Advertisement

މަސްދޯނި ތަކުން މިފްކޯގެ މަސްބޯޓަކަށް މަސްކިރުވަނީ --- ފޮޓޯ: މިފްކޯ

08 Nov 2023
ވިޔަފާރި

މަސްގަންނަ އަގު ދަށް ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތްކަމުގައި މިފްކޯއިން ބުނެފި

ސަރުކާރުގެ މަސްކުންފުނި މިފްކޯއަށް މަސްގަންނަ އަގުދަށް ކުރަން އުޅޭ ކަމަށްބުނެ ފަތުރާ ޚަބަރުތައް އެކުންފުނިން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

މިފްކޯއަށް 25ރ އަށް މަސްކިލޯއެއް ގަނެގެން ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންތައްވަމުންދާތީ، މަސްގަންނަ އަގު ރިވިއުކޮށް އަގު ދަށްކުރުމަށް ކުންފުނިން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިފްކޯއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ފަތުރަމުން ގެންދަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް ކަމަށާއި، މަސްގަންނަ އަގު ދަށްކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އެކުންފުނިން ނުގެންގުޅޭ ކަމަށެވެ. އަދި މަސްގަންނަ އަގު ރިވިއު ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ އަދި ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާއާއެކުވެސް މިފްކޯއިން މަޝްވަރާކުރަމުން ނުދާ ކަމުގައި އެކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މަސްކިރުވައި މަސްވެރިންނަށް ދޫނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ މަސްވެރިންނަށް ދައްކައި ޚަލާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި އެކު ކުރަމުންދާ ކަމުގައިވެސް މިފްކޯއިން ބުންޏެވެ.

މިފްކޯއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ހުސްވި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު، މިފްކޯއަށް މަސްކިލޯއެއް ގަންނަ އަގު 17ރ އިން 25ރ އަށް ބޮޑުކޮށްފައި ވަނީ، ޔޫރަޕްގެ މާކެޓަށް ވިއްކާމަހުން ނަގާ %22 ގެ ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން ސަރުކާރާއި، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއާއެކު ކުރެވުނު ގިނަ މަޝްވަރާތަކުން އުންމީދީ ނަތީޖާއެއް ލިބިފައިވާތީ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރު މުޅި ރާއްޖެއަށްވެސް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުކަމަށާއި، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް 450 ޓަނުގެ މަސް މިފްކޯއަށް ގަންނަމުންދާ ކަމުގައިވެސް އެކުންފުނިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.