Advertisement

ނަސްރް ހޮސްޕިޓަލްގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގައި ބޮޑު މީހަކާ ކުޑަ ކުއްޖަކު --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

19 Nov 2023
ދުނިޔެ

ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގައި ހުރި 2 ސްކޫލަކަށް ހަމާލާދީ ގިނަ ބަޔަކު ގަތުލުކޮށްލައިފި: ދުވަސް 43

މިއީ ހަމާސް އާއި އިސްރާއީލު ސިފައިންނާ ދެމެދު ކުރިޔަށްދާ ހަނގުރާމައިގެ 43 ވަނަ ދުވަސް، 18 ނޮވެމްބަރ 2023 ގައި ހިނގާފައިވާ މައިގަނޑު ހާދިސާތަކުގެ އުސްއަލިތަކެވެ.

🔴  އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޣައްޒާގެ އުތުރުން، ޖަބަލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގައި ހުންނަ އަލް-ފަޚޫރާ ސްކޫލަށް ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހަމަލާދީފި. އަދި ހަމަ އެ ދުވަހު ތަލް އަލް-ޒާތަރް ކިޔާ އަވަށެއްގައި ހުންނަ ސްކޫލަކަށް ވެސް ހަމަލާދީފައި. މި ދެ ސްކޫލަކީވެސް އދ. ގެ ކަމާ ގުޅޭ އެޖެންސީއިން ހިންގާ 2 ސްކޫލް. މި ހަމަލާތަކުގައި 50 އަށް ވުރެން ގިނަ އާންމުން ވަނީ މަރުވެފައި. މީގެ އިތުރުން އިސްރާއީލް ސިފައިން ދަނީ އާންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކަށް ބޮން އަޅަމުން.

🔴 އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުން ނިކުތުމަށް އިސްރާއީލް ސިފައިން އެންގުމާ ގުޅިގެން، އެތާންގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުން ދިޔަ ގިނަ މީހުނާއި، ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ގިނަ މީހުން ވަނީ ހޮސްޕިޓަލް ދޫކޮށް ގޮސްފައި. އަދި މިހާރު ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބީ މަދު ބަޔަކު. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާ، ޑަބްލިޔު. އެޗް. އޯ. އިން އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލް މިހާރު ސިފަކުރަނީ "ޑެތު ޒޯން" އެއް ގޮތުގައި.

Advertisement

🔴 ޣައްޒާއަށް ސިޔާދަތީ ބާރު ހިންގަންވާނީ ފަލަސްތިނުގެ ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ނަތަންޔާހޫ ދެކޮޅު ހަދައިފި.

🔴 ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމު ހުއްޓާލުމަށް އިސްރާއީލަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް، ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހަމޫދު އައްބާސް އެމެރިކާގެ ރައީސްއަށް ގޮވާލައިފި.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.