Advertisement

12 Jul 2023
ވިދާޅުވި
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

"ވަންގަވް" އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

މިއަދު މި ތަޢާރުފްކުރާ "ވަންގަވް" އަކީ، ޑިޖިޓަލް ސަރުކާރެއްގެ ފެށުން. މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ޚާއްޞަ ސިފަޔަކީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެ މީހަކު ހޯދަން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް، އެ މީހަކު ހުރި ތަނަކުން އެ މީހެއްގެ އިނިގިލިކުރިއަށް ތިލަވެގެން އައުން. ރާއްޖެ ކަހަލަ ގިނަ އަތޮޅުތަކެއްގެ އަދި އެއަށްވުރެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް ޑިޖިޓަލް ސަރުކާރެއްގެ މުހިންމުކަން ވަރަށްބޮޑު.

ޒަމާނުއްސުރެ ކަން ހިނގަމުން އައި މަގަކީ، ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ޚިދުމަތެއް ހޯދަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ކަނޑު ހުރަސްކޮށް، ވެރިރަށް މާލެއަށް ދަތުރުކުރަން ޖެހުން. މާލެ އާދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިއްޔާ، ޚިދުމަތް ނުހޯދާ ހުރުން. އަދި ޚިދުމަތެއް ހޯދަން އޮފީހަކަށް ދެވުނަސް، ގިނަ ވަގުތު ކިޔޫގައި މަޑުކުރަންޖެހުން.

އެ ހުރިހާ ތަކުލީފެއް އުފުލަންޖެހޭއިރު، ބޭނުންވާ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ އެންމެ އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު، އެއް ތަނަކުން ލިބޭކަށް ނުހުރޭ. ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ފޯމެއް ފުރައި، އެތައް ލިޔުންތަކެއް ކަރުދާހަށް ޕްރިންޓްކޮށް ހުށަހަޅަން ޖެހުމަކީވެސް ރައްޔިތުން އުފުލަމުން އަންނަ މަޖުބޫރުވީ ޒިންމާއެއް. އެ ތަކުލީފުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ހޯދައިދޭ ލުޔަކީ "ވަންގަވް."

Advertisement

ޑިޖިޓަލް ސަރުކާރަކީ، ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުން، ދޮރު ބަންދުކޮށް، ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލާ ސަރުކާރެއް ނޫން. ހަފްތާގެ 7 ދުވަހު 24 ގަޑިއިރު، މެދުނުކެނޑި ޚިދުމަތްތަކަށް އެދެވޭނެ. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ހުރެގެންވެސް، ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ. އަދި ޚިދުމަތްތަކަށް އެދުމަށްފަހު، އެ ޚިދުމަތެއްގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބެއްވެސް، ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެން ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލައިލެވޭނެ.

މި ނިޒާމުގެ އެންމެބޮޑު ފައިދާއަކީ، ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކައުންސިލްތަކަށް ދާން ނުޖެހުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި އިދާރާތަކަށް ގުޅަން ނުޖެހުން.

މި ޑިޖިޓަލް ސަރުކާރު ހިނގައިގަތުމުން، ލިބޭ ފައިދާތަކެއްވެސް އެބަހުރި. އެއްކަމަކީ، މި ޑިޖިޓަލް ސްޓްރެޓިޖީގެ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަންގެ ނޭއްގާނީ ޢަމަލުތަކަށް އޮތް ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިވެގެންދިޔުން. އަނެއްކަމަކީ، ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމުގައި، ކަރުދާސް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މިންވަރު ވަރަށްބޮޑަށް ކުޑަވުން. މިއީ، އިޤްތިޞާދީ އަދި ތިމާވެށީގެ ނަޒަރުން ބަލާއިރުވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.