Advertisement

މަސްދޯނި ތަކުން މިފްކޯގެ މަސްބޯޓަކަށް މަސްކިރުވަނީ --- ފޮޓޯ: މިފްކޯ

08 Nov 2023
ވިޔަފާރި

މަސްގަންނަ އަގު ދަށް ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތްކަމުގައި މިފްކޯއިން ބުނެފި

ސަރުކާރުގެ މަސްކުންފުނި މިފްކޯއަށް މަސްގަންނަ އަގުދަށް ކުރަން އުޅޭ ކަމަށްބުނެ ފަތުރާ ޚަބަރުތައް އެކުންފުނިން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

މިފްކޯއަށް 25ރ އަށް މަސްކިލޯއެއް ގަނެގެން ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންތައްވަމުންދާތީ، މަސްގަންނަ އަގު ރިވިއުކޮށް އަގު ދަށްކުރުމަށް ކުންފުނިން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިފްކޯއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ފަތުރަމުން ގެންދަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް ކަމަށާއި، މަސްގަންނަ އަގު ދަށްކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އެކުންފުނިން ނުގެންގުޅޭ ކަމަށެވެ. އަދި މަސްގަންނަ އަގު ރިވިއު ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ އަދި ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާއާއެކުވެސް މިފްކޯއިން މަޝްވަރާކުރަމުން ނުދާ ކަމުގައި އެކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މަސްކިރުވައި މަސްވެރިންނަށް ދޫނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ މަސްވެރިންނަށް ދައްކައި ޚަލާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި އެކު ކުރަމުންދާ ކަމުގައިވެސް މިފްކޯއިން ބުންޏެވެ.

މިފްކޯއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ހުސްވި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު، މިފްކޯއަށް މަސްކިލޯއެއް ގަންނަ އަގު 17ރ އިން 25ރ އަށް ބޮޑުކޮށްފައި ވަނީ، ޔޫރަޕްގެ މާކެޓަށް ވިއްކާމަހުން ނަގާ %22 ގެ ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން ސަރުކާރާއި، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއާއެކު ކުރެވުނު ގިނަ މަޝްވަރާތަކުން އުންމީދީ ނަތީޖާއެއް ލިބިފައިވާތީ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރު މުޅި ރާއްޖެއަށްވެސް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުކަމަށާއި، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް 450 ޓަނުގެ މަސް މިފްކޯއަށް ގަންނަމުންދާ ކަމުގައިވެސް އެކުންފުނިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.