Advertisement

02 Sep 2023
ރައީސް ޞާލިޙްގެ މި ދައުރުން ދުވަހެއް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން

18 މާރިޗު 2019 - އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ. އިފްތިތާޙުކޮށް ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ފަސޭހައިން ލޯނު ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން

ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ވެރިކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ އެސް.އެމް.އީ ބޭންކުގެ ހިދުމަތްދިނުމަށް އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ) އުފައްދައި ޚިދުމަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިއީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިފަދަ ވިޔަފާރިތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ފަސޭހައިން ލޯނު ލިބޭނެ މަގު ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ގާއިމްކުރެވުނު ކުންފުންޏެކެވެ.

މިކުންފުނި އިފްތިތާހްކޮށް ދެއްވަމުން ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެސް.އެމް.އީ ބޭންކެއްގެ ހިދުމަތް ފެށުމާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މާލީ އިދާރާތަކާއި ބޭންކުތަކުގެ ލޯނާއި ކްރެޑިޓް ސްކީމްތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ މިސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން މުހިންމު އެއް ކަންކަމުގައެވެ.

Advertisement

މި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތާއި އެކު ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރީ ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަމުގެ މަގެއް ކޮށާދިނުމުގެ އިތުރުން ޒުވާން އެތައް ވިޔަފާރިވެރިން އުފެދި އަންހެނުންގެ ހުނަރުވެރި އުފެއްދުންތައް ބާޒާރަށް ގެނެވި ގައުމީ އިގްތިޞާދަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމެވެ. މިސަބަބަށްޓަކައި އެސް.އެމް.އީ ލޯނުގެ ވަކި ބައެއް ހާއްސަކުރެވިފައިވަނީ އަންހެނުންނާ، ޒުވާނުންނަށް އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިފަދަ ބޭންކެއް އުފެއްދުމުގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްސަދަކީ މިފަދަ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހައިން ލޯނު ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުންކަން ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކުންފުނި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކުރެވުނުއިރު، ލޯނު ދޫކުރަން ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ހަތަރު ދާއިރާއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ރަށު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ލޯނާއި، ވިޔަފާރި އެހީގެ ލޯނާއި، ދަނޑުވެރި ނަފާގެ ލޯނާއި، އަދި ހަރުމުދާ ލޯނެވެ. އަދި މީގެއިތުރުންވެސް އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭ ލޯނު އަދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިންވެސް ލޯނު ދޫކުރަން ފަށާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް މިކުންފުނީގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ލޯނު ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ލޯނު، ފަށާ ވިޔަފާރި ލޯނު، ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ ލޯނު، ދަނޑުވެރި ނަފާ ލޯނު އަދި ފަށާ ވިޔަފާރި ލޯނު  ހިމެނެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ މާލީ އަހަރު ނިންމާލިއިރު 241 ފަރާތަކަށް ޖުމުލަ 283 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު އެހީ ދޫކުރެވިފައިވާކަން އެކުންފުނިންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތަކަށާއި، ކޮމާރޝަލް ވިޔަފާރިތަކަށްކަން ވެސް ކުންފުނިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މިލޯނު ދޫކުރެވިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ 83 ރަށެއްގައި ވިޔަފާރި ހިންގާ ކުރިއެރުވުމަށް ކަމަށާއި އަދި 2019 ޑިސެންބަރު 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނުތަކުގެ %34 ލޯނަކީ އަންހެނުންނާއި ޒުވާނުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުކަންވެސް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި 2020 ވަނަ އަހަރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވި ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އިޤްތިސާދީ ރިކަވަރީ ޕެކޭޖްގެ ދަށުން "ކޯވިޑް-19 ވިޔަފާރި އެހީ" ގެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއާއި ގުޅިގެން ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށް ޖުމްލަ 2205 ފަރާތަކަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރިތަކަށް 1520 ލޯނު އަދި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ވިޔަފާރިތަކަށް 685 ލޯނު ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް މީޑިއާތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ކޯވިޑް-19 ވިޔަފާރި އެހީ – މީޑިއާ ޕެކޭޖް"ގެ ނަމުގައި އިތުރު ލޯނެއް ވެސް ތައާރަފްކޮށް، ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ދުވަސްވަރުގައި ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން ގޮސްފައިވާ މީޑިއާތަށް ދެމެހެއްޓުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތައާރަފްކޮށްފައިވާ މިލޯނުގައި 2020 އޮގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް 08 މީޑިއާއަކަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ކުންފުނިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.