އާބަންކޯ
އާބަންކޯ
21 Aug 2023
ޚަބަރު
ހުޅުމާލެ ފަޅުން ބިން ހިއްކުމަށް ލަންކާ ކުންފުންޏަކަށް
ހުޅުމާލެ ފަޅުން 62.6 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ލަންކާގެ ކެޕިޓަލް މެރިން އެންޑް ސިވިލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ސީއެމްސީ)އާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.
18 Aug 2023
ޚަބަރު
ހުޅުމާލޭގައި އާންމުންގެ ގޯތިތައް 10 ފަންގިފިލާއަށް އިމާރާތްކުރެވޭގޮތައް ބަދަލުކޮށްފި
ހުޅުމާލޭގައި އާއްމުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގައި 10 ފަންގިފިލާއަށް ޢިމާރާތް ކުރެވޭގޮތަށް އާރބަންކޯއިން ޤަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ. އިމާރަތް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު، ހުޅުމާލެއިން ގެދޮރުވެރިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރެޒިޑެންޝަލް ޕްލޮޓްތަކުގައި ގެތައް 10 ފަންގިފިލާއަށް ނުވަތަ 31 މީޓަރަށް ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެކަމަށް އާރބަންކޯއިން ބުނެއެވެ.
04 Aug 2023
ޚަބަރު
މި އަހަރުގެ ”މިނިވަން އުފާ“ - އެންމެންނަށް އުފާކޮށްލެވިއްޖެ
މިއަހަރުގެ ނިމިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޝިއާރެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ "މިނިވަން އުފާ މުޅި ރާއްޖެއިން" މި ޝިޢާރެވެ. މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ރޭ ނިންމާލާފައިވާއިރު ފެނިގެންދިޔައީ ހަފްތާއަކަށްވުރެ ދިގު ދެމިގެންދިޔަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި މިއަހަރު މުޅި ރާއްޖެއިން ކުދި ބޮޑު އެންމެން ވަރަށް އުފާވެރިކަމާއިއެކު ބައިވެރިވިތަނެވެ. މިއީ ކޯވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ތިންއަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މިނިވަން ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތައް މިހާ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
04 Aug 2023
ޚަބަރު
މިނިވަން އުފާ ކާނިވަލްގެ ހަރަކާތްތައް ނިންމާލައިފި
ޖުލައި 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މިނިވަން އުފާ ކާނިވާ ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހެވެ. ކާނިވާ ހުޅުވިރޭގައިވެސް ހަވާ އަރުވާފައި ވާއިރު، އެރޭ ދައްކާލި ޑްރޯން ޝޯ އަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އެންމެ ފުރިހަމަ ޑްރޯން ޝޯ އެވެ. ޑްރޯން ޝޯގައި 300 ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ.