Advertisement

ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

19 Aug 2023
ވިޔަފާރި

ހއ. ފިއްލަދޫއިން ފަތުރުވެރިކަމަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް 99 ބިމެއް ދޫކުރަނީ

ހއ. ފިއްލަދޫ "ޓޫރިސްޓް ވިލެޖް" އިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިއަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް 99 ބިމެއް ދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ، މި ބިންތައް ދޫކުރަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަގުނަ ފައިދާ ލިބިދޭނެ ގޮތަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ގޮތުންކަމަށެވެ.

ފިއްލަދޫ "ޓޫރިސްޓް ވިލެޖް" އިން 99 ބިން ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރިއަށާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތަކަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ދޫކުރަން ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ، މީގެ ބޭނުމަކީ ވިޔަފާރިބިންތަކުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށާއި، އެބިންތަކުން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މާލީފައިދާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށާއި، ދެމެހެއްޓެނި ގޮތެއްގައި މިބިންތައް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ބޭނުން ކުރުމަށް ހުޅުވާލުންކަމަށެވެ. ފިއްލަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯނުން ދޫކުރަނީ 5000 އަކަފޫޓުން 115000 އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ބިންތަކެކެވެ.

ފިއްލަދޫ "ޓޫރިސްޓް ވިލެޖް" ގެ ކުރެހުމެއް

ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ގެދަށުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއާބެހޭ ޤާނޫނު ގެދަށުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ތަކަށެވެ.

ހއ. ފިއްލަދޫ "ޓޫރިސްޓް ވިލެޖް" އިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިއަށް ދޫކުރާ މި ބިންތަކަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 28 އޮގަސްޓް 2023 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅާނީ 04 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށްކަމަށްވެސް ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

40،000 އަކަފޫޓަށްވުރެ ދަށުގެ ބިންތަކާއި އަދި 40،000 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑެތި ބިންތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭގޮތުގެ އުސޫލު ފިއްލަދޫ ކައުންދިލުން ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ، މި ބިންތައް ދޫކުރަނީ 50 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށްކަމަށެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.