Advertisement

އިސްލާމީ މަރުކަޒު ---

20 Oct 2023
ޚަބަރު

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ގޮވާލައިފި

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރުޚުޠުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ.

މިއަދު މުޅިރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިއްވި ހުކުރު ޚުޠުބާ ޚާއްސަކޮށްފައި ވަނީ، "މަސްޖިދުލްއަޤުޞާގެ މާތްކަން" މި މަޢުޟޫއަށެވެ.

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ، އަލްމަސްޖިދުލް އަޤުޞާ މިނިވަންކޮށް، ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ގެއްލިފައިވާ ޙައްޤުތައް އަނބުރައި އިޢާދަކުރެވޭތޯ ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އޮތް ވަރަށް މަތިވެރި ވާޖިބެއް ކަމަށެވެ. 

Advertisement

އަދި މަސްޖިދުލް އަޤުޞާއާއި، ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ނިކަމެތިވެފައިވާ، އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށްޓަކައި، ޢިޚްލާސްޞްތެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އެކު މާތްﷲއަށް ދުޢާކުރުމަށްވެސް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

މިއަދު ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވަނީ، މުސްލިމުންނާއި އަލްމަސްޖިދުލް އަޤުޞާއާއި އޮތް ގުޅުމާއި، ޤުދުސްގެ ތާރީޚުގެ މައްޗަށްވެސް އަލިއަޅުވާލާފައެވެ. މިގޮތުން ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ، އަލްޤުދުސްއަކީ، ސަލާމްލެއްވި އިބްރާހީމްގެފާނާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅުން ވަޑައިގެންނެވި ގިނަ ނަބިއްޔުންގެ ފަސްގަނޑުކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ސަލާމްލެއްވި ދާއޫދުގެފާނުގެ ވެރިކަމުގައި އެކަލޭގެފާނު ވެރިކަންކުރެއްވި ވެރިރަށް ކަމަށާ، އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ލޮބުވެތި ދަރިކަލުން ސުލައިމާން ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ބޮޑުވެރިކަން ހިންގެވި މާތްބިން ކަމުގައިވެސް ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޤުދުސާއި ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގެ މައްޗަށް ޔަހޫދީ ކުރާ ދޮގުދައުވާތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ، ސަލާމްލެއްވި އިބްރާހީމްގެފާނާއި، ސަލާމްލެއްވި ދާއޫދުގެފާނާއި، ސަލާމްލެއްވި ސުލައިމާންގެފާނަކީ، މުސްލިމުންކަމަށާއި އެބޭކަލުންނަކީ ތައުހީދުގެ އިމާމުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފަލަސްޠީނުގެ ބިމަކީ، ޔަހޫދީންގެ ނުވަތަ ޒަޔަނިސްޓުންގެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ތާރީޚީގޮތުންވެސް، އަދި ދީނީގޮތުންވެސް ކަނޑައަޅާނޭތަނެއް ނެތްކަމަށާއި، އަލްމަސްޖިދުލް އަޤުޞާއަކީ، މުސްލިމުންގެ ޙައްޤެއްކަމުގައިވެސް ޚުޠުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވަނީ ފަލަޞްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ޢުދުވާންތައް ކުއްވެރިކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ޚާއްޞަ ގޮޮތެއްގައި، ގައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ އެއްފަހަރާ 500 ވުރެ ގިނަމީހުން ޝަހީދުކޮށްލި ޢުދުވާނީ ހަމަލާ ވަނީ ކުއްވެރިކޮށްފައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.