Advertisement

ޖެކޮބް އޭނާގެ މަތިންދާބޯޓު ދޫކޮށްލައި ފުންމާލަނީ --

13 May 2023
ދުނިޔެ
ޢަލީ ސުލައިމާން

ވައިގެތެރެއަށް މަތިންދާބޯޓު ދޫކޮށްލާފައި ފުންމާލި ޔޫޓިއުބަރަކަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއް

އަމިއްލަ މަތިންދާ ބޯޓު، ގަސްދުގައި ވައްޓާލުމަށް މީހަކު ނެތި އެބޯޓު ވައިގެތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި ފުންމާލި ޔޫޓިއުބަރަކަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޔޫޓިއުބަރެއް ކަމަށްވާ ޓްރެވާ ޑެނިއަލް ޖެކޮބް، (29އ) މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ، އޭނާ ދަތުރުކުރި މަތިންދާބޯޓު އިންޖީނަށް މައްސަލަދިމާވެގެން ވެއްޓުނީކަން ދެއްކުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއީ ހާދިސާއެއް ނޫންކަމާއި، ދުރާލާ ރާވައިގެން ކުރިކަމެއް ކަމަށް މިހާރު އޭނާ ވަނީ ޢިއުތިރާފްވެފައިވާކަމުގައި، އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޖެކޮބް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާތަކަށް އިޢުތިރާފްވެފައި ވާތީ އޭނާއަށް ޖުމުލަ 20 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކަމުގައި، އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޮވެމްބަރު 24، 2021 ގައި ޖެކޮބް އޭނާގެ އަމިއްލަ މަތިންދާބޯޓުގައި ލޮމްޕޮކް ސިޓީ އެއާޕޯޓުން ފުރީ މަމޮތު ލޭކްސްއަށް ދަތުރުކުރާކަމަށް ބުނެއެވެ. އެއް އިންޖީނު އެޅި އެ ކުޑަ ފްލައިޓްގައި، ޖެކޮބް ހުރީ ކެމެރާތައްވެސް ހަރުކޮށްފައެވެ. 

Advertisement

ޖެކޮބް އޭނާގެ އަމިއްލަ މަތިންދާބޯޓުގައި ލޮމްޕޮކް ސިޓީ އެއާޕޯޓުން ފުރިތާ ގާތްގަނޑަކަށް 35 މިނެޓު ފަހުން، ލޮސް ޕެޑްރެސް ނޭޝަނަލް ފޮރެސްޓްގެ މަތިން ޖެކޮބް ވަނީ މަތިންދާބޯޓު ދޫކޮށްލައި ފުންމާލާފައެވެ. އަދި އޭނާ ވައިކުޑައިގައި ފައިބާ މަންޒަރުތައް އަމިއްލައަށް ވީޑިއޯ ކުރުމުގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ، ފްލައިޓް މީހަކު ނެތި ދަތުރުކޮށް ވެއްޓޭ މަންޒަރުވެސް ވީޑިއޯކޮށްފައެވެ. އަދި އެވީޑިއޯތައް އޭނާގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްގައި މިހާރުވެސް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. އެވީޑިއޯ އޭނާ ޓައިޓްލްކޮށްފައި ވަނީ، އޭނާގެ މަތިންދާ ބޯޓު ވެއްޓުނީ ކަމަށެވެ.

މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓުނު ކަން ނޭޝަނަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޭފްޓީ ބޯޑް (އެންޓީއެސްބީ) އަށް ޖެކޮބް އެންގީ ނޮވެމްބަރު 26، 2021 ގަ އެވެ. ބޯޓު ވެއްޓުނު ހާދިސާގެ ތަހުގީގަށް ޖެކޮބްއަށް ނޭޝަނަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޭފްޓީ ބޯޑް ބޯޓުގެ ބައިތައް ހޯދުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބޯޓު ވެއްޓު ލޮކޭޝަން ނޭނގޭކަމަށް ބުނެ އޭނާ ވަނީ، ނޭޝަނަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޭފްޓީ ބޯޑް (އެންޓީއެސްބީ)އަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. އަދި ފަހުން އޭނާވަނީ އިިތުރު ރަހްމަތްތެރިއެއްގެ އެހީގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއްގައި ބޯޓު ވެއްޓުނު ސަރަހައްދަށް ގޮސް، ބޯޓުގެ ބައިތައް ނަގައިގެން ލޮމްޕޮކް ސިޓީ އެއާޕޯޓުންގެ ހެނގަރަށް ގެންގޮސް ބޯޓު ނައްތާލަން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފެޑެރަލް އޭވިއޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން ވަނީ، ޖެކޮބްގެ ލައިސަންސްވެސް ހިފަހައްޓާފައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.