Advertisement

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަދި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރާއިއެކު، ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

16 Aug 2023
ރައީސް ޞާލިޙްގެ މި ދައުރުން ދުވަހެއް

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަކީ ދިވެހީންނަށް މުހިންމުކަމެއް

ރާއްޖެއަކީ އާބާދީގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ކުޑަ ޤައުމެކެވެ. ވަޞީލަތަށް ބަލާއިރުވެސް އަމިއްލައަށް އުފައްދާތަކެތިން ދެކޮޅު ޖެހުމަކީ ނާދިރު ޙާލަތެކެވެ. އެހެންކަމުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ދިވެހިން ތިބީ ނާޒުކު ހާލަތެއްގައެވެ. ސަބަބުތައް ވަރަށްވެސް ގިނައެވެ. އެހެންކަމުން އަދުގެ ޖިއޮޕޮލިޓިކަލް ދުނިޔޭގައި ޤައުމުތަކާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ. ދިވެހި ދައުލަތުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާގޮތުގައި ހުރިހާ ޤައުމަކާއި އަދި ޖަމާއަތަކާއިވެސް ދުޅަހެޔޮ ގުޅުމެއް ޤާއިމުކޮށް ބޭއްވުމަށެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ މައިދާނުގައި ރާއްޖެއަށް އެކި ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދޭ އެއް ޖަމާޢަތަކީ ކޮމަންވެލްތެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދިޔަ އެކި މައްސަލަތަކުގައި ކޮމަންވެލްތުގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވާތީ އެކަމުގައި އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކުރީ ސަރުކާރުންވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު  މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވެފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އިޤްތިޞާދީގޮތުން ބާރުގަދަ ޤައުމުތަކާއި ދެމެދު އޮތް ގުޅުންވަނީ ހީނަރުވެފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައުމުގައި ވިސްނުން ފަދަ އެކި ހުރަސްތައް ދިވެހި އިޤްތިޞާދުގެ މައި ސިނާޢަތަށްވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދާއި، ބަވަނަ ވެފައިވާ ދުނިޔޭގައި އެކި ރޮނގުރޮނގުން ކުރިއަރައި ދިޔުމަށް އޮތް މިހުރަސް ނައްތާލާ ކޮމަންވެލްތާއި އަލުން ގުޅުމަށް ރަސްމީކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފެށީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައެވެ. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރައްވަން ނިންމެވި މުހިއްމުކަމެކެވެ. މި ނިންމުމާއެކު ފުރިހަމަކުރައްވަން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޖެހިވަޑައިގަތް ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު އަލުން އެޖާއަތުގެ މެމްބަރު ޤައުމަކަށް ރާއްޖެވެގެންދިޔައީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގައެވެ

މިހާހިސާބުން އުފެދޭ އެންމެ ބޮޑު ސުވާލަކީ، އެޖަމާޢަތުގެ މެމްބަރު ޤައުމަކަށްވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު އެހައި ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއް ދެއްވީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ. ކޮމަންވެލްތަކީ އިނގިރޭސި ރަސްކަމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން މެމްބަރު ޤައުމުތަކުގައި ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ޖަމާއަތެކެވެ. ދުނިޔޭގެ 56 ޤައުމަކުން 2.5 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަކީ ކޮމަންވެލްތުގެ ރައްޔިތުންނެވެ. ޖަމާޢަތުގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވަމުންގެންދެއެވެ

Advertisement

ރާއްޖެއިން ކޮމަންވެލްތުގެ ޤައުމަކަށް ވުމާއެކު ރާއްޖެއިން ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެމްބަސީތައްވަނީ ހައިކޮމިޝަންތަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. މިއާއެކު ކޮމަންވެލްތު ޤައުމުތަކުގެ އެހީތެރިކަން ރާއްޖެއަށް ލިބުމުގެ މަގު ފަހިވެގެންދެއެވެ. އަދި މެމްބަރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުފަތުރުކުރުމައި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ފުޅާކުރުމުގައިވެސް ކޮމަންވެލްތުން މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ. ހަމައެއާއެކު މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ބާއްވާ އެންމެ ފޯރިގަދަ އެއް ކުޅިވަރު މުބާރާތްކަމުގައިވާ، ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްއަކީވެސް އެކި ޤައުމުތަކުގެ ޒުވާނުން އެއްތަނަކުން ބައްދަލުވެ ކުރިއަރައިދިޔުމަށް އެޖަމާއަތުން ހުޅުވާލާފައިވާ ދޮރެކެވެ

ރާއްޖެ އަލުން ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރު ޤައުމަކަށްވުމާއެކު އެޖަމާއަތުގެ 40 ޤައުމަކަށް އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދިވެހިންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމުވަނީ ހަމަޖެހިގެންގޮސްފައެވެ. މީގެއިތުރުން ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގެ ދަރަނި މެނޭޖްކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ބޭނުންކުރަމުންދާ ނިޒާމަކީވެސް، ކޮމަންވެލްތުގެ ނިޒާމެކެވެ. އަދި އޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ސިސްޓަމް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަން ފެށުމަކީވެސް ސަރުކާރުގެ ޚާއްސަ އިސްމަކެއް ދެއްވާކަމެކެވެ. މީގއިތުރުންވެސް އެޖަމައަތުގެ މުހިއްމު މަޤާމުތަކަށް ދިވެހިން އައުމަކީ ރާއްޖެއާއި އެޖަމާއަތުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާވާނެކަމެއްކަން ޔަގީނެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އެޖަމާއަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލްގެ ބޯޑަށް ރައްޖޭގެ ފަރާތުން ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙްވަނީ އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ. ދިވެހިންގެ އިތުބާރު އެޖަމާއަތުގެ ލީޑަރޝިޕްގައި އޮތްކަން މީގެއިން ހާމަވެގެންދެއެވެ

ކޮމަންވެލްތުގެ ޤައުމުތަކުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް ލިބިގެންދިޔުމަކީވެސް މީގެ ސަބަބުން މަގުފަހިވެގެންދާކަމެކެވެ. މިހުރިހާކަމެއް ދިވެހިންނަށް ފަހިކޮށްދެއްވާ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ހާސިލުކުރުމުގައިވެސް ކޮމަންވެލްތާއި ގުޅުމުގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުންވަނީ މަގުފަހިވެގެންގޮސްފައެވެ. ކޯވިޑްގެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތުގައިވެސް ރާއްޖެ ފަދަ ޤައުމަކަށް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކާއި ފައިހަމަކުރުމުގައި މިފަދަ ދޭދޭ ގުޅުންތައްވަނީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.