Advertisement

ފޮޓޯ: ނޫން މީޑިއާ ޓީމް

13 Sep 2023
ދުނިޔެ

އެންމެ ބޮޑު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށް 22 އަހަރު

މީގެ 22 އަހަރު ކުރިން، 2001 ސެޕްޓެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު އެންމެންގެ ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަން ވެރިވެގެން ދިޔައީ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ސިޓީގައި ހުރި ވޯލްޑް ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގެ ދެ ޓަވަރަށް ހައިޖެކް ކޮށްފައިވާ ފްލައިޓްތަކަކުން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެވެ. ދުވަސް ފެށިގެން މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ މީހުންނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު މިހަމަލާގެ ސަބަބުން 110 ބުރީގެ ދެޓަވަރު ބިމާ ހަމަވެ ހިރަފުހަށް ވާން މާގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވެގެނެއް ނުދެއެވެ. މިހަމަލާގެ ހަނދާންތައް އަދިވެސް އެތައް ބައެއްގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަމުން ފުރިގެންވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވެއެވެ.

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްކަމުގައިވާ އަލްޤައިދާއިން މިހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ ނަގާފައިވާއިރު، މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން 3000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލި އިތުރު އެތަކެއް ހާސް މީހުންނަށ އެކި ވަރުގެ އަނިޔާތަސް ލިބިފައިވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އަންދާޒާ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް ލިބުނެވެ.

ޓްވިން ޓަވަރ ގޮއްވާލި ދުވަހުގެ މަންޒަރުތައް

ވޯލްޑް ޓްރޭޑް ސެންޓަރަށް 2001 ވަނަ އަހަރު ދެވުނު މިހަމަލާ އަކީ މިތަނަށް ދެވުނު ފުރަތަމަ ހަމަލާއެއް ނޫނެވެ. މީގެ ކުރިން 1993 ވަނަ އަހަރުވެސް ވޯލްޑް ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގެ ނޯރތު ޓަވަރު ގަރާޖުގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލުމުގެ ސަބަބުން 6 މީހަކު މަރުވެ 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމް ވެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިހަމަލާގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްކަމަކީ ފްލައިޓުތައް ހައިޖެކްކުރުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މީހުންނަކީ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެކިއެކި ބޭނުމުގައި އެމެރިކާއަށް އެތެރެވެފައިވާ މީހުންނެވެ. އަދި މީގެތެރެއިން ބައެއް މީހުން ފްލޮރިޑާ ސިޓީގެ ފްލައިޓް ސްކޫލްތަކުން ތަމްރީންތައް ވެސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ހަމަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 4 ފްލައިޓެއް ހައިޖެކް ކޮށްފައިވެއެވެ. މިތަނުން 2 ފްލައިޓެއް ޓްވިން ޓަވަރަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ އިރު ތިންވަނަ ފްލައިޓް ވައްޓާލާފައިވަނީ އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ މައި ވުޒާރާ ހިންގަމުންދާ ޕެންޓަގަން ބިލްޑިންގ އަށް އަދި ހަތަރު ވަނަ ފްލައިޓް ވެއްޓިފައިވަނީ އެމްރިކާގެ ސިޓީއެއް ކަމުގައިވާ ޕެންސިލްވޭނިއާގެ ހިސާބަކަށެވެ.

2001 ވަނަ އަހަރުގެ މިހަމަލާއަށްފަހު ވޯލްޑް ޓްރޭޑް ސެންޓަރ އަލުން މަރާމާތުކޮށް "ފްރީޑަމް ޓަވަރ" ގެ ނަމުގައި ހުޅުވާ މިއީ ސެޕްޓެންބަރު 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު މަރުވެދިޔަ މީހުންގެ ހަނދާން އައު ކުރުމުގެ އިތުރުން ކެތްތެރިކަން ދައްކުވައިދޭ ރަމްޒެކެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.