Advertisement

15 Sep 2023
ޚަބަރު

ފާއިތުވި ފަސް ދުވަހު އިސްތިޙާރާ ކުރުމުންވެސް ޝެއިޙްގެ ހިތް ބުނީ އެއް ވާހަކައެއް

މި ސެޕްޓެމްބަރ 30 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމަށް އެންމެ ރަގަޅު ކެނޑިޑޭޓަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް އެކި މީހުން މިނެ ކިރަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި މިފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި، ކަންތައްކުރާނެ ގޮތުގެ ޙައްލެއްގެ ގޮތުން އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިއީ ކުރިމަތީގައި އޮތް ދެގޮތުންކުރެ ބޮޑަށް ރަނގަޅުގޮތެއް ދެއްކެވުން އެދި ކުރާ ނަމާދެކެވެ.

ކުރިޔަށް މިއޮތް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާނެ ކެނޑިޑޭޓެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލު ހިޔާރުކުރެއްވީ މިގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި ފަސް ދުވަހު އިސްތިޚާރާ ނަމާދުކޮށް ދުޢާ ކުރުމުން ވެސް ޝެއިޙް އިލްޔާސްގެ ހިތް ބުނީ އެއް ވާހަކައެއް ކަމަށާއި، އެއީ މިޤައުމު މިއޮތް ޙާލަތާއި ސިޔާސީ މަސްރަޙަށް ބަލާއިރު އަދިވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ޗޮއިސްއަކީ ހަމަ އޯގާތެރި، ޙިކުމަތްތެރި، ކެތްތެރި އަދި ޙިލްމުވެރި ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއަށް ވޯޓު ދިނުން ކަމަށެވެ. ޝެއިހް އިލްޔާސް މިކަން ހާމަކުރެއްވީ މިއަދު ކުރެއްވެވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ޝެއިހް އިލްޔާސް ޖަމާލްގެ ޓްވީޓް

މީގެ ކުރިންވެސް ނޫން އަށް ދެއްވި ޙާއްޞަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވެރިކަމަށް ދަހިވެތިވެގެން ވެރިކަމަށް އަންނަން ބޭނުން މީހުންނާއި އަދި ގިނަ ބަޔަކަށް ފެނިގެން ވެރިކަމަށް ގެންނަ މީހާގެ ތަފާތު އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް އޮޅުންފިލުވައި ދެއްވާފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން، ވެރިކަމަށް ދަހިވެތިވެގެން އަންނަ މީހާއަށް ވެރިކަން ދިނުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ރަގަޅުކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެބޭފުޅާ ނޫން، އެ ކަމަށް ޤާބިލް އެހެން ބޭފުޅަކު ހުންނެވިނަމަ އެ ބޭފުޅަކު ވެރިކަމަށް ގެނައުން މާ އަޢުލާކަން ބޮޑުކަން ޝެއިޙް ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގައި އެންމެ މުހިންމު އެއްސިފައަކީ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ ވެރިކަމެއް ކުރުން ކަމަށާއި، އެ މާތް ސިފަފުޅު ވެސް، ރައީސުލްޖުމްޙުރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙްގެ ފުށުން ފެންނަކަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.