Advertisement

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މ. ކޮޅުފުއްޓަށް ވަޑައިގެންނެވުން، ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

04 Aug 2023
ރައީސް ޞާލިޙްގެ މި ދައުރުން ދުވަހެއް

ވިހެއުމުން ދޭންފެށި ޗުއްޓީއާ އެކީ އާއިލާތަކަށް ލިބުނީ ބޮޑު ހިންހަމަޖެހުމެއް

ރައީސް ޞާލިޙްގެ މި ދައުރުން ދުވަހެއް;

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން އެ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރެއްވެވުމަށް ނިންމެވި އެއް ކަމަކީ ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މަންމައަށް 6 މަސް ދުވަހުގެ މެޓަރނިޓީ ލީވް އަދި ބައްޕައަށް 1 މަސް ދުވަހުގެ ޕެޓަރނިޓީ ލީވް، މުސާރައާއިއެކު ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމެވެ. އެގޮތުން 19 ނޮވެމްބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި، މި ފާހަގަކުރި ވަޢުދު ހިމެނޭހެން، ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ރާވާފައިވާކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ނިންމުނެވެ.

ސަރުކާރުގެ މި ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން އޮފީސްތަކުގެ ކަމާއި ގުޅުންހުރި ޤަވާއިދުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. އަދި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުންނާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން މި ބަދަލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއެވެ. މި ބަދަލު ވެގެންދިޔައީ، އާއިލާތައް ބިނާކުރުމަށް ލިބުނު އިތުރު ހިތްވަރަކަށެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ވަޢުދުގެ މުހިންމު ބޭނުންތަކެއް ހިމެނެއެވެ. އެ ކަންތައްތައް ޙިއްސާކޮށްލާނަމެވެ.

1.       ތުއްތު ދަރިފުޅު ދުނިޔެއަށް އަންނަ ދުވަސްވަރަކީ މަންމައާއި، ދަރިފުޅަށްވެސް ނާޒުކު ދުވަސްވަރެއްކަމުން، ދުޅަހެޔޮ ކުދިން ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މަންމައަކަށް އެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން.

2.       ދަރިފުޅުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހު ހަމައެކަނި މައިމީހާގެ ގާތުން ކިރު ދިނުމަށް އެއްވެސް އުނދަގުލަކާނުލާ މަގުފަހިވެގެންދިއުން.

3.       ވަޒީފާ ނުގެއްލޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންލިބި، ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ދަރިފުޅު ގާތުގައި ހުރުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްވެ، ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި އަންހެނުން ދެމިތިބުމަށް ބާރު ލިބިދިނުން.

ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެން އޮންނަ އާދައަކީ މަންމަ ދަރިބަލަން ގޭގައި ހުރުމެވެ. އަދި އާއިލާގެ ޙަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބައްޕަ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. ނަމަވެސް ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާއިއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވުމާއި، ހުޅުވިފައިވާ ފުރުސަތުތަކާއިއެކު އާއިލާތަކުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ދިރިއުޅުން ބައްޓަން ކުރަން ބޭނުންވާގޮތް ތަފާތުވުމުން، ދެމަފިރިން ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހެއެވެ. ޙާއްސަކޮށް މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދި އާއިލާތަކަށް ފަރުޖެހެނީ ދެމަފިރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެންނެވެ. މި ސަބަބާއި ހެދި، ގިނަ ފަހަރަށް އަލަތު ކައިވެންޏަށްފަހު ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދަރިން ހޯދުމުގެ ރަގަޅު ވަގުތަކަށް ބަލަބަލަ ތިބެން ޖެހުނެވެ. އެއީ ދަރިއެއް ލިބުމަށްފަހު އެ ތުއްތު ދަރިފުޅަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ލޯތްބާއި އަޅާލުން ދެވޭނީ މަންމައަށް ކަމުންނެވެ. އަދި ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ދޭން ބޭނުންވާ ލޯބީގެ އިތުރުން، ވިހެއުމަށްފަހު އަނބިމީހާއަށް އެންމެ ބޭނުންވާނީ ފިރިމީހާގެ އަޅާލުން ކަމުންނެވެ.

މިފަދަ އާއިލާތަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނަސްދިނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މަންމައިންނަށް 6 މަސް ދުވަހުގެ މެޓަރނިޓީ ލީވް އަދި ބައްޕައިންނަށް 1 މަސް ދުވަހުގެ ޕެޓަރނިޓީ ލީވް ދޭން ނިންމެވި ހިސާބުންނެވެ. މިކަން ވެގެން ދިއައީ ދުޅަހެޔޮ އާއިލާއެއް ބިނާ ކުރުމަށް އެޅިގެން ދިޔަ މުހިންމު ފިޔަވަޅަކަށެވެ.

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީއަށް އަހަރަކު 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަކީ ދައުލަތުން ބުރައެއް އުފުލަންޖެހުނަސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާކަމަށާ، ދައުލަތުގެ ޒިންމާއަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރުންކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.