Advertisement

31 Aug 2023
ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްބަލަށް 17،000 އަށް ވުރެން ގިނަ ބްރިޖް ރައީސް އަޅުއްވައިފި: ހަނަފީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހަމައެކަނި ދައްކަވަނީ ކޮންކްރީޓް ބުރިޖުގެ ވާހަކަ ނޫން ކަމަށާއި, އެ މަނިކުފާނު ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި މިހާތަނަށް 17،000 އަށް ވުރެން ގިނަ ބްރިޖް އަޅުއްވާފައިވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު އަދި ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުހައްމަދު އަހްމަދު ހުސައިން (ހަނަފީ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހަނަފީ މިހެން ވިދާޅުވީ، ގދ. ތިނަދޫގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމްޑީޕީއިން ބޭއްވި ކެންޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމަށް އަލިއަޅުވާލައްވަމުން ހަނަފީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ކުރިން އެބޭފުޅުން ޑިގްރީ ކިޔަވަން އުޅުއްވިއިރު ކުރަންޖެހުނު ތަކްލީފް ހަނދާންވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ޒުވާނުންނަށް އޭގެ އެއްވެސް ތަކުލީފެއް ނެތްކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޚިލާފަށް ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމަށްފަހު އެތައް އަހަރެއް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހޭކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"އާދެ! 17000 އަށް ވުރެން ގިނަ ބްރިޖު ރައީސް އަޅުއްވާފިއޭ. މިއީ މުސްތަޤްބަލަށް އަޅާ ބްރިޖު. މިއަށްވުރެ ގިނަ ބްރިޖް އެޅި ފަރާތެއް ނެތް. އެބޭފުޅުންގެ (ޒުވާނުންގެ) މުސްތަޤްބަލަށް އެ އަޅާއިދިނީ ބްރިޖް. އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު ދައްކަނީ ކޮންކްރިޓް ބްރިޖްގެ ވާހަކަ. ހިލޭ ޑިގްރީ އާ އެކީ އެއޮތީ މުސްތަޤްބަލަށް ބްރިޖް އެޅިފައި." ހަނަފީ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ހަނަފީ ވާހަކަ ފުޅު ކުރިޔަށް ގެންދަވަމުން ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް ވެސް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ. ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ކުރިމަތިވިއިރު މުޅި ދުނިޔެ އިނދަޖައްސާލިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުން ދިވެހީންގެ ދިރިއުޅުމަށް މާބޮޑު އަސަރެއް ނުކޮށް، ރާއްޖެ ކޮޅަށް ޖަހާލި ޑޮކްޓަރަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްކަމަށެވެ. މިކަމަށް މިސާލު ޖައްސަވައި ހަނަފީގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާއެއް ވެސް ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. އެއީ ހަނަފީގެ އެކުވެރިއަކު ކޮވިޑަށް ފަހު ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ސިފަ ކުރެއްވި ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. ވަރަށް އަސަރާއިއެކު ރައީސް އިބޫ ނޫން ކެނޑިޑޭޓެއް ނެތްކަމަށް ރަހުމަތްތެރިޔާ ބުނިކަމަށެވެ. ސަބަބެއްކަމަށްބުނީ ކޮވިޑްގެ ދަނޑިވަޅުގައި ރައީސް އެ ހާލަތު މެނޭޖްކޮށް ކުރިއަށްދިޔަ ގޮތެވެ. އެގޮތުން ރަހްމަތްތެރިޔާއަށް އެސްއެމްއީ ލޯނު ހަމަނުޖެހުނުނަމަ އެ އާއިލާ ބަނޑަށް ޖެހުނީސްކަން ރަހުމަތްތެރިޔާ ބުނިކަމަށް ހަނަފީ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރައީސްގެ ގާބިލްކަން ތި ހުރިހައި ބޭފުޅުން ހެކިވާނެ. ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އެހާ ނުރައްކާތެރި ދަނޑިވަޅެއްގައިވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް އުނދަގުލެއް އިހްސާސްނުވެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މަޑުނުޖެހި ކުރިއަށްދިޔައީ. މިއަށްވުރެ މާތް، މިއަށްވުރެ ޝަޙްސިއްޔަތު ވަރުގަދަ ލީޑަރެއް ނުވަތަ ރައީސަކު އަޅުގަނޑަށް ހިއެއްނުވޭ ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް ދުވަހަކުވެސް އުފަންވެފައި ވާހެނެއް." ހަނަފީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ތިނަދޫގައި އިފްތިތާހު ކުރެވުނު ޕާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތަށް އަލި އަޅުވާލަމުން ހަނަފީ ވިދާޅުވީ, މުޅި ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އެ މިންޖު ކުރެވުނީ ބޮޑު މާލީ ބުރައަކުން ކަމަށެވެ. ކުރިން ފްލައިޓް ޓިކެޓް ނަގައިގެން ހަމަ އެކަނި ޕާސްޕޯޓު ނެގުމަށް މާލެ ދާންޖެހުން ނިމުމަކަށް ގެނެވިއްޖެކަމާއި, ދެން އޮންނާނީ ތިނަދޫ އިމިގްރޭޝަން އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން, މާލެ އަށް ފަހު 2 ވަނަ އަށް ޕާސްޕޯޓު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރަކަށް ތިނަދޫ ހެދުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާކަމަށް ހަނަފީ ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު ޕާސްޕޯޓު ޕްރިންޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ ހަމައެކަނި މާލޭގައެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު އަތޮޅު ތެރޭގެ އިމިގްރޭޝަން އޮފީސްތަކަށް ޕާސްޕޯޓު ފޮނުވަނީއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ މިހާރު ފައްކާވެފައި އޮތް މިންވަރު ސިފަކުރައްވައި ހަނަފީ ވިދާޅުވީ، ކުރިން އަބަދުވެސް ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ހަމްދު ސަލަވާތައްފަހު ދަންނަވަމުންދިޔައީ ކޮންމެވެސް ސިޔާސީ ލީޑަރަކު މިނިވަންކުރަންޖެހޭ ވާހަކަކަމަށެވެ. ހުދު އެބޭފުޅާ ވެސް, 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތިނަދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ޕޯޑިއަމެއްގައި އެވާހަކަ ދައްކަވަން ޖެހުނުކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ޖަލްސާއަކަށް އަރާފައި ހަމްދު ސަލަވާތައްފަހު އެއްވެސް ސިޔާސީ ލީޑަރަކު މިނިވަންކުރާ ވާހަކައެއް ނުދައްކާކަމަށާއި, މިހާރު ދައްކަނީ ތަރައްޤީގެ ވާހަކަކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިއަށްވުރެ ޑިމޮކްރެޓިކް ހަޔާތް ފައްކާވި ދުވަހެއް ނާންނަކަމަށް ހަނަފީ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ލަކުޑި ދެގޮނޑީގެ އެހީގައި ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހިނގާ ހިއްވަރު ގަދަ ޑޮކްޓަރެއް!
އުމުރުން އެންމެ 4 އަހަރުގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލީގެ ދެފައި ބުރިވެ މުޅި އުމުރަށް ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް އޭނާ ވިއެވެ. 1983 ވަނަ އަހަރު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑާއި ހަމައިން ދެފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުމުން ތާއަބަދަށް އޭނާއަށް ދެފައިމައްޗަށް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުން މަހުރޫމްވާން ޖެހުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެއަތުން ދެ ލަކުޑި ގޮނޑީގައި ހިފައިގެން އޭނާ ހިނގަން ދަސްކުރީ އުމުރުން 8 އަހަރުގައެެވެ.
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
މާދަމާ އޮފީހަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި އެނގޭތަ!
މިގޮތުން މިއަހަރުވެސް، ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. މިބަދަލާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނިތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުންވެސް އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އިންތިހާބަށް ހަތަރު ދުވަހަށް ވެފައި އޮއްވައި ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލް ރައީސް ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިބިލް ތަސްދީޤުކުރައްވައި މިއަދު ގެޒެޓްކުރެއްވުމާއި އެކު އެބިލް ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ދިޔައީއެވެ. އަދި އެޤާނޫނަށް މިއަދުންފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އެންޓިކެމްޕެއިންތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ޚާއްސަ ނަމްބަރެއް!
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވީ، އެންޓިކެމްޕެއިންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވާ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ އެތަނެއްގެ މައުލޫމާތާއި އެކު، 7962129 މިނަމްބަރަށް ވަޓްސްއަޕް މެދުވެރިކޮށް ހުށައެޅުއްވުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.