑޮލަރު އޭޓީއެމްތަކުގެ ކައިރީގައި އަބަދުވެސް ބިދޭސީން ތިބެއެވެ.
04 Mar 2024
ޚަބަރު
ހުޅުމާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ މިހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ރޭ ދަންވަރު ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އިމިގްރޭޝަންގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު ކައިރީގައި ކަމަށެވެ. އެކްސިޑެންޓްވެ އަނިޔާވީ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށް ކަމަށާއި، އޭނާއަށް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމުގައިވެސް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވިއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓްގައި އެޒުވާނާއަށް ވަނީ ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައެވެ.
22 Jan 2024
ޚަބަރު
ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މިހާރު އިމިގްރޭޝަނަށް ގޮސް ޕާސްޕޯޓަށް އެދެވޭނެ
މެޑިކަލް އިމަރޖެންސީގައި ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި، އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތްތަކަށް އިމިގްރޭޝަނަށް ހާޒިރުވެ ޕާސްޕޯޓަށް އެދެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީފިއެވެ.
20 Dec 2023
ޚަބަރު
އައިޑީކާޑު ނެތަސް ޕާސްޕޯޓުގެ ވެރިފަރާތަށް ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
އިމިގްރޭޝަނުން މިގެނައި ބަދަލާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، އިލެކްޓްރޯނިކް ޕާސްޕޯޓާއި ހަވާލުވުމަށް ވެރިފަރާތުން ހާޟިރުވާނަމަ އައިޑީކާޑު ގެނައުން ލާޒިމް ނުވާނެ ކަމަށާއި، އަދި 18 އަހަރު ނުވާ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ކުދިންނާއި އެކު ޕާސްޕޯޓާއި ހަވާލުވާން އަންނައިރު، އެފަރާތްތަކުގެ އައިޑީކާޑުގެ ފޮޓޯއެއް ދެއްކި ނަމަވެސް އައިޑީކާޑު ވެރިފައިކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.
18 Dec 2023
ޚަބަރު
ތަފްސީލް ހާމަނުކޮށް 5.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރާ އަގުލައިގަތްކަމަށް ބުނެފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަން އުފެއްދި ޓާސްކް ފޯސްގެ އޮޕަރޭޝަންގައި 5 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރާ އަތުލައިގަނެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އަލީ އިހްސާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
03 Dec 2023
ޚަބަރު
އިމިގްރޭޝަންގެ ސަރަހައްދީ އޮފީސްތަކުން ޕާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފަސޭހައެއް
އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސެވުމަށް މިއަދުން ފެށިގެން އިމިގްރޭޝަންގެ ރީޖަނަލް އޮފީސްތައް ގާއިމުވެފައިވާ 4 އަތޮޅަކުން ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރުން ދެގުނައަށް އަވަސްކުރުމަށް ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން ވަޙީދު ނިންމަވައިފިއެވެ.
27 Nov 2023
ޚަބަރު
އިމިގްރާޝަނުން "އީ-ގޭޓް" ގެ ޙިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި
ދިވެހިންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު "ސިމްލެސް ޓްރެވެލް" ގެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރާޝަނުން "އީ-ގޭޓް" ގެ ޙިދުމަތް އަލުން ފަށައިފިއެވެ.
21 Nov 2023
ޚަބަރު
ދިވެހިން ދަތުރުކުރާއިރު "ޓްރެވެލަރ ޑެކްލަރޭޝަން" ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް ނިންމައިފި
ދިވެހިން ދަތުރުކުރާއިރު "ޓްރެވެލަރ ޑެކްލަރޭޝަން" ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން ވަޙީދު ނިންމައިފިއެވެ.
19 Nov 2023
ޚަބަރު
ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލާއާއި އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އައްޔަންކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްމަގާމުތަކަކަށް މިއަދު ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓަރުންގެ ފެންވަރުގައި 2 ބޭފުޅަކު، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންގެ ފެންވަރުގައި 3 ބޭފުޅަކު އަދި ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް މަގާމުތަކަށްވެސް 3 ބޭފުޅަކު ވަނީ ޢައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.
17 Nov 2023
ރިޕޯޓް
ހަނަފީގެ ދައުރުގައި އިދާރީ ގޮތުން ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް އިމިގްރޭޝަނުން ހާސިލްކޮށްފި
އުމުރުން އެންމެ ތިރީސް އަހަރުފުޅުގައި ދައުލަތުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ތަންފީޒީ އިދާރާކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުގެ ކޮންޓްރޯލާ ޖެނެރަލްކަމުގެ ބޮޑު ޒިންމާ ރައީސް ޞާލިޙް ހަވާލުކުރެއްވުމުން، ހަނަފީ އެކަމަށް ފަސްޖެހި ވަޑައިނުގެން، ކެރިގެން ކުރިމަތިލެއްވިތަން ފެނުނެވެ. އަދި މުއައްސަސާއާއި ހަވާލުވެ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ، އިމިގްރޭޝަނާ ގުޅުވާ ދެކެވޭ ނުރަނގަޅު ވާހަކަތަކުގެ އަޑުކަނޑުވާލާނެ ވާހަކައެވެ. މުއައްސަސާގެ ހިންގުން ބައްޓަންކުރާނި ދެފުށްފެންނަ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ކަމުގެ ވާހަކައެވެ.
12 Oct 2023
ޚަބަރު
ޕާސްޕޯޓް ގެއްލުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ ކުޑަކޮށްފި
ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ގެއްލުމުން އަލުން ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް ނަގަމުން އައި ޖޫރިމަނާ 2000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާނެގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ. ޕާސްޕޯޓް ގެއްލިއްޖެނަމަ މީގެ ކުރިން 5000 ރުފިޔާއާއި 20،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެއެވެ.
31 Aug 2023
ޚަބަރު
ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްބަލަށް 17،000 އަށް ވުރެން ގިނަ ބްރިޖް ރައީސް އަޅުއްވައިފި: ހަނަފީ
ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް 17،000 ބްރިޖް އަޅުއްވާފައިވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު އަދި ކޮންޓްރޮލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުހައްމަދު އަހްމަދު ހުސައިން (ހަނަފީ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދަޅުވީ، ގދ. ތިނަދޫގައި އެމްޑީޕީއިން ބޭއްވި ކެންޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
31 Aug 2023
ޚަބަރު
އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފީހެއް ގދ. ތިނަދޫގައި އިފްތިތާޙުކޮށް ދިވެހި ޕާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފީހެއް ބުދަ ދުވަހު ގދ. ތިނަދޫގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. މި އޮފީސް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހްއެވެ. އަރިހުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތަޛާ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ޙުސައިން އާއި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރައްވާ ދެ މެމްބަރުންނާއި އަދި ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
24 Jul 2023
ޚަބަރު
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ އިމިގްރޭޝަނުން ފަހުމްނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނާއި އިންޑިއާގެ ބިއުރޯ އޮފް އިމިގްރޭޝަނާއި ދެމެދު ފަހުމްނާމާއެއްގައި 24 ޖުލައި 2023 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ދެ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ފުޅާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެވުނު އެއްބަސްވުމެކެވެ.
05 Jul 2023
ޚަބަރު
ޕާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތު ރޭގަނޑު 9 އަކާއި ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި
އިމިގްރޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް, ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 5 ޖުލައި 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ޙުސެއިން ނިންމަވައިފިއެވެ. މިކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ ކޮންޓްރޯލަރ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.