Advertisement

14 Nov 2023
ދުނިޔެ

ޣައްޒާގެ 7 ލައްކައަށް ވުރެން ގިނަ ކުޑަކުދިން ގެދޮރު ގެއްލި މަގުމަތިވެއްޖެ: ދުވަސް 38

މިއީ ހަމާސް އާއި އިސްރާއީލު ސިފައިންނާ ދެމެދު ކުރިޔަށްދާ ހަނގުރާމައިގެ 38 ވަނަ ދުވަސް، 13 ނޮވެމްބަރ 2023 ގައި ހިނގާފައިވާ މައިގަނޑު ހާދިސާތަކުގެ އުސްއަލިތަކެވެ.

🔴 ޣައްޒާގެ މެދުތެރޭގައި ހުރި ނުޒެއިރަތް ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށާއި ޑަޔަރ އަލް-ބަލާހް ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް އިސްރާއިލުން ހަމަލާދީފި.

🔴 ޖަބަލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް އެންމެ ފަހުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި މަދުވެގެން 31 މީހަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ.

Advertisement

🔴 ޣައްޒާގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް ކަމުގައިވާ އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލް އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުން ރައްކާތެރިކުރަން ޖެހޭކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ބުނެފި. ބައިޑަން މިހެން ބުނިއިރު ފަލަސްތީނުގެ އަރަބި ނަސްލު ނައްތާލުމަށް އިސްރާއީލަށް ވާގިވެރިވާކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އެހެން މަތީ އޮފިޝަލުންގެ މައްޗަށް ފަލަސްތީނުން ވަނީ ދައުވާ އުފުލާފައި.

🔴 ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ 2 މީހަކު މަރާލާފައިވާކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީއިން ރިޕޯޓުކޮށްފި.

🔴 ހަމާސްއިން ރަހީނުކޮށްފައިތިބި އަސީރުން ދޫކޮށްލުމަށް އެތައް ފަހަރަކު އިސްރާއީލާ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމާއި، ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދާނެކަމަށް ބުނެ، ފަހު ވަގުތު އިސްރާއީލުން އެމީހުންގެ ހުށަހެޅުންތައް ބަދަލުކުރާކަމަށް ހަމާސްގެ ތަރުޖަމާނު ބުނެފި.

🔴 ޣައްޒާގެ 700،000 އަށް ވުރެން ގިނަ ކުޑަކުދިން ގެދޮރު ގެއްލި މަގުމަތިވެފައިވާކަމަށް އދ. ގެ ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ ޖަމްއިއްޔާ، ޔުނިސެފުން ބުނެފި.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.