Advertisement

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު --

05 Dec 2023
ޚަބަރު
ނޫން

ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އިސްލާމްދީނުގައި ހައްޖު ފަރުޟުވެގެން ވަނީ އެކަމަށް ކެރިކުޅަދާނަކަށް ލިބިގެންވާ މީހުންނަށް ކަމަށް ވީނަމަވެސް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި 1000 މީހުން ހައްޖަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވަޢުދުފުޅު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ފަރުޟު ހައްޖު ވާޖިބު ނުވާ، ފަޤީރުންގެ ތެރެއިން 50 މީހަކު، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ހޭދަކޮށްގެން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ހިލޭ މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމަވައިފިކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިކަންއިޢުލާނު ކުރެއްވީ މިއަދު ބޭއްވި، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ނިންމުނު ނިންމުންތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު 50 މީހުން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ހައްޖަށް ފޮނުވި ނަމަވެސް، އަންނަ އަހަރުންފެށިގެން އެއަދަދު އިތުރު ކުރައްވާނެ ކަމުގައެވެ. އަދި އުއްމީދަކީ 5 އަހަރުގެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި 1000 މީހުން ހައްޖަށް ފޮނުވުމަށްފަހުގައިވެސް އެކަމަކީ މެދުނުކެނޑި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހެއްދެވުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނޭ މީހުން ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ، ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައްވައި ގެޒެޓް ކުރައްވާނެ ކަމުގައިވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހައްޖު ވާޖިބު ނުވާ ފަޤީރުންނާއި ނިކަމެތީން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން ހިނގަމުން އައި ކަމެކެވެ.

ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިއަކު ދެންނެވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ހައްޖު ކޯޓާ ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް 100 ކޯޓާ ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ހައްޖަށް ފޮނުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިއަހަރު ފޮނުވާ 50 މީހުން ހިމެނޭނީ އެކޯޓާގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ހައްޖަށް ފޮނުވާ މީހުން ހޮވާނީ، މެނުއަލްކޮށް އަދި ލައިވްކޮށް މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ގުރުއަތުނަގައިގެން އެކަމުގައި އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް ސުވާލެއް ނުއުފެއްދޭހައި އިންސާފުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.

އަދި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ހައްޖަށް ފޮނުވާ މީހުންގެ މައިގަނޑު ޝަރުޠަކީ، ފަރުޟު ހައްޖުވެފައި ނުވާ މީހަކުކަމުގައިވުން ލާޒިމްވުން ކަމުގައިވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
01 Mar 2024
ކުޅިވަރު
ފުޓުބޯޅައިގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވެވޭގޮތަށް، ޕޮގްބާއަށް 4 އަހަރުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް
މަނާ ބޭސް ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ ޑޯޕިންއަކީ ކުޅިވަރުގެ ބޮޑު ކުށެކެވެ. ޕޮގްބާ ޑޯޕިންއަށް ޓެސްޓުކޮށްފައިވަނީ މި ސީޒަން ފެށުނުއިރު، ރޭންޑަމްކޮށް އެކި ކުޅުންތެރިންގެ ޓެސްޓު ހަދަމުން ދިޔަ އިރެއްގައި، އޯގަސްޓް 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފުރަތަމަ ޓެސްޓުން ޕޮޒިޓިވްވުމުން، އެކަން ޔަގީން ކުރުމަށް އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އިޓަލީގެ ނޭޝަނަލް އެންޓި-ޑޯޕިން ޓްރައިބިއުނަލް (ނޭޑޯ) އިން ވަނީ ދެވަނަ ޓެސްޓެއް ހަދާފައެވެ.
29 Feb 2024
ޚަބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އޭޕްރީލް 21ގައި ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި
ކުރިން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮތީ އަންނަ މާރިޗު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމަށް ވީ ނަމަވެސް އިންތިޚާބު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އޭޕްރީލް 21އަށް ލަސްކުރީ، ރޯދަމަހު އިންތިޚާބުތައް ނުބާއްވާ ގޮތަށް، އާއްމު އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކޮށް އެބިލް މިރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤުކުރައްވަިއ ގެޒެޓްކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން، އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރުމަށް ޤާނޫނުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ވުމުންނެވެ.
29 Feb 2024
ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބިލް ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި، އިންތިޚާބު ދެން އޮންނާނީ ރޯދައިގެ ފަހުން
އަދި، ރޯދަމަހު މި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަކީ ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާކަމެއް ނޫންކަމަށާ، އިންތިޚާބު ރޯދައިގެކުރީން ބޭއްވުމަށް މީގެކުރީންވެސް އެދިވަޑައިގެންފައިވާނެކަމުގައިވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
29 Feb 2024
ޚަބަރު
އެމްޑީޕީގެ ތާއީދު ޢަލީ ޒާހިރަށް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފެލިދޫ ދާއިރާއަށް ޢަލީ ޒާހިރު އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައް ވާއިރު، އެދާއިރާ ހިމެނެނީ އެމްޑީޕީގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ވާދަނުކުރައްވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.