Advertisement

12 Jul 2023
ވިދާޅުވި

"ވަންގަވް" އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

މިއަދު މި ތަޢާރުފްކުރާ "ވަންގަވް" އަކީ، ޑިޖިޓަލް ސަރުކާރެއްގެ ފެށުން. މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ޚާއްޞަ ސިފަޔަކީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެ މީހަކު ހޯދަން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް، އެ މީހަކު ހުރި ތަނަކުން އެ މީހެއްގެ އިނިގިލިކުރިއަށް ތިލަވެގެން އައުން. ރާއްޖެ ކަހަލަ ގިނަ އަތޮޅުތަކެއްގެ އަދި އެއަށްވުރެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް ޑިޖިޓަލް ސަރުކާރެއްގެ މުހިންމުކަން ވަރަށްބޮޑު.

ޒަމާނުއްސުރެ ކަން ހިނގަމުން އައި މަގަކީ، ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ޚިދުމަތެއް ހޯދަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ކަނޑު ހުރަސްކޮށް، ވެރިރަށް މާލެއަށް ދަތުރުކުރަން ޖެހުން. މާލެ އާދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިއްޔާ، ޚިދުމަތް ނުހޯދާ ހުރުން. އަދި ޚިދުމަތެއް ހޯދަން އޮފީހަކަށް ދެވުނަސް، ގިނަ ވަގުތު ކިޔޫގައި މަޑުކުރަންޖެހުން.

އެ ހުރިހާ ތަކުލީފެއް އުފުލަންޖެހޭއިރު، ބޭނުންވާ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ އެންމެ އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު، އެއް ތަނަކުން ލިބޭކަށް ނުހުރޭ. ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ފޯމެއް ފުރައި، އެތައް ލިޔުންތަކެއް ކަރުދާހަށް ޕްރިންޓްކޮށް ހުށަހަޅަން ޖެހުމަކީވެސް ރައްޔިތުން އުފުލަމުން އަންނަ މަޖުބޫރުވީ ޒިންމާއެއް. އެ ތަކުލީފުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ހޯދައިދޭ ލުޔަކީ "ވަންގަވް."

Advertisement

ޑިޖިޓަލް ސަރުކާރަކީ، ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުން، ދޮރު ބަންދުކޮށް، ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލާ ސަރުކާރެއް ނޫން. ހަފްތާގެ 7 ދުވަހު 24 ގަޑިއިރު، މެދުނުކެނޑި ޚިދުމަތްތަކަށް އެދެވޭނެ. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ހުރެގެންވެސް، ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ. އަދި ޚިދުމަތްތަކަށް އެދުމަށްފަހު، އެ ޚިދުމަތެއްގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބެއްވެސް، ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެން ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލައިލެވޭނެ.

މި ނިޒާމުގެ އެންމެބޮޑު ފައިދާއަކީ، ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކައުންސިލްތަކަށް ދާން ނުޖެހުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި އިދާރާތަކަށް ގުޅަން ނުޖެހުން.

މި ޑިޖިޓަލް ސަރުކާރު ހިނގައިގަތުމުން، ލިބޭ ފައިދާތަކެއްވެސް އެބަހުރި. އެއްކަމަކީ، މި ޑިޖިޓަލް ސްޓްރެޓިޖީގެ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަންގެ ނޭއްގާނީ ޢަމަލުތަކަށް އޮތް ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިވެގެންދިޔުން. އަނެއްކަމަކީ، ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމުގައި، ކަރުދާސް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މިންވަރު ވަރަށްބޮޑަށް ކުޑަވުން. މިއީ، އިޤްތިޞާދީ އަދި ތިމާވެށީގެ ނަޒަރުން ބަލާއިރުވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.