Advertisement

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ޕީއެންސީ ހަރުގެ ހުޅުއްވައި ދެއްވުން ---

24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޢަލީ ސުލައިމާން

ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހެންވޭރު ވެޔޮވިލާގައި ރޭ ހުޅުވައިފި

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ، ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ، ހ. ވެޔޮވިލާގައި ރޭ ހުޅުވައިފިއެވެ.

ރޭ އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގެ ހުޅުއްވައި ދެއްވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ އެތައް ސަތޭކަ މެމްބަރުންނާއި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިރަސްމިއްޔާތުގައި ސިޔާސީ ދާއިރާގައި މީގެ ކުރިން އެހެން ޕާޓީތަކާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއާ ގުޅިވަޑައިގެން އެޕާޓީގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

Advertisement

ރޭ ބޭއްވި ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ހަރުގެ ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ފަހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ، ޕާޓީގެ ހަރުގޭގޭ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިއްޕެވުމަށް، ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

"އަޅުގަނޑު އެދެން މިޖަހައިގެ ބޭނުން، ފުރިހަމަ ގޮތުގައި، ޕީއެންސީ، ޕީޕީއެމްގެ ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ހިއްޕަވަން. މި ޕޯޑިއަމްގައި އަދި އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން މިތަނުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިދެންނެވި ގޮތަށް ތެދު ޙަޤީޤަތް ކޮންމެ ރެޔަކުވެސް ހާމަކޮށްދެއްވަން ވީ. ހަމައަޅުގަނޑު މަރުޙަބާ ކިޔަން. އަޅުގަނޑު އެދެން. އެބޭފުޅުން. އަޅުގަނޑުމެންނާއި ވާދަވެރި ބޭފުޅުން، ހަމައެކަނި މިހާރު ކުރައްވާ ކަންތައް އެއީ ދޮގު ހެދުން. އެނޫން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ."

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހަދާ ދޮގުތައް ހާމަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ތެދު ޙަޤީޤަތާއި އެކު އެ ދޮގުތައް ހާމަކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ޕީއެންސީގެ ހަރުގޭގައި ކުރުމަކީ އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ރޭ ހުޅުވި ހ. ވެޔޮވިލާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހިންގާފައި ވަނީ، އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެތަނުގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ހަރުގެވެސް 8 މަހެއްހައި ދުވަހު ހިންގިއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.