Advertisement

ސިޑްނީގެ ޝޮޕިންގ މޯލްއެއްގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ މީހުން މެރި މީހާ --

14 Apr 2024
ދުނިޔެ
ޢަލީ ސުލައިމާން

ސިޑްނީގައި 6 މީހުން މަރާލި މީހާއަކީ ނަފްސާނީ ބަލި މީހެއް ކަމަށް ބުނެފި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީގެ ބޮންޑީ ޖަންޝަންގެ ޝޮޕިންމޯލްގެ ތެރޭގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ 6 މީހުން މަރާލި މީހާ ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ ނަފްސާނީ ބަލި ހުރި މީހެއް ކަމުގައި އޮސްޓްރޭލިއާ ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ވަޅިން ހަމަލާދީ ޝޮޕިންގ މޯލްގެ ތެރޭގައި 6 މީހުން މަރާލި މީހާ ދެނެ ގަނެވިފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާއަކީ، އުމުރުން 40 އަހަރުގެ ޖޮއެލް ކޯޗީ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެއް ކަމުގައި އޮސްޓްރޭލިއާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޮސްްޓްރޭލިއާ ފުލުހުން ބުނީ އެހަމަލާއަކީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ ހާދިސާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހާދިސާ ޓެރަރިސްޓް އެއްވެސް ޖަމާޢަތަކާއި ގުޅުމެއް އޮތް ކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތްކަމުގައިވެސް އޮސްޓްރޭލިއާ ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

ވަޅިން ހަމަލާދެމުން ދިޔަ މީހާ ހުއްޓުވުމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ފުލުހުން ދިން ހަމަލާގައި އޭނާ ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ސިޑްނީގައި ދިން މިހަމަލާގައި، 6 މީހުން މަރުވެފައި ވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި 9 މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ މަންމަވެސް ހިމެނެއެވެ. 8 މަހުގެ ކުއްޖާއަށްވެސް އެމީހާ ވަޅިން ހަމަލާ ދީފައިވެއެވެ.

މި ހާދިސާ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓު ކުރުމާއި އެކުވެސް ހުޅަނގުގެ މީޑިއާތަކުންވެސް ވަނީ އެހަމަލާ އާއި މުސްލިމުންނާއި ގުޅުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.