Advertisement

04 Oct 2023
ރިޕޯޓް

ޑރ. މުއިއްޒު: އިންތިހާބުގެ ދެބުރުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 7 ވަނަ ރައީސްކަމަށް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް ބަލާއިރު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރީ ވަރަށް މަދު މީހެއްގެ ކިބައިގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޅަފަތުގައި އޮތް ރައްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރައްވާ ހަރުފަތަކަށް ފަހު ހަރުފަތެއް ކަޑައްތު ކުރައްވަމުންގޮސް މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ތައްޔާރުވެފައި އެވަނީ ތާރީހީ މޮޅަކާއެކުގައެވެ. ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ ރުހުމާއެކު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެބުރުންވެސް ކުރި ހޯއްދަވައި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަކީ ރާއްޖޭގެ އިންތިހާބީ ރައީސެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކުޅިބަޔަށް އައި ބޮޑު ބަދަލެކެވެ. އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީއާއި ވާދަކުރައްވާ ކުރި ހޯއްދެވިއިރު ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ޙަރަކާތްތެރި ވެވަޑައިގަންނަވަން ފެއްޓެވިތާ އެންމެ 12 އަހަރެވެ. 

ޑރ. މުއިއްޒު ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުމެވަޑައިގަތީ 2012 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކުގެ ސަރުކާރުގައެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުން ޑރ. މުއިއްޒު ސިޔާސީ ހަރަކާތް ފެއްޓެވީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގައެވެ. ޑރ. މުއިއްޒުގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރެވި، ޖެހިގެންއައި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައިވެސް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމް ޑރ. މުއިއްޒަށް ލިބިވަޑައިގަތެވެ. 

ރައީސް ޔާމީނުގެ ޒައާމަތުގައި އުމްރާނީގޮތުން ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކުގެ މޭސްތިރިއަކީ ސީދާ ޑރ. މުއިއްޒެވެ. އެގޮތުން އެތައް ބަޔަކު ނުވާނެކަމަށް ބުނަމުންދިޔަ، ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖްގެ މަސައްކަތާއި، ހުޅުމާލޭގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނާއެއްގޮތަށް ދެވަނަ ފިޔަވަހި ހިއްކަވާ އެތަނުގައި އޭރުގެ އެންމެ ބިޔަ ހައުސިންގ މަޝްރޫއު ފެއްޓެވުމާއި، ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެވެ. 

Advertisement

މާލެއަށް އެކަނި ބެލިނަމަވެސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ޚިދުމަތުގެ ކުލަތަށް މިއަދުވެސް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކުށުގެ ވެއްޓަކަށް ބަދަލުވަމުންދިޔަ ސަލްޓަންޕާކު ޒަމާނާއެއްގޮތަށް ތަރައްގީކުރައްވާ އެތަނަކީ ކުޑަކުދިން ޝައުގުވެރިވާ ތަނަކަށް ހައްދަވާ ތަނުގެ މޮނީޓަރިން ވަރުގަދަކުރެއްވިއެވެ. ހަމައެއާއެކު މާލޭ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ނުތަނަވަސް ދިރިއުޅުމުން ނުކުމެލާނެ އެކި ސަރަހައްދުތައް މައިޒާންތަކުގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކޮށްދެއްވިއެވެ. އެއްވެސް ބަޔަކު ނޭރޭނެކަމަށް ބުނަމުންދިޔަ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބޭރު ޕެވީލިއަންއާއެކު ރަސްފަންނު ތަރައްގީކުރެއްވިއެވެ. އަދި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ފިނި މައިޒާންތަކަކީވެސް ހަމަ އޭގެ މިސާލުތަކެވެ. ހަމައެއާއެކު ބިން ހިއްކަވާ، ތަރައްގީކުރެއްވި އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖާއި، ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތަކީ ޑރ. މުއިއްޒުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދެވި ޕްރޮޖެކްޓުތަކެވެ. 

ޑރ. މުއިއްޒާއެކު ކައިރިން މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ފާހަގަކުރައްވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ޑރ. މުއިއްޒަކީ ވަރަށް މަޑުމައިތިރި އަދި ބަސް މަދު ބޭފުޅެއްކަމެވެ. އަދި ކަންކަމުގައި އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކަންކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ނޫންކަމެވެ. ސިޔާސީގޮތުން ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށް އަމިއްލައަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީތެރެއިން ކަންތައް ވަމުންދިޔައިރުވެސް ޑރ. މުއިއްޒު ހިޔާރުކުރެއްވީ ސުލްހަވެރިކަމާއި ނަފްސުގެ ދިފާއުގައި ރައްދު ދެއްވުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކުރައްވާކަމެއް ނޫންކަމެވެ. މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން ދުވަސްވަރު ފެނިގެން ދިޔައެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި، ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ 44 އިންސައްތަ މީހުން ތިބިއިރު އޭގެތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ ވޯޓު ޑރ. މުއިއްޒަށް ލިބުމުގައި ޒާތީގޮތުން އިދިކޮޅުން ޖެހި އެއްވެސް މަޅިއަކަށް ޖެހިވަޑައިނުގެން ހިޔާރުކުރެއްވި މަޑުމަތިރިކަން މުހިއްމު ދައުރެއްވަނީ އަދާކޮށްފައެވެ. 

ޑރ. މުއިއްޒަކީ ދީނީ ކަންކަމަށް އަބަދުވެސް ފަރުވާތެރިކަން ބަހައްޓަވާ ލީޑަރެއްކަން މުއިއްޒުގެ އަރިހުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ފާހަގަކުރައްވައެވެ. އެންމެ ބުރަކޮށް އުޅުއްވަމުންވެސް ނަމާދަށް ގަޑިއަށް ދިޔުމާއި ގިނަ ބަޔަކަށް އެންމެ ދަތިވާ ފަތިސްނަމާދަށްވެސް މިސްކިތަށް ވަޑައިގަތުމަކީ ޑރ. މުއިއްޒުގެ ރޫޓިންގެ މުހިއްމު ބައެކެވެ. ވެރިކަމަށް އައުމަށް ރާއްޖޭގެ އެތައް ރަށަކަށް ވަޑައިގެން އެތައް ސަތޭކަ ފަހަރު ޕޯޑިއަމްތަކުގައިވެސް ތަކުރާރުކުރެއްވީ ގައުމު އިސްކުރުމުގެ ފިކުރެވެ. އަދަބު އަހްލާގު ދަރިންގެ ކިބައިގައި އަށަގެންނެވުމުގެ ވާހަކައެވެ. މިހުރިހާކަމެއް މިގޮތަށް ހުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 7 ވަނަ ރައީސްކަމަށް ޑރ. މުއިއްޒު ގެނައުމަށް ދިވެހިން ނިންމުމެވެ. 

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.