Advertisement

ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް

20 Nov 2023
ކުޅިވަރު

ދިވެހި ލީގުގައި ޔޫވީ ކޮޅަށް މާޒިޔާއިން ގިނަ ގޯލުތަކެއް ޖެހިއިރު، އީގަލްސްއިން ވެސް ތިން ޕޮއިންޓު ހޯދި

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) ބައްދަލުކުރި މެޗު ބޮޑު ތަފާތަކުން މާޒިޔާ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މި މެޗު 11-0 ކާމިޔާބުކޮށް މާޒިޔާއިން ވަނީ ލީގުގައި މިހާރު ޖުމްލަ 25 ޕޮއިންޓު ހޯދާފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގައި މާޒިޔާއިން ވަނީ 6 ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ވޮޖިސްލާވް ބަލަބަނޮވިޗް ކާމިޔާބުކުރި ހެޓްރިކް ހިމެނެއެވެ. އޭނާގެ އިތުރުން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ގޯލްތައް ކާމިޔާބުކުރީ ޓޮމާކީ ވަޑާއާއި ހަސަން ރާއިފް އަޙްމަދު (ހަންނަ) އަދި ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު) އެވެ.

މާޒިޔާގެ 7 ވަނަ ގޯލަކީ ޔޫވީގެ ކީޕަރު އިބްރާޙިމް ފައިރޫޝް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ގޯލެކެވެ. އަދި އެ ގޯލުގެ ފަހުން، އަނިޔާވެ ފައިރޫޝް ބަދަލު ކުރަން ޖެހުން ވެގެން ދިޔައީ ޔޫވީއަށް ލިބުނު އިތުރު ގެއްލުމަކަށެވެ.

Advertisement

މާޒިޔާއިން ދެން ކާމިޔާބު ކުރި 4 ގޯލަކީ ވެސް ފަހު ހާފުގައި ކުޅެން ނިކުތް ހަމްޒާ މުޙައްމަދު (ހަމްޕު) ކާމިޔާބުކުރި 4 ގޯލެވެ. މީގެ ތެރެއިން 2 ގޯލު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައެވެ.

ދިވެހި ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި އީގަލްސް އިން ވަނީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 2-1 އިން ބަލިކޮށްފައެވެ. މެޗުގައި އީގަލްސް އިން ލީޑު ނެގީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އިބްރާޙިމް މަހުދީ ޙުސެއިން (ފޭދޫ އިއްބެ) ޖެހި ގޯލަކުންނެވެ. ޓީސީއިން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ ޒަޔާން ނަސީރު 54 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކުރި ގޮލަކުންނެވެ. އަދި އީގަލްސް އިން ދެވަނަ ފަހަރަށް ލީޑު ނެގީ 67 ވަނަ މިނެޓުގައި އަޙުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ކާމިޔާބުކުރި ގޯލަކުންނެވެ.

މި ނަތީޖާތަކާ އެކީ އީގަލްސް އިން ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ މާޒިޔާއަށް ވުރެން 2 މެޗު އިތުރަށް ކުޅެ 29 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. އަދި މާޒިޔާއަށް މިހާރު ލިބިފައިވަނީ 9 މެޗުން 25 ޕޮއިންޓެވެ.

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅޭ މެޗުގައި ވާދަކުރަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކުލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.