Advertisement

ފޮޓޯ: ނޫން މީޑިއާ ޓީމް

20 Aug 2023
ރައީސް ޞާލިޙްގެ މި ދައުރުން ދުވަހެއް

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކުރުން

މި ދައުރުން ދުވަހެއް

11 އެޕްރީލް 2019 - ސްރީލަންކާ އަދި އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކުރުން

16 އޮކޮޓޯބަރ 2019 - މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކުރުން

Advertisement

ސިއްހީ ޚިދުމަތަކީ އިންސާނަކަށްވީތީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ކަށަވަރުވާންޖެހޭ އިންސާނީ ޙައްގެކެވެ. އެމީހެއްގެ ޤައުމާއި ޤައުމުން ބޭރުގައިވެސް ސިއްހީ ފަރުވާ ލިބިދޭންޖެހެއެވެ. ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި އެޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ސިއްހީ ފަރުވާއަކީ ހޭދަ ބޮޑު، ދެކޮޅުޖައްސަން ދަތި ހަރަދެކެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ބިދޭސީންނަށް ސިއްހީ ފަރުވާގެ އަގު އެޤައުމުގެ ޢާއްމުންނަށްވުރެ ބޮޑެވެ. އެހެންކަމުން އެކި ބޭނުންތަކުގައި ކުރު މުއްދަތުތަކަށް، ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ފަދަ ސްކީމްތަކުގައި ބައިވެރިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކުޑަ ހަރަދެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ޤައުމުން ބޭރުގައި އާއްމުކޮށް ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ ޤައުމުތަކުގައި ފަސޭހަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދޭ ޤައުމީ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް ފަދަ ސްކީމަކުން ސިއްހީ ފަރުވާ ލިބިދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދެކެވެ.

ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންގެ ޢަދަދު އަންނަނީ އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. ޢާއްމުގޮތެއްގައި ދިވެހިން ގޮސް އުޅޭ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާއާއި އިންޑިއާގެ އިތުރުން މެލޭޝިއާ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާއެއްގޮތަށް، އެޤައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ސިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު އާސަންދަ ކުންފުނީގެ ދަށުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. "މެރަނަ"އިގެ ނަމުން ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ މިސްކީމްގައި ރަޖިސްޓަރކުރެވެނީ އެޤައުމުގައި މަދުވެގެން 6 މަސްދުވަހުގެ ވީސާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މިސްކީމްގެ ދަށުން މެރަނަ ސްކީމްގައި ރަޖިސްޓަރކުރާ ކޮންމެ މީހަށްވެސް އަހަރަކު 15،000ރ. އާއި ހަމައަށް އިންޝުއަރެންސް ހަމަޖައްސައިދެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެޑްމިޓްނުކޮށް ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އަހަރަކު 10،000ރ. އަށްވާވަރަށް ސިއްހީ ފަރުވާގެ ހަރަދު ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. މިސްކީމްގެ ދަށުން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ 3 ޤައުމުގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އާސަންދައިގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެޤައުމުގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ފަރުވާ މިސްކީމްގެ ދަށުން ކުރެވޭނެއެވެ.

އާސަންދައިން ހާމަކުރައްވާގޮތުގައި މިހިދުމަތް ހޯދުމަށް އިންޑިއާ ލަންކާ އަދި މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިންވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައެވެ. ސިއްހީ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އެފަރާތްތަކުން މީގެކުރިން އުފުލި ތަކުލީފުތައް ނިމި، އަތުން ހިނގި ބޮޑު ހޭދަ މިއަދު މިވަނީ ސަލާމަތްކުރެވިފައެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދަރިވަރުންގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އަތުން ބޮޑު ހޭދައެއް ހިނގައެވެ. އެފަދަ ހާލުގައި ބޭރުގައި އުޅޭއިރު ބައްޔެއްވެއްޖެ ނަމަ އެއީ އިތުރުވެގެންދާ ބޮލު ރިހުމެކެވެ. އެހެންކަމުން މިސްކީމާއި އެކު އެކުދިންނާއި އެކުދިންގެ އާއިލާތަކަށްވަނީ ބޮޑު ލުއިފަސޭހަށް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.