Advertisement

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މ. ކޮޅުފުއްޓަށް ވަޑައިގެންނެވުން، ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

04 Aug 2023
ރައީސް ޞާލިޙްގެ މި ދައުރުން ދުވަހެއް

ވިހެއުމުން ދޭންފެށި ޗުއްޓީއާ އެކީ އާއިލާތަކަށް ލިބުނީ ބޮޑު ހިންހަމަޖެހުމެއް

ރައީސް ޞާލިޙްގެ މި ދައުރުން ދުވަހެއް;

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން އެ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރެއްވެވުމަށް ނިންމެވި އެއް ކަމަކީ ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މަންމައަށް 6 މަސް ދުވަހުގެ މެޓަރނިޓީ ލީވް އަދި ބައްޕައަށް 1 މަސް ދުވަހުގެ ޕެޓަރނިޓީ ލީވް، މުސާރައާއިއެކު ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމެވެ. އެގޮތުން 19 ނޮވެމްބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި، މި ފާހަގަކުރި ވަޢުދު ހިމެނޭހެން، ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ރާވާފައިވާކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ނިންމުނެވެ.

ސަރުކާރުގެ މި ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން އޮފީސްތަކުގެ ކަމާއި ގުޅުންހުރި ޤަވާއިދުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. އަދި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުންނާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން މި ބަދަލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއެވެ. މި ބަދަލު ވެގެންދިޔައީ، އާއިލާތައް ބިނާކުރުމަށް ލިބުނު އިތުރު ހިތްވަރަކަށެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ވަޢުދުގެ މުހިންމު ބޭނުންތަކެއް ހިމެނެއެވެ. އެ ކަންތައްތައް ޙިއްސާކޮށްލާނަމެވެ.

1.       ތުއްތު ދަރިފުޅު ދުނިޔެއަށް އަންނަ ދުވަސްވަރަކީ މަންމައާއި، ދަރިފުޅަށްވެސް ނާޒުކު ދުވަސްވަރެއްކަމުން، ދުޅަހެޔޮ ކުދިން ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މަންމައަކަށް އެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން.

2.       ދަރިފުޅުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހު ހަމައެކަނި މައިމީހާގެ ގާތުން ކިރު ދިނުމަށް އެއްވެސް އުނދަގުލަކާނުލާ މަގުފަހިވެގެންދިއުން.

3.       ވަޒީފާ ނުގެއްލޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންލިބި، ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ދަރިފުޅު ގާތުގައި ހުރުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްވެ، ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި އަންހެނުން ދެމިތިބުމަށް ބާރު ލިބިދިނުން.

ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެން އޮންނަ އާދައަކީ މަންމަ ދަރިބަލަން ގޭގައި ހުރުމެވެ. އަދި އާއިލާގެ ޙަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބައްޕަ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. ނަމަވެސް ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާއިއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވުމާއި، ހުޅުވިފައިވާ ފުރުސަތުތަކާއިއެކު އާއިލާތަކުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ދިރިއުޅުން ބައްޓަން ކުރަން ބޭނުންވާގޮތް ތަފާތުވުމުން، ދެމަފިރިން ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހެއެވެ. ޙާއްސަކޮށް މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދި އާއިލާތަކަށް ފަރުޖެހެނީ ދެމަފިރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެންނެވެ. މި ސަބަބާއި ހެދި، ގިނަ ފަހަރަށް އަލަތު ކައިވެންޏަށްފަހު ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދަރިން ހޯދުމުގެ ރަގަޅު ވަގުތަކަށް ބަލަބަލަ ތިބެން ޖެހުނެވެ. އެއީ ދަރިއެއް ލިބުމަށްފަހު އެ ތުއްތު ދަރިފުޅަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ލޯތްބާއި އަޅާލުން ދެވޭނީ މަންމައަށް ކަމުންނެވެ. އަދި ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ދޭން ބޭނުންވާ ލޯބީގެ އިތުރުން، ވިހެއުމަށްފަހު އަނބިމީހާއަށް އެންމެ ބޭނުންވާނީ ފިރިމީހާގެ އަޅާލުން ކަމުންނެވެ.

މިފަދަ އާއިލާތަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނަސްދިނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މަންމައިންނަށް 6 މަސް ދުވަހުގެ މެޓަރނިޓީ ލީވް އަދި ބައްޕައިންނަށް 1 މަސް ދުވަހުގެ ޕެޓަރނިޓީ ލީވް ދޭން ނިންމެވި ހިސާބުންނެވެ. މިކަން ވެގެން ދިއައީ ދުޅަހެޔޮ އާއިލާއެއް ބިނާ ކުރުމަށް އެޅިގެން ދިޔަ މުހިންމު ފިޔަވަޅަކަށެވެ.

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީއަށް އަހަރަކު 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަކީ ދައުލަތުން ބުރައެއް އުފުލަންޖެހުނަސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާކަމަށާ، ދައުލަތުގެ ޒިންމާއަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރުންކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.