Advertisement

19 Sep 2023
ޚަބަރު

ކައުންސިލްތަކަށް މިނިސްޓްރީއެއް އުފެއްދުން ބިރުވެރި، ދެވޭނީ ފަހަތައް: ރައީސް

މިހާރަށް ވުރެ  ބޮޑަށް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ވަކިން ހާއްސަ މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދަވާނެކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކައަކީ "ވަރަށް ވަރަށް ބިރުވެރި" ވާހަކައެއްކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ކެމްޕޭނުގައި ހދ. ނޮޅިންވަރަންފަރަށް ވަޑައިގެން މުއިއްޒު ވަނީ، މިހާރު ނިޒާމު އޮންނަ ގޮތުން ކައުންސިލްތައް ހަގީގީ ބާރުވެރިކަމެއް ލިބިފައި ނެތް ކަމަށާއި، އެކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ ކައުންސިލްތަކަށް ވަކި މިނިސްޓްރީއެއް ހެދުންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ވެރިކަމެއްގައި މިކަން ކުރައްވާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.  

މާލޭގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ 'ޑޯ ޓު ޑޯ' ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓް ދެއްކެވި މި ވާހަކައަކީ ވަރަށް ބިރުވެރި ވާހަކައެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

"ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ބިރުވެރި ވާހަކައެއް އެ ދައްކަވަނީ. އަނެއްކާ ވެސް ބާރުތައް ސެންޓްރަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް އެ ކުރަައްވަނީ،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ނިމުނު ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި އޮތީ ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރުތައް ނިގުޅައިގަނެފައިކަމަށެވެ. އަލުން މިފަދަ  މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދައިފި ނަމަ ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރުތައް ޖަމާވާނީ ވެރިކަން ކުރާ މާލެއަަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އެތައް އަހަރެއް ފަހަތަށް ދިއުން ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަނެއްކާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެ ބޭފުޅުން އަނބުރާ މާލެއަށް ބާރުތައް ޖަމާކުރާތަން. އެއީ ބިރުވެރިކަމެއް. އެއަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖިއްޔާ އަނެއްކާ ވެސް އެނބުރި އަޅުގަނޑުމެން ދާނީ އެތައް އަހަރެއް ފަހަތަށް،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ސަރުކާރުން ވަނީ ކުރިން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދީފައި ނުވާ އެތަކެއް ބާރުތަކެއް ހޯދައިދީފައެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލްތައް އަމިއްލައަށް އާމްދަނީ ހޯދައި ސަރުކާރަށް ބަރޯސާވާވުން ވަނީ ނިމުމަކަށް ގެނެސްދީފައެވެ. 

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.