Advertisement

ގަދަ ވިއްސާރަ -- ފޮޓޯ: ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

22 May 2024
ރިޕޯޓް
ޢަލީ ސުލައިމާން

މޫސުމް ވަރަށް ގޯސް، އެކަމަކު އެތައް ބަޔަކު ފުރާނަ އަތް މައްޗަށް ލައިގެން ދަތުރުކުރަން މަޖުބޫރުވެފައި!

ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައާއި އެކު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް މޫސުމް ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައި ވާއިރު ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިލްތިމާސް ކުރަމުން ދަނީ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު މަޑު ޖައްސާލުމަށެވެ. ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް މަދު ކުރުމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ، މޫސުމް ރީތިވާންދެން އެބަޔަކު ތިބި ހިކިފަސްތަނެއްގައި ތިބުން ކަމުގައިި ވީނަމަވެސް، ގަދަވަޔާއި ވިއްސާރައިގައިވެސް އެތައް ބަޔަކު ފުރާނަ އަތްމައްޗަށް ލައިގެން ދަތުރު ކުރަން ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރު އެންމެ ބޮޑަށް ބިނާވެފައި އޮތީ މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ މެދުގައި ކުރާ ފެރީ ލޯންޗު ދަތުރުތަކަށެވެ. ކަނޑުގަދަވެ ވިއްސާރަކަމުން މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކާއި ދެމެދު ކުރާ ފެރީ ލޯންޗު ދަތުރުތަކުގެ ޝެޑިއުލްއަށްވެސް ވަނީ ބުރޫ އަރާފައެވެ.

މިދުވަސްވަރަކީ ސްކޫލު ބޮޑު ޗުއްޓީގެ ދުވަސް ވަރަށް ވުމާއި އެކު އަތޮޅުތަކުން މާލެއަށް އެކި ބޭނުންތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ވަނީ އައިސްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވިއްސާރަ އާއި ދިމާވެ ކަނޑުދަތުރު ފަތުރަށް، ޚާއްޞަކޮށް ލޯންޗު ފެރީ ތަކުގެ ދަތުރުފަތުރަށް ހުރަސް އެޅެމުންދާތީ، މާލޭގައި އެތައް ބަޔަކު ތާށިވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

އާދީއްތަ ދުވަހު ސްކޫލުތައް ހުޅުވޭއިރު، މިއަދަކީ މުދައްރިސުން ސްކޫލުތަކަށް ނުކުންނަށް ޖެހޭ ދުވަހެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ދަތުރުފަތުރަށް ހުރަސް އެޅިފައިވާތީ ގިނަ ސްކޫލުތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް އެނބުރި ރަށަކަށް ނުދެވެއެވެ.

ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އިއްޔެވެސް މެދުރާއްޖެ ތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ކުރަމުން އައި ޝެޑިއުލް ފެރީ ލޯންޗު ދަތުރުތަކުގެ ގިނަ ދަތުރުތައް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ. އަދި ގަދައިގައިވެސް ލޯންޗު ދަތުރުތައް ބާއްވަން ފެރީ ޚިދުމަތްދޭ ލޯންޗުތަކަށް މަޖުބޫރުވެފައި ވަނީ ސްކޫލުތައް ހުޅުވެން ވާއިރަށް، ރަށަށްދާން ޓިކެޓް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތައް ރަށާއި ހަަމައަށް ގެންގޮސްދިނުމަށެވެ.

"ކަނޑު ވަރަށް ގަދަ! އެކަމަކުވެސް ދަތުރުތައް ބާއްވަން މަޖުބޫރު އެބަވޭ އާދީއްތަ ދުވަހު ސްކޫލުތައް ހުޅުވޭތީ! މިހާރުވެސް މިހަފްތާގެ ދަތުރުތައް ހުރީ ޝެޑިއުލްއަށްވުރެ ދެތިން ދުވަސް ފަހަތަށް ޖެހިފައި. ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަން ޝެޑިއުލްކޮށްފައި ހުރި ދަތުރުތައް ކުރެވޭނީ އަންގާރަ ދުވަހު. އެހެންވީމާ އާދީއްތަ ދުވަހު ސްކޫލުތައް ހުޅުވެން ވާއިރަށް ރަށަކަށް ނުދެވޭނެ އެމީހުންނަކަށް!"

ލޯންޗު ފެރީއެއްގެ ކެޕްޓަން

ލޯންޗު ފެރީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުންވެސް އެޚިދުމަތް ދެނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ލިބޭ ޓިކެޓް ފީގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެގެން ކަމަށްވާތީ، ނަގާފައިވާަ ޓިކެޓްތައް އެއްފަހަރާ ގިނަ ބަޔަކު ކެންސަލް ކުރާ ނަމަ ރިފަންޑް ދިނުމަށް އެފަރާތްތަކަށްވެސް ދަތިވާކަން އެފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ލޯންޗު ފެރީ ޓިކެޓްތަކުގެ ދަތުރުތަކުގައި ޓިކެޓް ރިފަންޑްކޮށްދެނީ، ދަތުރުކުރަން އޮތް ގަޑީގެ 24 ގަޑިއިރު ކުރިން، ޓިކެޓް ކެންސަލްކޮށް ރިފަންޑްކޮށްދޭން އެދުމުންނެވެ.

"މޫސުމް މިހާރު މިއޮތް ގޮތުން ހަމަ ފުރަން އޮންނަ ގަޑީގައިވެސް ވަރަށް ގަދަވެ އެބަ ވިއްސާރަވޭ! އެހެންވީމާ 24 ގަޑި އިރު ކުރިން ކިހިނެއް އެނގޭނީ ބުނަން. ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ގޮވައިގެން މިގަދައިގައި ކަނޑުމައްޗަށް އަރަން ނުކެރުނަސް، ރިފަންޑް ނުލިބެންޏާ ޖެހޭނީ ފުރާނަ އަތްމައްޗަށް ލައިގެން ހަމަ ދަތުރަށް ފަށަން. ތިން ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ ދީފައި އަނެއްކާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ޓިކެޓް ނަގައިގެން ކަނޑު މަޑުވީމާ ދަތުރު ކުރާކަން މަޑެއް ނުކުރެވޭނެ އެއްނު."

މާލޭގައި ހުރި މެދުރާއްޖެ ތެރޭގެ ރަށެއްގެ ޓީޗަރެއް --

ބައެއް ދަތުރުވެރިންވެސް ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި ގަދައިގައިވެސް ދަތުރަށް އަރަން ޖެހެނީ ކޮންމެހެން ދަތުރު ކުރާން ބޭނުން ވެގެނެއް ނޫނެވެ، ޓިކެޓް ރިފަންޑް ނުލިބޭނެ ހާލަތު މެދުވެރިވާތީ ކޮންމެހެން ދަތުރުކުރަން މަޖުބޫރުވަނީއެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ ލޯންޗުފެރީގެ ދަތުރުތައް އުޅެނީ ކޮޅަކަށް، ބޮލަކަށް 300ރ އާއި 1000ރ އާއި ދެމެދުގައެވެ. ތ އަތޮޅަށް ލޯންޗު ފެރީތައް ދަތުރު ކުރަނީ ކޮޅަކަށް 900ރ އަށެވެ. ށ. އަތޮޅަށް ލޯންޗު ފެރީތައް ދަތުރުކުރަނީ، ކޮޅަކަށް 1050ރ އެވެ. އެހެންކަމުން 3 މީހުންގެ އާއިލާއެއްވެސް ޓިކެޓަށް ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މޫސުމް ވަރަށް ގޯސް ވެފައި ވާއިރު، މިއަދު މެންދުރު 12:00 އާއި ހަމައަށް މާލެ ސަރަހައްދު އޮތީ އޮރެންޖް އެލާޓުގައެވެ. އަދި މާލެ ސަރަހައްދަށް ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 60 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމުގައިވެސް މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން އޮތީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދަށް ނެރެފައިވާ އޮރެންޖް އެލާޓްގެ ވަގުތު މިއަދުގެ ހަވީރު 4:00 އާއި ހަމައަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މެންދުރު 12:00 އިން ހަވީރު 4:00އަށް އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ ވ އަތޮޅުން ފެށިގެން ޅ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށެވެ. 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުންވެސް މިއަދު ވަނީ، މި ދުވަސްވަރަކީ ކަނޑުގަދަ، ވިއްސާރަ ދުވަސް ވަރަކަށް ވުމާއެކު، ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތުގައި މެނުވީ ކަނޑުދަތުރު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން. ދަތުރުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތުގައި ވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި ކުދި އުޅަނދުގައި ދަތުރުނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކުރިޔަށް އޮތް 3 ދުވަހުވެސް ރާއްޖެއަށް މޫސުމް ގޯސްވާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކި ސަބަބުތަކާއި ހެދި ގަދަ ވިއްސާރައިގައިވެސް ކަނޑު ދަތުރުކުރުން ނޫންގޮތެއް ނެތި، ފުރާނަ އަތްމައްޗަށްލައިގެން އެތައް ބަޔަކު ދަނީ ދަތުރަށް އަރަމުންނެވެ. 

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.