Advertisement

ހުޅުމާލެ އިރުމަތިފަރާތު ގޮނޑުދޮށް ---

23 Aug 2023
ޚަބަރު

ހުޅުމާލޭ ބީޗުން ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީކުރަން ނިންމައިފި

ހުޅުމާލެ ގޮނޑުދޮށުން ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅައި އެތަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއެކޮށްފިއެވެ.

އާބަންކޯ އާއި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ދެމެދު ވެވުނު މިއެއްބަސްވުމުގައި، އާބަންކޯގެ ފަރާތުން ސޮއެކުރެއްވީ، އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އަހްމަދު އާތިފް އެވެ. އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއެކުރެއްވީ، އެ މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީ ފާތިމަތު ނިލްފާ އެެވެ.

އާބަންކޯއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ހުޅުމާލޭގެ އިރުމަތި ފަރާތު ގޮނޑުދޮށުން ބައެއްގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްސަ ޕްރައިވެޓް ބީޗެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ، މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތް، ވޯޓާ ތީމްޕާކާއި ދިމާއިން އިރުމަތިފަރާތު ބީޗެވެ. އެސަރަހައްދަކީ މިހާރުވެސް އާއްމުކޮށް މީހުން ގޮސް އުޅޭ ސަރަހައްދެއް ނޫނެވެ.

Advertisement

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 އާއި ފޭސް 2ގެ އިރުމަތި ފަރާތު ބީޗަކީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ހުޅުމާލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހިތްހަމަ ޖެހުމަށް ބޭނުންކުރާ ބީޗެކެވެ. 

ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްސަ ބީޗެއް ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކުރެވިގެން ދިޔުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގައި ފުޅާވަމުން އަންނަ ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރިއަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.