Advertisement

ޖެކޮބް އޭނާގެ މަތިންދާބޯޓު ދޫކޮށްލައި ފުންމާލަނީ --

13 May 2023
ދުނިޔެ

ވައިގެތެރެއަށް މަތިންދާބޯޓު ދޫކޮށްލާފައި ފުންމާލި ޔޫޓިއުބަރަކަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއް

އަމިއްލަ މަތިންދާ ބޯޓު، ގަސްދުގައި ވައްޓާލުމަށް މީހަކު ނެތި އެބޯޓު ވައިގެތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި ފުންމާލި ޔޫޓިއުބަރަކަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޔޫޓިއުބަރެއް ކަމަށްވާ ޓްރެވާ ޑެނިއަލް ޖެކޮބް، (29އ) މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ، އޭނާ ދަތުރުކުރި މަތިންދާބޯޓު އިންޖީނަށް މައްސަލަދިމާވެގެން ވެއްޓުނީކަން ދެއްކުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއީ ހާދިސާއެއް ނޫންކަމާއި، ދުރާލާ ރާވައިގެން ކުރިކަމެއް ކަމަށް މިހާރު އޭނާ ވަނީ ޢިއުތިރާފްވެފައިވާކަމުގައި، އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޖެކޮބް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާތަކަށް އިޢުތިރާފްވެފައި ވާތީ އޭނާއަށް ޖުމުލަ 20 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކަމުގައި، އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޮވެމްބަރު 24، 2021 ގައި ޖެކޮބް އޭނާގެ އަމިއްލަ މަތިންދާބޯޓުގައި ލޮމްޕޮކް ސިޓީ އެއާޕޯޓުން ފުރީ މަމޮތު ލޭކްސްއަށް ދަތުރުކުރާކަމަށް ބުނެއެވެ. އެއް އިންޖީނު އެޅި އެ ކުޑަ ފްލައިޓްގައި، ޖެކޮބް ހުރީ ކެމެރާތައްވެސް ހަރުކޮށްފައެވެ. 

Advertisement

ޖެކޮބް އޭނާގެ އަމިއްލަ މަތިންދާބޯޓުގައި ލޮމްޕޮކް ސިޓީ އެއާޕޯޓުން ފުރިތާ ގާތްގަނޑަކަށް 35 މިނެޓު ފަހުން، ލޮސް ޕެޑްރެސް ނޭޝަނަލް ފޮރެސްޓްގެ މަތިން ޖެކޮބް ވަނީ މަތިންދާބޯޓު ދޫކޮށްލައި ފުންމާލާފައެވެ. އަދި އޭނާ ވައިކުޑައިގައި ފައިބާ މަންޒަރުތައް އަމިއްލައަށް ވީޑިއޯ ކުރުމުގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ، ފްލައިޓް މީހަކު ނެތި ދަތުރުކޮށް ވެއްޓޭ މަންޒަރުވެސް ވީޑިއޯކޮށްފައެވެ. އަދި އެވީޑިއޯތައް އޭނާގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްގައި މިހާރުވެސް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. އެވީޑިއޯ އޭނާ ޓައިޓްލްކޮށްފައި ވަނީ، އޭނާގެ މަތިންދާ ބޯޓު ވެއްޓުނީ ކަމަށެވެ.

މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓުނު ކަން ނޭޝަނަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޭފްޓީ ބޯޑް (އެންޓީއެސްބީ) އަށް ޖެކޮބް އެންގީ ނޮވެމްބަރު 26، 2021 ގަ އެވެ. ބޯޓު ވެއްޓުނު ހާދިސާގެ ތަހުގީގަށް ޖެކޮބްއަށް ނޭޝަނަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޭފްޓީ ބޯޑް ބޯޓުގެ ބައިތައް ހޯދުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބޯޓު ވެއްޓު ލޮކޭޝަން ނޭނގޭކަމަށް ބުނެ އޭނާ ވަނީ، ނޭޝަނަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޭފްޓީ ބޯޑް (އެންޓީއެސްބީ)އަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. އަދި ފަހުން އޭނާވަނީ އިިތުރު ރަހްމަތްތެރިއެއްގެ އެހީގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއްގައި ބޯޓު ވެއްޓުނު ސަރަހައްދަށް ގޮސް، ބޯޓުގެ ބައިތައް ނަގައިގެން ލޮމްޕޮކް ސިޓީ އެއާޕޯޓުންގެ ހެނގަރަށް ގެންގޮސް ބޯޓު ނައްތާލަން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފެޑެރަލް އޭވިއޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން ވަނީ، ޖެކޮބްގެ ލައިސަންސްވެސް ހިފަހައްޓާފައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
04 Oct 2023
ރިޕޯޓް
ޑރ. މުއިއްޒު: އިންތިހާބުގެ ދެބުރުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 7 ވަނަ ރަސްކަމަށް
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް ބަލާއިރު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރީ ވަރަށް މަދު މީހެއްގެ ކިބައިގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޅަފަތުގައި އޮތް ރައްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރައްވާ ހަރުފަތަކަށް ފަހު ހަރުފަތެއް ކަޑައްތު ކުރައްވަމުންގޮސް މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ތައްޔާރުވެފައި އެވަނީ ތާރީހީ މޮޅަކާއެކުގައެވެ.
04 Oct 2023
ކުޅިވަރު
ލިވަޕޫލުން ޖެހި ގޯލު ގުނުމުގައި އޮޅުންއެރީ ހަމައެކަނި "ޗެކް ކޮމްޕްލީޓް" އޭ ވީއޭއާރު ބުނުމުން
މި ގޯލު ކަނޑައެޅުމުގައި މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވިކަމަށް ސަމާލުކަމަށްއައީ މެޗުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށާ 7 ސިކުންތު ފަހުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މެޗު ކުރިއަށް ދިއުމަށްފަހު އިތުރަށް ކުޅުން ހުއްޓުމުގެ ބާރު ވީއޭއާރު ޓީމުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ބުނާ ގޮތުން ނޯންނާތީ އެކަން ނުކުރީމަކަށް އެ ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
ތާއީދު ކުރަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް، ނިޒާމު އެގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރައީސް
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ވޯޓަކަށް ގޮސްފިނަމަ، ރިޔާސީ ނިޒާމު ބޭއްވުމަށް، ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤަރާރާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކް މެސެޖެއް، ސަމާލުވޭ!
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކު މެސެޖްތަކެއް ފޮނުވަމުންދާތީ ކަސްޓަމަރުން ސަމާލުވުމަށް އެބޭންކުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. މި މެސެޖުގައިވަނީ މެސެޖް ލިބޭ ފަރާތުގެ ބީއެމްއެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން އެކައުންޓުވަނީ ލޯންޑް ކުރެވިފައި ކަމަށާއި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގެ މައުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކުރުމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރުމަށް މެސެޖުގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތުމަށް އެދެއެވެ.