Advertisement

ފޮޓޯ: ނޫން.އެމްވީ

25 Aug 2023
ރިޕޯޓް

މިއަދު މަންމަ ދުނިޔޭގައި ނެތަސް، މަންމައަށް ވީ ވައުދު ފުއްދައިދީފި

"ލޯބިވާ މަންމާއެވެ،

އެންމެފަހުން އަޅުގަނޑުމެން އާއިލާއަށް ބިމެއް ލިބިއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކި ހުވަފެނުގައި ކުލަ ޖައްސާދިނީ @ibusolih އެވެ.

މަންމައަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ވީ ވައުދު ފުއްދާދީފިއެވެ!

Advertisement

ބަޔާން ކޮށްދޭން ނޭންގޭހާ އުފާވެރިއެވެ."

ޝުއާއު "އެކްސް" ގައި ލިޔެފައިވާ އޭނާގެ ޝުއޫރު

މިއީ މި އަހަރުގެ އޯގަސްޓު 18 ވަނަ ދުވަހު އަޙްމަދު ޝުއާއު "އެކްސް" (@obofili) ގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ އޭނާގެ ފުން އިޙްސާސްތަކެކެވެ. މިއަދު މަންމަ ދުނިޔޭގައި ނެތަސް، މަންމަ ދެކެމުން އައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހުވަފެނުގައި ކުލަޖެހުން ވެގެން ދިޔައީ އޭނާއަށް ފުން ހަނދާންތަކެއް ގެނުވި ކަމަކަށެވެ. ހިތާމައަކީ، މި އުފާވެރި ވަގުތު އައިސް ޖެހުނު އިރު މަންމަ ކައިރީގައި ނެތުމެވެ. މަންމަ ކައިރީގައި ނެތަސް، މަންމަމެންގެ ހެޔޮ ދުއާ އަބަދުވެސް ދަރީންނާއި އެކުގައި ވާނެކަމަށް ބުނޭ ނޫންހެއްޔެވެ.

"ފްރީލޭންސް" ކޮށް ފޮޓޯ ނެގުމާއި ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ އަޙްމަދު ޝުއާއު (ޝުއާއު)ގެ މި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓް ފެނިފައި "ނޫން" އިން އޭނާއާއި ބައްދަލުކޮށް، އެ އިހްސާސްތައް ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނަސްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ރަގަޅަށް އޮޅުން ފިލުވީމެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި އޮތް އިޖްތިމާއީ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައެވެ. ހާއްސަކޮށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު އެންމެ ހަރުއަޑުން ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ މިއީއެވެ. ބިމުގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން، މި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަކީ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް މިވަނީ ވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭނެކަމަށް ގައުމުގެ ވަލިއްޔުލް އަމްރުގެ މަގާމަށް އައިސްފައިވާ ގިނަ ބޭފުޅުން ވަނީ ވައުދު ވެފައެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު، ފުލެޓް އަޅައިގެން މަދު ބަޔަކަށް ހެޔޮއަގުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ބައެއް ރައީސުންނަށް ހޯދައިދެވިފައިވީ ނަމަވެސް، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ފަހަކާޖެހެންދެން ވެސް އިންސާފުވެރި ހައްލެއް ވަނީ ހޯދައިނުދެވިއެވެ.  މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ އާދޭހަކީ، އެހެން ރަށްރަށުގައި ވެސް އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ބިން ލިބޭހެން، އެމީހުންނަށް ވެސް ބިން ލިބިގެންދިއުމެވެ. އަދި ހަމއެކަނި ފްލެޓް ދިނުމަކީ މާލޭގެ ރައްޔިތުން ހައްގު މިންވަރު ހޯދައިދެވުނީ ނޫން ކަމަށެވެ.

ޝުއާއު އަކީ ވެސް މާލޭ ރައްޔިތެކެވެ. އޭނާގެ އާއިލާގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހާލަތު ސިފަކޮށްދެމުން ބުނެފައިވަނީ، މާލޭގެ ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިއަދާއި ހަމައަށް ވެސް ދިރިއުޅެމުން އައީ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ޔަގީންނުވެ ކަމަށެވެ.

މާލޭ ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުން ބަލައިފިއްޔާ އުމުރުން މިވީހާ ދުވަހެއް މިވީ ވަންނާނެ ތަނެއް ޔަގީންނުވެ.

"ނޫން" އަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި ޝުއާއު

ޝުއާއު ހިއްސާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 2013 ވަނަ އަހަރު، އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްދަލުކޮށް ރައީސް ނަޝީދުވަނީ އެ އާއިލާއަށް ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ހޯދައިދޭނެކަމަށް ވައުދުވެފައެވެ. އޭގެ ހަތް އަހަރު ފަހުން 2020 ވަނަ އަހަރު އައިއިރު ވެސް އެކަން ނުވެއޮތުމުން، ޝުއާއުވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ މި ވައުދުގެ މަތިން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ.

ޝުއާއު "އެކްސް" ގައި، 1 ޖުލައި 2020

އެންމެ ފަހުން ޝުއާއުގެ މަންމަގެ ހުވަފެނުގައި ކުލަ ޖެހިގެން މި ދިޔައީ ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވެރިކަމުގައި ކުރިޔަށް މި ގެންދާ ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ތެރެއިންނެވެ. މި އުފާވެރިކަން "ނޫން" ގެ ޓީމާ ހިއްސާކުރަމުން ޝުއާއު ހިނިތުންވެލާފައި ބުނީ މިހާރު އޭނާއަކީ ބިންވެރިއެއް ކަމަށެވެ.

ގެދޮރުވެރިންގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެމް.ޑީ.ޕީ. އިން ވީ ވައުދު ފުއްދައިފި. މިއަދު އަހަންނަކީ ބިންވެރިއެއް

"ނޫން" އަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި ޝުއާއު

ޝުއާއު އާއި އެކު ހޭދަކޮށްލި ވަގުތު ކޮޅުގައި، އޭނާ އެހެން ވާހަކައެއްވެސް ހިއްސާ ކުރިއެވެ. އެއީ އޭނާއަކީ "ފްރީލޭންސް" ކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޒުވާނަކަށް ވީތީ، ކޮވިޑްގެ އާލަމީ ވަބާ ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެ، ލިބެމުންދިޔަ އާމްދަނީ ހުއްޓުމުން ދެން ކަންތައްތައް ވީގޮތުގެ ވާހަކައެވެ.

"ފްރީލޭންސް" ކޮށް މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްގޮތަށް، ކޮވިޑް ވެގެން ދިޔައީ ޝުއާއުއަށް ވެސް ލިބެމުން ދިޔަ އާންދަނީއަށް ހުއްޓުން އައި ކަމަކަށެވެ. ނަމަވެސް ޝުއާއުމެންފަދަ، "ފްރީލޭންސް" ކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ޒުވާނުންގެ ހިތަށް އެދުވަހު ލިބުން މޮޅިވެރިކަމަށް ނިމުމެއް ގެނަސް، އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ދަށަށް ދިޔަނުދީ، އެމީހުންގެ އަތުގައި އެ ދުވަހު ހިފީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަމުގައި އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ. އެއީ އެ ދުވަސްވަރު ސަރުކާރުން ދޫކުރި ކޮވިޑް ރިލީފް އެހީގެ ވާހަކައެވެ.

އަހަރެމެންގެ ކުދިންކޮޅު އަހަރެމެންގެ ސަރުކާރުން ބެލި

ކޮވިޑް ރިލީފްގެ މަންފާ ސިފަކުރަމުން ޝުއާއު

ޝުއާއު އިތުރަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، އެ ވަގުތު ސަރުކާރުގެ އެފަދަ އެހީއެއް ނުލިބުނުނަމަ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތެރީންތަކެއް މަގުމަތިވެ، ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ހިތަށް ވެސް ނުގެނެވޭހާ ދަށަށް ދިޔައީހެވެ. އެއީ "ފްރީލޭންސް" ކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ކުދިންނަކީ މާލޭގައި ކުއްޔަށް އުޅެމުން، އާއިލާ ބަލަހައްޓަމުންދާ ބަޔަކަށް ވީތީއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގެ މަސައްކަތްތެރީންގެ މުސާރައަށް ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މެދުކެނޑުމެއް ނުގެނަސް، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާގެ މަސައްކަތްތެރީންގެ ހައްގުގައި ސަރުކާރުން މި ބުރަ ނޫފުލިނަމަ، ގިނަ އާއިލާތަކަކަށް ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން އެތައް ގެއްލުންތަކެއް ވީސްކަން ކަށަވަރެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.