Advertisement

ފޮޓޯ: ނޫން މީޑިއާ ޓީމް

20 Aug 2023
ރައީސް ޞާލިޙްގެ މި ދައުރުން ދުވަހެއް

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކުރުން

މި ދައުރުން ދުވަހެއް

11 އެޕްރީލް 2019 - ސްރީލަންކާ އަދި އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކުރުން

16 އޮކޮޓޯބަރ 2019 - މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކުރުން

Advertisement

ސިއްހީ ޚިދުމަތަކީ އިންސާނަކަށްވީތީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ކަށަވަރުވާންޖެހޭ އިންސާނީ ޙައްގެކެވެ. އެމީހެއްގެ ޤައުމާއި ޤައުމުން ބޭރުގައިވެސް ސިއްހީ ފަރުވާ ލިބިދޭންޖެހެއެވެ. ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި އެޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ސިއްހީ ފަރުވާއަކީ ހޭދަ ބޮޑު، ދެކޮޅުޖައްސަން ދަތި ހަރަދެކެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ބިދޭސީންނަށް ސިއްހީ ފަރުވާގެ އަގު އެޤައުމުގެ ޢާއްމުންނަށްވުރެ ބޮޑެވެ. އެހެންކަމުން އެކި ބޭނުންތަކުގައި ކުރު މުއްދަތުތަކަށް، ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ފަދަ ސްކީމްތަކުގައި ބައިވެރިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކުޑަ ހަރަދެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ޤައުމުން ބޭރުގައި އާއްމުކޮށް ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ ޤައުމުތަކުގައި ފަސޭހަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދޭ ޤައުމީ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް ފަދަ ސްކީމަކުން ސިއްހީ ފަރުވާ ލިބިދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދެކެވެ.

ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންގެ ޢަދަދު އަންނަނީ އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. ޢާއްމުގޮތެއްގައި ދިވެހިން ގޮސް އުޅޭ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާއާއި އިންޑިއާގެ އިތުރުން މެލޭޝިއާ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާއެއްގޮތަށް، އެޤައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ސިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު އާސަންދަ ކުންފުނީގެ ދަށުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. "މެރަނަ"އިގެ ނަމުން ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ މިސްކީމްގައި ރަޖިސްޓަރކުރެވެނީ އެޤައުމުގައި މަދުވެގެން 6 މަސްދުވަހުގެ ވީސާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މިސްކީމްގެ ދަށުން މެރަނަ ސްކީމްގައި ރަޖިސްޓަރކުރާ ކޮންމެ މީހަށްވެސް އަހަރަކު 15،000ރ. އާއި ހަމައަށް އިންޝުއަރެންސް ހަމަޖައްސައިދެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެޑްމިޓްނުކޮށް ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އަހަރަކު 10،000ރ. އަށްވާވަރަށް ސިއްހީ ފަރުވާގެ ހަރަދު ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. މިސްކީމްގެ ދަށުން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ 3 ޤައުމުގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އާސަންދައިގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެޤައުމުގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ފަރުވާ މިސްކީމްގެ ދަށުން ކުރެވޭނެއެވެ.

އާސަންދައިން ހާމަކުރައްވާގޮތުގައި މިހިދުމަތް ހޯދުމަށް އިންޑިއާ ލަންކާ އަދި މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިންވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައެވެ. ސިއްހީ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އެފަރާތްތަކުން މީގެކުރިން އުފުލި ތަކުލީފުތައް ނިމި، އަތުން ހިނގި ބޮޑު ހޭދަ މިއަދު މިވަނީ ސަލާމަތްކުރެވިފައެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދަރިވަރުންގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އަތުން ބޮޑު ހޭދައެއް ހިނގައެވެ. އެފަދަ ހާލުގައި ބޭރުގައި އުޅޭއިރު ބައްޔެއްވެއްޖެ ނަމަ އެއީ އިތުރުވެގެންދާ ބޮލު ރިހުމެކެވެ. އެހެންކަމުން މިސްކީމާއި އެކު އެކުދިންނާއި އެކުދިންގެ އާއިލާތަކަށްވަނީ ބޮޑު ލުއިފަސޭހަށް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.