Advertisement

ހުޅުމާލޭގައި އެންމެ ފަހުން ހުޅުވި ޞަލާޙުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން --

05 Dec 2023
ޚަބަރު
ޢަލީ ސުލައިމާން

ސްކޫލުތަކުގެ އެސެމްބްލީގައި ޤައުމީ ސަލާމް ޖަހާގޮތަށް އަލުން ހަމަޖައްސައިފި

މިހިނގާ ދިރާސީ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓަރމްއިން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތަކުގެ އެސެމްބްލީތަކުން އަަލުން ޤައުމީ ސަލާމްޖަހަން ފަށާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަން އިޢުލާނު ކުރެއްވީ، މިއަދު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތައް ހާމަކުރައްވައި އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، އެކަމުގެ ބޭނުމަކީ ޤައުމީ ލަވައާއި، ޤައުމީ ދިދައާއި، އަދި ޤައުމިއްޔަތަށް ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން ލޯބިޖެއްސުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔާނީ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައިވެސް ސެޝަން ފަށާއިރު އެސެމްބްލީގައި ކަންވެސް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި، މޯލްޑިވްގޭސްއިން އެކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ހެނދުނު ފަށާއިރު ޤައުމީ ސަލާމުން ފެށުމަށް ނިންމައި އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާތީ، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުންވެސް އެގޮތަށް އަމަލުކޮށްފާނެތޯ ދެންނެވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި އެކަމާއިގުޅޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް މަޝްވަރާއެއް ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ސްކޫލުތަކުގެ އެސެމްބްލީތަކުގައި 1990ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ޤައުމީ ސަލާމް ޖަހަމުން އައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމަށް އައި ބަދަލުތަކާއި، މިޔުޒިކް ހަރާމްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ބައެއް ދީނީ ޢިލްމްވެރިން ދެއްވަމުން ގެންދެވި ފަތުވާތަކާއި ގުޅިގެން ސްކޫލުތަކުގެ އެސެމްބްލީގައި، ސްކޫލް ލަވަޖެހުމާއި ޤައުމީ ސަލާމްޖެހުން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހުއްޓިފައެވެ. ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުގައި މިހާރު އެސެމްބްލީތަކުގައި ސްކޫލު ލަވަ ނުޖަހާ ސްކޫލުތައްވެސް ގިނައެވެ.

އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ޢިލްމްވެރިން އިއްތިފާޤުވާ ގޮތުގައި މިޔުޒިކަކީ ހަރާމް އެއްޗެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޅެމުގައި ދީނާއި ޚިލާފު އިބާރާތްތަކެއް ނެތްނަމަ، މިޔުޒިކާއި ނުލައި، މަދަހަ އަދި ލަވަކިޔުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ކަމުގައި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ.

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު، ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ ހެނދުނު އެސެމްބްލީގައި ޤައުމީ ސަލާމް ޖަހަންފެށުން އަލުން ފެއްޓެވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާނު ކުރެއްވުމާއިއެކު އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ބައެއް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި، ލަވަޔާއި މިޔުޒިކާއި ދެކޮޅު ހަދާފަރާތްތަކުން ވަނީ ފާޑުކިޔަންފަށާފައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
29 Feb 2024
ޚަބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އޭޕްރީލް 21ގައި ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި
ކުރިން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮތީ އަންނަ މާރިޗު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމަށް ވީ ނަމަވެސް އިންތިޚާބު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އޭޕްރީލް 21އަށް ލަސްކުރީ، ރޯދަމަހު އިންތިޚާބުތައް ނުބާއްވާ ގޮތަށް، އާއްމު އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކޮށް އެބިލް މިރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤުކުރައްވަިއ ގެޒެޓްކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން، އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރުމަށް ޤާނޫނުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ވުމުންނެވެ.
29 Feb 2024
ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބިލް ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި، އިންތިޚާބު ދެން އޮންނާނީ ރޯދައިގެ ފަހުން
އަދި، ރޯދަމަހު މި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަކީ ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާކަމެއް ނޫންކަމަށާ، އިންތިޚާބު ރޯދައިގެކުރީން ބޭއްވުމަށް މީގެކުރީންވެސް އެދިވަޑައިގެންފައިވާނެކަމުގައިވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
29 Feb 2024
ޚަބަރު
އެމްޑީޕީގެ ތާއީދު ޢަލީ ޒާހިރަށް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފެލިދޫ ދާއިރާއަށް ޢަލީ ޒާހިރު އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައް ވާއިރު، އެދާއިރާ ހިމެނެނީ އެމްޑީޕީގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ވާދަނުކުރައްވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.
29 Feb 2024
ޚަބަރު
ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުގެ މެދުގައި އަބަދު އަރާރުންވުމަކީ ރަގަޅުކަމެއް ނޫން: އޭޖީ
އަދިި މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމްކޯޓުން ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވަިއ ބަންޑާރަ ނައިބު އުޝާމް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 80 ކަމަށް އެމަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުން ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން، މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 80 ކަމަށް ބަލައިގެން މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ މެދު ގާނޫނީގޮތުން ސުވާލު އުފެދިފައިވާތީ، އިންތިހާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގާނޫނުގެ 5 ވަނަ އިސްލާހު ތަސްދީގުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގާނޫނީ ލަފަޔަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައިވާކަމުގައިވެސް އުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އުޝާމް ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެމަނިކުފާނުގެ ލަފާ މިއަދު އަރުއްވާނެ ކަމަށެވެ.