Advertisement

17 Sep 2023
ޚަބަރު

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފަހަތުން އަރާ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން: ރައީސް

ފަހަތުން އަރާވަޑައިގެން ދެވަނަ ބުރު އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވަނީ މި އިންތިހާބަކީ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވީ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގެ ފުރަތަމަ ހާފުން ބަލިވުމުން އެ މެޗު ނިމުނީ ކަމަށް ނިންމައިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި ދެވަނަ ހާފުގައި ނުކުމެ އިތުރަށް ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ ބަދަލުކުރާ އުސޫލުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެކަމަށެވެ. ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން ދެވަނަ ބުރާ ކުރިމަތިލަނީ އާ އަޒުމަކާއި ރޫހާއި ޖޯޝާ އެކުގައި ކަމަށާއި އެކަން އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ހަރަކާތްތެރިން ކެމްޕެއިނާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުން ހާމަވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުގައި ފަހަތުން އަރާ ކުރި ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ގެންނަވާފައިވާނެކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރުންކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

"ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމަކީ މެޗު ނިމުމެއް ނޫން. ބައެއް ފަހަރު ފުރަތަމަ ހާފުގައި 3-1 އިން 4-2 އިން ބަލިވޭ. އެއް ބަޔަކު މޮޅުވޭ. މިއަދު މިތިބީ އެގޮތަށް ބަލާނަމަ 3-1 ގެ ތަފާތަކުން. 2 ވަނަ ހާފުގައި ނުކުމެ އެވަރަށް ހަމަކޮށް އިތުރަށް ދެ ލަނޑު ޖަހައި ފަސް ލަނޑުން އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ ކާމިޔާބުކުރާނީ."  ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓް ވެވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް ވައުދުތަކަށްވެސް ރައީސް ރޭ ވަނީ ރައްދުދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުސާރަ ދެގުނަ ކުރެއްވުމަށާއި ހިޔާ ފްލެޓްތަކާއި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން އެޅި ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ކުޑަކުރެއްވުމަށް މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާތީ ރައީސް ވަނީ އެއީ ފުއްދައިދެވިދާނެ ވައުދުތަކެއްތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. ރާއްޖެ އޮތީ ބަނގުރޫޓުވެފައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދާއިރު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވަމުންދާ ވައުދުތަކަކީ ބަނގުރޫޓްވެފައި އޮތް ގައުމެއްގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.