Advertisement

ފޮޓޯ: ނޫން ގްރެފިކްސް ޓީމް

22 Aug 2023
ރިޕޯޓް

ޑރ. މުއިއްޒުގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި ހުރީ ކިހާވަރެއްގެ ބަރުދަނެއް ބާއެވެ؟

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އެބޭފުޅާގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ހާމަކުރައްވާފައެވެ. މި ސިޔާސަތު ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް2 ގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ޑރ. މުއިއްޒު ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުގައި ދިވެހިން އަމިއްލައަށް ދިވެހިންގެ ކަންކަން ނިންމުގެ ބާރެއް ނެތް ކަމަށާއި، ރާއްޖެ އޮތީ އެހެން ގައުމަކަށް އަޅުވެތިވެފައިކަމަށެވެ. 

'ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ'ގެ ނަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ތާއީދާ އެކު ރިޔާސީ ރޭހަށް ނުކުމެވަޑައިގެން ހުންނެވި ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ޔާމީން އެ ޝިއާރު މި އިންތިހާބަށް ކަނޑައެޅުއްވީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބުން ކަމަށެވެ. އަދި 'ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ ދިވެހީންނަށް' ހޯދައިދޭން މި ޖެހެނީ، މި ސަރުކާރުން އެއް ގައުމަކަށް ބަރޯސާވެ ހުސްވެފައިވާ ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅޭތީ ކަމަށް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ. ޑރ. މުއިއްޒު މި ވިދާޅުވާ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ގެއްލުމަކީ ކޮބައިބާއެވެ؟

Advertisement

ޑރ. މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ވަނީ އަވަށްޓެރި ގިނަ ޤައުމުތައް ހިމެނޭހެން، ޤައުމުތަކަކާއި އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާއަތްތަކާއި އޮތް ގުޅުން ކަނޑާލާ ހަމައެކަނި ޗައިނާއަށް ބަރޯސާވެފައެވެ. އެގޮތުން ޤަތަރު، އިންޑިއާ، އަދި ކޮމަންވެލްތް ފަދަ ރާއްޖެއިން މީގެކުރިން ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން އައި އެތަކެއް ތަނަކާއި ވަނީ ގުޅުން ކަނޑާލާފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް އިޤްތިސާދީގޮތުންނާއި އިޖްތިމާއިގޮތުންވެސް އޭރު އެތަކެއް ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްކަމަކީ، ރާއްޖެއާއި ޤަތަރާއި އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލުމުން، ޤަތަރު އެއަރވޭސް ރާއްޖެއަށް އައުން ހުއްޓާލުމެވެ. ޤަތަރުގެ ދޯހާއަކީ ޔޫރަޕުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ބޭނުންކުރާ މައި އެއް ޓްރާންސިޓް ހަބު ކަމަށްވުމުން، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމަށް މިއައި ހީނަރުކަމާއެކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރިއެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ސަރުކާރުން ވަނީ މިގޮތަށް ހީނަރުވެފައިވާ އެތަކެއް ގުޅުންތަކެއް އަލުން އަނބުރާ އިއާދަކޮށްފައެވެ. ރާއްޖޭގެއަކީ ކުޑަ ގައުމަކަށް ވުމަކީ އަވަށްޓެރި އެހެން ޤައުމުތަކާއި ބީރަށްޓެހިވެގެން އުޅެވޭނެ ސަބަބެއް ނޫންކަން ރައީސް އިބޫއަށް ވިސްނުނެވެ. 

ކޮމަންވެލްތާއި އަލުން ގުޅުމަށް ރަސްމީކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފެށީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައެވެ. އެއީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރައްވަން ނިންމެވި މުހިއްމުކަމެކެވެމި ނިންމުމާއެކު ފުރިހަމަކުރައްވަން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޖެހިވަޑައިގަތް ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު އަލުން  އެޖަމާއަތުގެ މެމްބަރު ޤައުމަކަށް ރާއްޖެވެގެންދިޔައީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގައެވެ

ކޮމަންވެލްތަކީ އިނގިރޭސި ރަސްކަމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން މެމްބަރު ޤައުމުތަކުގައި ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ޖަމާއަތެކެވެދުނިޔޭގެ 56 ޤައުމަކުން 2.5 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަކީ  ކޮމަންވެލްތުގެ ރައްޔިތުންނެވެ. ކޮމަންވެލްތުގެ މެންބަރު ގައުމަކަށް އަލުން ރާއްޖެ ވުމަކީ އިޤްތިސާދީގޮތުންނާއި އަދި އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން ރާއްޖެއަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ ކަމެކެވެ. 

ރާއްޖެއިން ކޮމަންވެލްތުގެ ޤައުމަކަށް ވުމާއެކު ރާއްޖެއިން ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެމްބަސީތައްވަނީ ހައިކޮމިޝަންތަކަށް ބަދަލުވެފައެވެމިއާއެކު ކޮމަންވެލްތު ޤައުމުތަކުގެ އެހީތެރިކަން ރާއްޖެއަށް ލިބުމުގެ މަގު ފަހިވެގެންދެއެވެއަދި މެމްބަރު  ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ފުޅާކުރުމުގައިވެސް ކޮމަންވެލްތުން މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ

އެހެންކަމުން ޑރ. މުއިއްޒުގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތާމެދު ހިތުގައި ޝައްކު އެުފެދޭ ނޫންތޯއެވެ؟ ޑރ. މުއިއްޒު މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނިކުމެފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަހަތްފުޅުންކަމަށް ބުނާއިރު، ޑރ. މުއިއްޒުއަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ އަނެއްކާވެސް ބޭރު ދުނިޔެއާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ބަދަހިވެފައި މިއޮތް ގުޅުންތައް ހީނަރުވެދާނެއެކޭ ހިތަކަށް ނާރާހެއްޔެވެ؟

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.