އާބަންކޯ
09 Jan 2024
ޚަބަރު
އަރބަން އައިލްގެ ކޮމާރޝަލް ސްޕައިން ތަރައްގީކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް
އަރބަން އައިލްގެ ކޮމާރޝަލް ސްޕައިން ތަރައްގީކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންވެސްޓްމެންޓް ގްރޫޕާއިއެކު އެޗްޑީސީއިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދެވެ.
06 Jan 2024
ޚަބަރު
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލުވާ މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު ލިބޭ މުސާރަ ކުޑަ ނުވާނެ: ރައީސް
ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން، މީގެ ކުރިން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުގައިވެސް ރައީސް ވަނީ އެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓްގައި ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ހިދުމަތްތައް އެޗްޑީސީން އެމްސީސީއަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން އެޗްޑީސީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފައި ކަމަށެވެ.
04 Jan 2024
ޚަބަރު
ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް މަސައްކަތްތައް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއެކޮށްފި
މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ ދަށަށް ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން، މިހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ގެ ކުރިން ނިންމުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. މިގޮތުން އެމަނިކުފާނު ނިންމަވާފައި ވަނީ، ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ބިންތަކާއި ސާމާނާއި މެޝިނަރީޒް އަދި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމަށެވެ. އަދި މުވައްޒަފުން ބަދަލު ކުރާއިރު ބަދަލުކުރާނީ، އާބަންކޯގައި މުވައްޒަފުން ތިބި އިރު ލިބެމުން އަންނަ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ކުޑަނުވާނޭ ގޮޮތަށް ކަމުގައިވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
31 Dec 2023
ޚަބަރު
ރިޔާސީ ވަޢުދުފުޅާއި އެއްގޮތަށް ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ސިޓީކައުންސިލްގެ ދަށަށް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ މާދަމާއިން ފެށިގެން ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލްޓީގެ އެންމެހޭ މަސައްކަތެއް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ދަށަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގޮތަށް މިއަދު ނިންމެވީ މިއަދު އޮތް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީގުގައި އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހުގައި ކަމަށްވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.
30 Dec 2023
ޚަބަރު
ހުޅުމާލެ 3ން ކުރީސަރުކާރުން ގޯތި ދީފައިވާ މީހުންނަށް ވެލިފުކެއްގެ މިންވަރުވެސް އުނިނުކޮށް ގޯތިދޭނެ: ފަޒުލް
ކުރީ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރި ގޯތިތައް ރަސްމާލެއަށް ބަދަލުކުރަން އުޅޭކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ފެތުރިފައި ވަނިކޮށް، އަދި މިއަދު ހުޅުމާލެ ފޭސް 3ގެ ތިންވަނަ ބައިގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ފެށުން ފާހަގަކުރައްވައި ފަޒުލް އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ކުރީސަރުކާރުން ހުޅުމާލެ 3ން ގޯތި ދީފައިވާ މީހުންނަށް ވެލިފުކެއްގެ މިންވަރުވެސް އުނިނުކޮށް މިސަރުކާރުން ގޯތިދޭނެކަމަށާއި، އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްދޭނެ ކަމުގައި ފަޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ.
30 Dec 2023
ޚަބަރު
ހުޅުމާލެ 3 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ 2 ވަނަ ފޭސް ހިއްކަން ފަށައިފި
ހުޅުމާލޭ 3 ވަނަ ފިޔަވަހި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ 2ވަނަ ފޭސްގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. 3 ފޭސްއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގެ 10 ހެކްޓަރ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައިވާކަމަށް އާބަންކޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
30 Dec 2023
ޚަބަރު
"މަދިރިން ރައްކާ"ގެ ނަމުގައި އާބަންކޯއިން ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ފަށައިފި
"މަދިރިން ރައްކާ"ގެ ނަމުގައި އާބަންކޯއިން ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިހަރަކާތްފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރ ޠާރިގް އިބްރާހިމްއެވެ.
26 Dec 2023
ޚަބަރު
މަދިރިކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ފޮގުކުރަން ފަށައިފި
ހުޅުމާލެ ފޭސް-1 އާއި ފޭސް-2 އަކީ، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތައް ގިނަ އަދި ގަސްތައް ގިނަ ރަށެއްކަމަށް ވާތީ، ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އާއްމުންނަށް މަދިރީގެ އުނދަގޫތައް ބޮޑުވެފައެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭގައި މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި މަދިރިއުފެދި އާލާވާތީ އެކަމުގެ އުނދަގޫވެސް އާއްމުންނަށް ވަރަށް ބޮޑުވެފައި ވެއެވެ.
26 Dec 2023
ޚަބަރު
ފޭސް 2 ގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް ވަނުމަކީ މަނާކަމެއްކަން އާބަންކޯއިން އަނެއްކާވެސް ހަނދާންކޮށްދީފި
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގެ އުތުރުފަޅިއާ ހުޅަނގު އުތުރުފަޅި އާއްމުންނަށް ބަންދުކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ފަހުން އެ ސަރަހައްދުތަކަށް އާއްމުން ވަނުން އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
24 Dec 2023
ޚަބަރު
'ފައިލޭރިއާއިން ރައްކާ'ގެ ނަމުގައި އާބަންކޯގެ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި
އާބަންކޯއިން ބުނީ، ހުޅުމާލެ 12 ޒޯނަކަށްބަލައި، އެޒޯންތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން، ސްކޫލް ކުދިން، ސަރުކާރު އޮފިސް ކުންފުނިތައް ހިމެނޭހެން އެންމެން ގުޅިގެން ސާފުކުރުމުގެ ބޮޑު ހަރާކާތެއް ފެށުމަށްވެސް ރާވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އަރބަންކޯގެ އެދުމަކީ މި ހަރަކާތްތަކުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ، އެންމެން އެކީގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށް މަދިރި ފެތުރޭ ތަންތަން ނައްތާލުން ކަމުގައިވެސް އެކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
21 Dec 2023
ޚަބަރު
ފުށި ދިއްގަރުފަޅު ހިއްކަނީ ސީއެމްސީއަށް ވިލިމާލޭގެ ތިން ރަށްވަރުގެ ބިން ހިލޭ ދީގެންކަމަށް އާބަންކޯއިން ބުނެފި
އާބަންކޯއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެކުންފުނގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރު ފަޒުލް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެމަޝްރޫޢުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ސީއެމްސީއަށް ދޭން ނިންމާފައި ވަނީ، ހުޅުމާލެއިން 10 ހެކްޓަރު އަދި ފުށިދިއްގަރުފަޅުން ހިއްކާބިމުން 60 ހެކްޓަރުގެ ބިންކަމަށެވެ. އެބޮޑު މިނަށް ބަލާނަމަ އެއީ މާލޭގެ އެއް އަވަށްކަމުގައިވާ ވިލިމާލޭގެ ތިން ވިލިމާލެ އެއްކޮލުމުން އޮންނަ ވަރުގެ ބޮޑުބިމެކެވެ.
20 Dec 2023
ޚަބަރު
ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ގެ ބިންހިއްކާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނެގުމަށް އަންގައިފި
އަދި ނަގާ އުޅަނދުތައް މި ސަރަހައްދުގެ ބޭރުގައި އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ފަހިކޮށްދެވިފައި ވާކަމަށާއި އެކަމާއިގުޅިގެން އިތުރު މައުލޫމާތެއް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އާބަންކޯގެ ހޮޓްލައިން 1516 އަށް ގުޅުއްވައި މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އެދޭކަމުގައިވެސް އާބަންކޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
13 Dec 2023
ޚަބަރު
ހުޅުމާލެއިން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތައް ފުށިދިއްގަރު ފަޅަށް ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
އާބަންކޯގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ފަޒުލް ރަޝީދު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ، ބައެއް މީޑިޔާތަކުން ފަތުރާފައިވާ އެޚަބަރު ދޮގުކުރައްވާފައެވެ. ފަޒުލް ވިދާޅުވީ، އެޗްޑީސީން ހުޅުމާލެ 3 އިން ބިންލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ބިން ފުށި ދިއްގަރުފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ވާހަކައަކީ، ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ.
08 Dec 2023
ޚަބަރު
ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ސުވާލާއި ޚިޔާލާއި ޝަކުވާ ސީދާކޮށް އާބަންކޯގެ އެމްޑީއަށް ހުށައެޅޭނެ މަގުފަހިކޮށްފި
އެކުންފުނިން ބުނީ، އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދަށް ސީދާ ސުވާލާއި ހިޔާލު އަދި ޝަކުވާ ފޮނުވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް އެކަމަށް ހާއްސަ އީމެއިލް އެޑްރެސެއް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މިގޮތުން، [email protected] އަށް ކުރައްވާ މެއިލްތަކަށް ސީދާ އެމް.ޑީ ޖަވާބުދާރީވެ މައްސަލަތަކާއި ހިޔާލުތަކަށް ހެޔޮ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެމް.ޑީ ވަނީ އަރުވާފައެވެ.
07 Dec 2023
ޚަބަރު
އާބަންކޯއިން ހުޅުމާލެ ސާފުކޮށް 60 ޓަނުގެ ކުނި ނަގައިފި
އަރބަންކޯގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ ފަޒުލް ރަޝީދުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ހުޅުމާލެ ގެ ވަރަށް ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ސާފުކޮށްފިއެވެ. 30 ނޮވެމްބަރ އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި ނަގައި ސާފުކުރެވިފައިވާކަމަށް އާބަންކޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، ފޭސް 2 އަދި ހިޔާ ސަރަހައްދުން މުޅި ޖުމްލަ 60 ޓަނުގެ ކުނި ވަނީ އެއްކޮށްފައެވެ.
30 Nov 2023
ޚަބަރު
ފަޒުލް އާއްމުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްވީ، ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤިންކަން