Advertisement

11 Apr 2024
ޚަބަރު
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުން ބްލެކްމާކެޓުގައި ޑޮލަރު ވިއްކާ ރޭޓު 15.42 އަށް ގެނެވޭނެ: މިނިސްޓަރ ސައީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ، ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކަޅުބާޒާރުގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރު ވިއްކާ އަގު 15.42ރ. އަށް ތިރިކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އެކަން ކުރައްވަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޓްރޭޑް، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ ސައީދު މިހެން ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު ހައްދުންމައްޗަށް ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ. މާވަށަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

މި ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ ސައީދުވަނީ، އެ ބޭފުޅުން އެކަން ކުރަންވަން ވިސްނަވާ ގޮތުގެ ބައެއްކަންކަން ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. އެ މަނިކުފާނު ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރަކީ ހުރިހާ ގައުމަކާ ވެސް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި، ޑޮލަރުގެ އަގު ތިރިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުން މިހާރު ގެންދަނީ ޗައިނާއާއެކު 720 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު، އަދި އިންޑިއާއާއެކު 780 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރިކުރަމުން ކަމަށާއި، މި ދެ ގައުމާއެކީ ކުރެވެމުން މިދާ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތަކާއެކު އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އަގު ތިރިކުރެވޭ ތަން ފެންނަކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

Advertisement

"އަޅުގަނޑުމެން ވައިނާއާއެކު ވިޔަފާރި އެބަކުރަން 720 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ، އިންޑިއާއާއެކު 780 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެބަ ވިޔަފާރިކުރަން. ހަމައެކަނި މި ދެ ގައުމާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެނަށް މިކަން ވާނެކަމުގެ ހުރިހާ ސިގްނަލްއެއް އެބަފެނޭ."

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް އެންޑްޓްރޭޑް، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައީދު 


މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ކުރިޔަށް ގެންދަވަމުން އެ މަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން މިހާރުވާނީ ޗައިނާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރަށް ދިވެހި ރާއްޖެ އައުމަށް ދައުވަތު ދީފަކަމަށާއި، އަދި ގަވަރުނަރާއެކީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާނީ ކަރަންސީ ސްވޮޕް އެރޭންޖުމެންޓުން ޓްރޭޑު ފެސިލިޓޭޝަނަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޓްރޭޑު ފެސިލިޓޭޝަނުން ހަމައެކަނި 720 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބައިކުޅަބައި ލިބުނަސް ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން ޗައިނާއިން އިމްޕޯޓުކުރާ މުދަލަށް ދިވެހި ރުފިޔާ އިން ފައިސާ ދެއްކޭނެ މަގު ފަހިވެގެން ދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރީ ޗައިނާއެކޭ އެއްގޮތަށް އިންޑިއާއިން ގެންނަ މުދަލަށް ވެސް ދިވެހި ރުފިޔާއިން ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށްކަމަށް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަ ކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި ހަމައެކަނި މި ކަންކަމުން ވެސް ޑޮލަރުގެ ކުރިމަތީގަ ދިވެހި ރުފިޔާ %30 އާއި %40 އަށް ވަރުގަދަވެގެން ދާނެކަމަށާއި، ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ 15.42 އަށް ވުރެން ދަށަށް ޑޮލަރުގެ އަގު ދިއުންކަމަށް މިނިސްޓަރ ސައީދު ފާހަގަ ކުރެއްވެވިއެވެ

ނަމަވެސް މި ހުރިހާ ކަމެއް ގޮސް ގުޅެނީ މަޖިލިސް އިންތިހާބާ ކަމަށާއި، މިކަން ކުރެވޭނީ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޕީއެންސީއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިގެންކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަ ކުރެއްވެވިއެވެ

ކޮމެންޓް
އިއްބެ
ސައީދު ދޮގުހެދުންތަންކޮޅެއްބޮޑު އެކަންމަޖިލީސްލިބުނަކަސްނުކުރެވޭނެ އެކަނވާނީވެރިކަމުގައިޤާބިލުމީހުންތިބެގެން
11 Apr 2024
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.