Advertisement

29 May 2023
ވިދާޅުވި
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ފ. މަގޫދޫގައި ބޭއްވި ޙާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު

ކުޑަ ރަށެއް، ބޮޑު ރަށެއް ނުބަލައި، އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤީ ގެންނަ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ، އެ ރަށް ރަށުގައިވެސް އުޅެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމަށްވާތީ، އެ މީހަކު އުޅޭ ތަނެއްގެ ސަބަބުން، އެ މީހެއްގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތެއްގެ ސަބަބުން އެ މީހަކަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުން މަޙްރޫމްވެގެނެއް ނުވާނެ. އެއީ، ވެރިކަމެއްގައި ތިބޭ ބަޔަކު ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ކަން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރެވިފައި މިހިރީ މި ދެންނެވި މިޞްރާބަށް. އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ބާކީނުކޮށް. އެއްވެސް ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތަކު ބާކީނުކޮށް، ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް.

ރަށެއް ތަރައްޤީވުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ، އެ ރަށެއްގައި ހަމަޖެހިލައިގެން ބަޔަކަށް ދިރިއުޅެވޭނެގޮތްވުން. އަޅުގަނޑު ކުރިން ދަންނަވާހެން، ގައިން ތާހިރުނުވެ ތަރައްޤީގެ ވާހަކަ ކިހިނެއްތޯ ދައްކާނީ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކުރަންޖެހޭނީ އެކަން ނޫންތޯ. ތިމާއަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ހުރެގެން ނޫންތޯ، ދެން ތަރައްޤީގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައްކަން ފެށޭނީ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، މިއަދު މަގޫދޫ މިވަނީ އެ މަރްޙަލާއިން ހުރަސްކޮށްފައި. މި ރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވި، ޚިދުމަތް ލިބެމުން އެދަނީ. 

މި އަތޮޅުވެސް ތަރައްޤީވާންޖެހޭނެ. މި އަތޮޅު ތަރައްޤީކުރަން ބަލާއިރުގައި، މި އަތޮޅުގައި އެއަރޕޯޓެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން އެބަޖެހޭ. މިކަމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނިން. ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެވެސް ލަފަޔާ އެކީގައި، މި އަތޮޅުގައި އަޅަންޖެހޭ އެއަރޕޯޓް އަޅަން އެންމެ ރަނގަޅު ތަނެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ މަގޫދޫ. މިކަމަކީ މަގޫދޫގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ޒަމާނުއްސުރެ އެދިގެންދިޔަ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ހިތުން މަގޫދޫގައި މިއަޅާ އެއަރޕޯޓަކީ، އޭގެ ސަބަބުން މި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށްބޮޑު ފަސޭހައަކާއި ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ މަޝްރޫޢެއް. މި އަތޮޅުގައި ސަރުކާރުން މިއަދު ހިންގާ އެންމެބޮޑު މަޝްރޫޢަކީ އެއީ. ގާތްގަނޑަކަށް 232 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް، އެއަރޕޯޓްގެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ.

ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތީ، 1200 މީޓަރުގެ ދިގުމިނުގެ އެއަރޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި. 1200 މީޓަރު. އެހެން ނަމަވެސް، މިއަދު 1200 މީޓަރު ދިގުމިނުގެ އެއަރޕޯޓެއް އެޅުމަށް އޭރު ނިންމީ. އެހެން ނަމަވެސް، މިއަދު މިވަނީ އެއަރޕޯޓް ބޮޑުކޮށް، 1800 މީޓަރުގެ އެއަރޕޯޓަކަށް ބަދަލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފައި. ބޭނުމަކީ މި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރިޒޯޓުތަކަށް، ވަރަށް ފެންވަރުމަތީ ރިޒޯޓުތަކެއް މިހިސާބުގައި އެބަހުރި. އެ ތަނަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ޖެއްސޭވަރުގެ އެއަރޕޯޓަކަށް މި އެއަރޕޯޓް ބަދަލުކުރުން.

ހަމަ އެއާއެކީގައި، އެ އަންނަ ޖެޓްތައް މި ތަނުގައި ޕާކް ކުރެވޭނެ އިތުރު ޕަރކިންގ ސަރަޙައްދަކާއި، ވީ.އައި.ޕީ. ޓަރމިނަލެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި އެއަރޕޯޓުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤާއިމުކުރާނަން. އަދި ދެވަނަ ތަނަކަށް ނުގޮސް، މި ތަނަށް ޖައްސާ ބޯޓުފަހަރަށް ތެޔޮއެޅޭނެ ފިއުލް ފަރމެއްވެސް މި އެއަރޕޯޓް ނިމިގެންދާއިރުގައި، މި ތަނުގައި ޤާއިމުކުރެވިގެންދާނެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.