ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯ
22 May 2024
ޚަބަރު
ކޮޅިގަނޑުގައި ތޮއްޑޫއަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގައި އެހީތެރިވުމަށް އެ ރަށު ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ނިކުމެއްޖެ
ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި އިއްޔެ ހަވީރު އއ. ތޮއްޑޫ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ކޮޅިގަނޑެއް އައި ވަގުތު އެ ރަށުން މޫދަށް އެރި ތިބި ކުދިންތަކެއް އެ ކޮޅިގަނޑުގައި ޖެހި އެއްގަމަށް ނާދެވިގެން އުޅެނިކޮށް، އެ ކުދިން ސަލާމަތްކޮށް އެއްގަމަށް ގެނައުމަށް އެވަގުތު އެ ސަރަޙައްދުގައި ތިބި ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެއެވެ.
04 May 2024
ޚަބަރު
ޑިސްކައުންޓް ނުހިމަނާ ފޮނުވި ބިލްތައް ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަންނަ މަހު ޑިސްކައުންޓް ދެނީ
އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ހުސައިން ފަޙްމީ މިރޭ ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވަޢުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް ނިމިދިޔަ ރަމަޟާންމަހު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ބިލްތައް އާންމު މަސްމަހުގެ ބިލްތަކަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާނޭހެން ޑިސްކައުންޓު ދިނުމަށް ނިންމައި، އެކަން ސްޓެލްކޯއިން ވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޢުދުފުޅާއި އެއްގޮތަށް ތަންފީޒުކޮށްފައި ކަމަށެވެ.
02 May 2024
ޚަބަރު
މިމަހު ފޮނުވި ކަރަންޓް ބިލްތަަކަށް ޑިސްކައުންޓްދޭން ނިންމައިފި
ފަހުމީ ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ވަޢުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް ނިމިދިޔަ ރަމަޟާންމަހު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަރަންޓަށް ޑިސްކައުންޓް ދިނުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ނިންމާފައި ކަމަށާއި، މިހާރު ފޮނުވާފައިވާ ބިލްތައް އެ ބަދަލާ އެއްގޮތަށް އަދާހަމަކުރުމަށްފަހު ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް އަލުން ފޮނުވާނެކަމަށެވެ.
28 Apr 2024
ޚަބަރު
ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް ރޯދަމަހު ވަނީ 45 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދީފައި: ޔުޓިލިޓީސް ކުންފުނިތައް
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޙުސައިން ފަޙްމީ ވިދާޅުވީ، ރޯދަމަހު ފޮނުވި ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް ޖުމުލަ 20 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނިން އަމަލުކޮށްފައި ވަނީ ޔުޓިލިޓީޒް ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީއާއި ސަރުކާރުން އެންގެވި ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި ރޯދަމަހު ފޮނުވި ކަރަންޓް ބިލަކީ، ރޯދަމަހު ބޭނުންކުރި ކަރަންޓަށްކޮށްފައިވާ ބިލް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ފަޙްމީ ވިދާޅުވީ، އެކަމުގެ ބޭނުމަކީ، ރޯދަމަހު ރައްޔިތުން ކުރަންޖެހޭ ހޭދައަށް ލުޔެއް ދެއްވުންކަމަށެވެ.
15 Apr 2024
ޚަބަރު
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓްގެ މައްސަަލަ ހައްލުކޮށްފި
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޙުސައިން ފަޙްމީ މިރޭ ވިދާޅުވީ، އެ ކުންފުނީގެ އިލްމީ، ޤާބިލް އަދި ތަޖުރިބާކާރު ޓީމާއި، ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ކުރި މަސައްކަތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް މިހާރު ވަނީ މުޅި ރަށަށް ކަރަންޓު ދެވިފައި ކަމަށެވެ.
15 Apr 2024
ޚަބަރު
ކުޅުދުއްފުށީގެ ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގެ ތަޖުރިބާކާރު ފަންނީ ޓީމެއް ފޮނުވައިފި
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޙުސައިން ފަޙްމީ ވިދާޅުވީ، ސްޓެލްކޯގެ ޓީމާއި ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ޔަގީންކޮށް ދެއްވޭނެ ކަަމަށެވެ.
29 Mar 2024
ޚަބަރު
ގްރޭޓަރމާލެ އިންޓަކަނެކްޝަން ގްރިޑަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ އަމަލުތައް ނުކުރުމަށް އަނެއްކާވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފި
އެކްސްގައި ފަޙުމީ ކުރެއްވި ޕޯސްޓްގައި ވިދާޅުވީ، މާލެ، ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ ކަރަންޓުގެ އެއްވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ގްރޭޓަރމާލެ އިންޓަކަނެކްޝަން ގްރިޑްގައި ހިމެނޭ ކޭބަލް ވިއުގައިގެ މައްޗަށް ދަގަނޑު ޖަހައި އިސްތިހާރު ބޯޑުތައް އަދިވެސް ބަހައްޓަމުން ގެންދިއުމާއި މިވަގުތު ޖަހާފައިވާ ބޯޑުތައްވެސް އެ ކޭބަލް ވިއުގައިގެ މަތީގައި ހުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.
24 Mar 2024
ޚަބަރު
"އިންޓަރކަނެކްޝަން" ވިއުގައަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދައުވާކުރާނޭ ކަމުގައި ސްޓެލްކޯއިމް ބުނެފި
ސްޓްލެކޯއިން މިއަދު އާއްމު ކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، މާލެއާއި، ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ ކަރަންޓު އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ގްރޭޓާމާލޭ އިންޓަރކަނެކްޝަން ގްރިޑުގައި ހިމެނޭkV 132 ކޭބަލްތަކުގެ މައްޗަށް އެކި ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށާއި، އެކި ކަހަލަ ޕޯސްޓަރުތަކާއި އިސްތިހާރުތައް ޖެހުމަށްޓަކައި ދަނގަޑުފަދަ ތަކެތި ޖަހަމުންދާކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައި ކަމަށާއި، "އިންޓަރކަނެކްޝަން" ވިއުގައިގެ ކޭބަލްތަކުގެ މައްޗަށް ދަނގަޑުޖަހައި ކޭބަލްތަކަށް ގެއްލުންވެދާނެ ގޮތްތަކަށް އަމަލު ކުރަމުންދާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން އެފަދަ ކަންކަން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ.
23 Mar 2024
ޚަބަރު
ކަރަންޓުގެ އަސާސީ ޚިދުމަތަށް ބުރޫ އަރަނީ ޓްރާންސްފޯމަރުތައް ވަގަށް ނަގާތީ: ފަހުމީ
ުކުރު ދުވަހުގެ ފަތިހާއި އެ ދުވަހުގެރޭ ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑެން މެދުވެރިވީ، ސްޓެލްކޯގެ ސަބްސްޓޭޝަންތައް ހަލާކުކޮށް، އެތަންތަނަށް ވަދެ، އެ ތަންތާގައި ހުރި ޓްރާންސްފޯމަރުތަކުގެ އެކި ބައިތަށް ވަގަށް ނަގަމުންދާތީ ކަމުގައި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
20 Mar 2024
ޚަބަރު
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ އެދިވަޑައިގެންފި
އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޙުސައިން ފަޙްމީ ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އިރު ޤައުމު އޮތީ، ބަނގުރޫޓުވުމާ ގާތުގައި ކަމަށެެވެ.
20 Mar 2024
ޚަބަރު
ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު 104 މެގަވޯޓަށް އަރައިފި
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޙުސައިން ފަޙްމީ ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މިދުވަސްވަރަކީ މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ހޫނު ގަދަވާނެ ދުވަސްވަރުކަމަށް މޫސުމާއިބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފައިވާތީއާއި އަދި ރޯދަ މަހަކީ، ކަރަންޓުގެ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އެހެން މަސްމަހަށްވުރެ އިތުރު މަހަކަށްވުމުން މިދުވަސްވަރު ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރުމުގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.
09 Mar 2024
ޚަބަރު
ދޮންއަނދަރާދަ ހިނގުން އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި
އެމަގު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި، ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި އެމަގު ހުޅުއްވައިދެއްވީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މުޙައްމަދު އަމީނާއި، ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޙުސައިން ފަޙްމީއެވެ.
04 Feb 2024
ޚަބަރު
ހުކުރު މިސްކިތާއި މުންނާރާއި މެދު ޒިޔާރަތުގެ އިތުރުން ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އާބާތުރަފިލުވުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ސްޓެލްކޯއަށް!
ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ފަންނީ އިރުޝާދުގެ ދަށުން، ސްޓެލްކޯއިން މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތާއި މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެ އަދި މުންނާރާއި މާލޭ މެދުޒިޔާރަތުގެ އިތުރުން ކަޅުވަކަރު މިސްކިތާއި މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި، އެތަންތަން ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ގިނަ ޒަމާންތަކަކަށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓައި ކުރަންހުރި އާބާތުރަފިލުވުމާއި މަރާމާތުކުރުމާއި ޒީނަތްތެރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއިއެކު އެ ތަންތަނުގައި ކުރަންހުރި ކަރަންޓުގެ އެކި މަސައްކަތްތައްވެސް މި ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
30 Jan 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ފަންނީ އެހީ ސްޓެލްކޯއިިން ފޯރުކޮށްދޭނަން - ފަހުމީ
ފަޙްމީ ވިދާޅުވީ، އެ ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން ސްޓެލްކޯއިން ކޮށްދޭ ގިނަ ކަންކަން ވެގެންދާނީ އަގުނެގުމަކާއި ނުލައި، ރައްޔިތުންނަށް ދެ ކުންފުނިން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުގެ މަތިކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކޮށްދޭ ކަންތައްތަކަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސްޓެލްކޯއިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް، ހިލޭ ކޮށްދެވެން ހުރި ހުރިހާކަމެއް ހިލޭ ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށާއި، ގަންނަން ޖެހޭ މުދާ ގަތުމުގައި އެކުންފުނިން ދައްކަން ޖެހޭ އަގެއް ފިޔަވައި އެހެން ކަންކަން ވީހާވެސް ލުއިގޮތަކަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައިވެސް ފަޙްމީ ވިދާޅުވިއެވެ.
26 Jan 2024
ޚަބަރު
މަދުވެގެން 5 ރަށެއްގައި މިއަހަރު ބެޓެރިން ކަރަންޓު ދޭން ފަށާނަން: ސްޓެލްކޯ އެމްޑީ
ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި، އައު އީޖާދީ ގޮތްތަކަށް ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށާއި، ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތުގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ކެނޑިނޭޅި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
18 Jan 2024
ޚަބަރު
ރޯދަމަހަށް ހުކުރު މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރަކީ ދިވެހި އާސާރީ ތަރިކައިގެ ވަރަށް މުހިންމު ބިނާއެއްކަމަށާއި އެ ބިނާ ރައްކާތެރިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް އަބަދުވެސް ސަމާލުކަންދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މިފަހަކަށް އައިސް ހުކުރު މިސްކިތާއި މުންނާރު އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ. އެ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯއިން ކުރަނީ އެ ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުންނެވެ.