Advertisement

16 Sep 2023
ޚަބަރު

މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް އަަޔަސް އޮންނާނީ އިންޑިއާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ: ރޮޒެއިނާ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިނުގެ ބޭނުމަކީ ސަރުކާރާ މެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުންކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމެއް އިންޑިއާއިން ނުކުރާނެކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ އެއް ބަޔަކީ ވެސް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާއެކު ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކަމަށެވެ. 

ގެންގުޅޭނީ އިންޑިއާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ ކަމަށާއި އެއީ ރާއްޖެއާ އެންމެ ގާތް ގައުމު ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގެ ވީޑިއޯއާ އެކު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިންގެ ހަމައެކަނި ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ދިވެހިންނާއި އިންޑިއާއާ ދޭތެރޭ އޮތް ޒަމާންވީ ރަހުމަތްތެރިކަން ނަފްރަތަށް ބަދަލުވެ އެތައް ބައެއްގެ ހިތުގައި ހަގީގަތެއް ނެތް ބިރުވެރިކަން އުފެދުން ކަމަށެވެ.

ރޮޒެއިނާގެ ޓްވީޓް

"މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމެއް އަޔަސް އޮންނާނީ އިންޑިއާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ. އެއްވެސް މީހަކު ބޭރެއް ވެސް ނުކުރާނެ، މިތާ ހިނގާ އޮޕަރޭޝަންސް ކުރިޔަށް ދާނެ. ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ރައްޔިތުންނަށް،" ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކެމްޕެއިން ތެރޭ މުއިއްޒު ވަނީ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭން ފޮނުވާލުމުގެ ވާހަކަތައް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި ނަމަ ގެންގުޅުއްވާނެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތާ ގުޅޭ ގޮތުން މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އޭނާ ގެންގުޅުއްވާނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެސް ގެންގުޅުއްވި ސިޔާސަތު ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީން ގެންގުޅުއްވީ ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހޭ ސިޔާސަތެއްކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގިނަ ޤައުމުތަކާއިވަނީ ގުޅުން ކަނޑާލާފައެވެ. ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މުޅިންވެސް ރާއްޖެ ބަރޯސާވެފައި އޮތީ ޗައިނާއަށެވެ. އަވަށްޓެރި އެހެން ޤައުމުތަކާއި އޮތް ގުޅުންތައް ހީނަރުވުމުގެ ސަބަބުން އެ 5 އަހަރުގައި ރާއްޖެއަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.