Advertisement

ފޮޓޯ: ބީސީސީ

16 Aug 2023
ވިޔަފާރި

އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ ފިހާރައެއް އައްޑޫ އެއަރޕޯޓަށް

އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ އައުޓްލެޓެއް ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ޓްރާންސިޓް ލައުންޖްގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. މި އައުޓްލެޓް  ހުޅުވައިދެއްވީ އިއްޔެ އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ އަލީ ނިޒާރެވެ.

“އޮތެންޓިކް މޯލްޑިސް“ ގެ ފިހާރަތަކަކީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގަމުންދާ ފިހާރަތަކެކެވެ. އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި މި ހުޅުވުނު ފިހާރައަކީ މާލެ ސަރަހައްދުން ބޭރުން ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުގައި ހުޅުވުނު ފުރަތަމަ ފިހާރައެވެ. މި ފިހާރައިގައި 70 އަށްވުރެ ގިނަ އުފެއްދުންތެރިންގެ އުފެއްދުންތައް ހުންނާނެކަމަށް ބީސީސީއިން ބުނެއެވެ. މި ފިހާރައިގެ ސަބަބުން އައްޑޫ ސިޓީގެ އިތުރުން ދެކުނުގެ އެހެނިހެން އަތޮޅުތަކުގައި ތިބި އުފެއްދުންތެރިންނަށް ފަހި ފުރުސަތެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ބީސީސީއިން ބުނެއެވެ.

އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ ފުރަތަމަ ފިހާރަ ހުޅުވާފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ޑިއުޓީ ފްރީގައެވެ. އަދި މިހާރު މާލެ، ކުޑަވިލިނގިލި ރިސޯޓް އަދި ކްރޮސްރޯޑް މޯލްޑިވްސްގައިވެސް ވަނީ އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ ފިހާރައެއް ހުޅުވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން ޖަޕާން އެކްސްޓާނަރ ޓްރޭޑް ކޯޕަރޭޝަން އާއި ގުޅިގެން ޖަޕާނުގެ ކަންސާއީ އަދި ނަރީތާ އެއަރޕޯޓްގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިންގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކޭނެ އިންތިޒާމްވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

Advertisement

57 ސަޕްލަޔަރުންނާއިއެކު ފެށި ނަމަވެސް އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގައި މިހާރު 250 ސަޕްލަޔަރުންގެ 3000 އަށްވުރެ ގިނަ އުފެއްދުންތައް އަންނަނީ ވިއްކަމުންނެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވުނު ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި 53 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިންނަށް ދީފައިވާކަމަށް ބީސީސީއިން ބުނެއެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.