Advertisement

ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

19 Aug 2023
ވިޔަފާރި

ހއ. ފިއްލަދޫއިން ފަތުރުވެރިކަމަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް 99 ބިމެއް ދޫކުރަނީ

ހއ. ފިއްލަދޫ "ޓޫރިސްޓް ވިލެޖް" އިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިއަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް 99 ބިމެއް ދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ، މި ބިންތައް ދޫކުރަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަގުނަ ފައިދާ ލިބިދޭނެ ގޮތަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ގޮތުންކަމަށެވެ.

ފިއްލަދޫ "ޓޫރިސްޓް ވިލެޖް" އިން 99 ބިން ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރިއަށާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތަކަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ދޫކުރަން ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ، މީގެ ބޭނުމަކީ ވިޔަފާރިބިންތަކުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށާއި، އެބިންތަކުން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މާލީފައިދާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށާއި، ދެމެހެއްޓެނި ގޮތެއްގައި މިބިންތައް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ބޭނުން ކުރުމަށް ހުޅުވާލުންކަމަށެވެ. ފިއްލަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯނުން ދޫކުރަނީ 5000 އަކަފޫޓުން 115000 އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ބިންތަކެކެވެ.

ފިއްލަދޫ "ޓޫރިސްޓް ވިލެޖް" ގެ ކުރެހުމެއް

ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ގެދަށުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއާބެހޭ ޤާނޫނު ގެދަށުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ތަކަށެވެ.

ހއ. ފިއްލަދޫ "ޓޫރިސްޓް ވިލެޖް" އިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިއަށް ދޫކުރާ މި ބިންތަކަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 28 އޮގަސްޓް 2023 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅާނީ 04 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށްކަމަށްވެސް ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

40،000 އަކަފޫޓަށްވުރެ ދަށުގެ ބިންތަކާއި އަދި 40،000 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑެތި ބިންތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭގޮތުގެ އުސޫލު ފިއްލަދޫ ކައުންދިލުން ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ، މި ބިންތައް ދޫކުރަނީ 50 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށްކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.