Advertisement

ޑރ. އިޔާސް

28 Sep 2023
ދީން

ސިހުރަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ހަތް ފާފައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޢަމަލެއް، އެކަމާ ދުރުހެލިވޭ: ޑރ. އިޔާޒް

ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ، އަދި މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައިވެސް ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީއާ ކޯލިޝަން ހަދާފައިވާ އަދާލަތު ޕާޓީއިން ސިޙުރުން ރައްކާތެރިވުމަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. އެ ޕާޓިން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި، މިއީ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅުން ސިޙުރު ހަދާކަމުގެ ވާހަކަ ދެކެވޭތީ، އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާ އިރުޝާދެއް ކަމަށެވެ.

އެ ޕާޓީން އާންމުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައި ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މި ދުވަސްވަރަކީ ސިޔާސީގޮތުން ވަރަށް ހަލަބޮލި، އެހާމެ ވާދަވެރި ދުވަސްވަރެއްކަމަށާއި، މި ދުވަސްވަރުގައި ވާދަވެރިން ކާމިޔާބު ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި އިސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ސިޙުރުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. މިކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި، މި ޢަމަލުގެ ނުބައިކަން ވެސް ޑރ. އިޔާޒު އޮޅުންފިލުވާދެއްވިއެވެ.

"މިފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އެކަންކުރާ މީހުން އިސްލާމްދީނުން ބޭރުވެގެން ދޭ، ސަބަބަކީ ސިޙުރަކީ ކުފުރުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށްވާތީވެ، އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ހަތްފާފައިގެ ތެރޭގައިވެސް ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާތީވެ."

Advertisement

ޑރ. އިޔާޒު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ސިޙުރުވެރިޔަކަށް ސިޙުރުން ކުޑަ މިންވަރެއްވެސް ﷲ ތަޢާލާ އަށް ޝިރްކު ކުރުމަކާއި ނުލާ ނުހެދޭނެކަމަށާއި، ސިޙުރު ހަދާ މީހާ ކުފުރުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ދުނިޔަވީ ނަޡަރަކުން ބަލައިފިނަމަ، އިންތިޚާބުގެ ނަޒާހާތްތެރިކަން ގެއްލިގެންދާފަދަ ކަމަކަށްވެސް މިކަން ވެގެންދާކަމަށާއި، މިފަދަ ކަންކަމުން ނަފްސު ސަލާމަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޑރ. އިޔާޒު ގޮވާލެއްވިއެވެ.

ސިޙްރުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި ޑރ. އިޔާޒު ވިދާޅުވީ، އަޅުކަންތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށާއި، ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކްރުތަކަށް ރައްކާތެރިވުން މުހިންމު ކަމަށެވެ.

"އެގޮތުން ﷲ ފަރްޟުކުރެއްވި އެންމެހައި ކަންތަކަށް ފުރިހަމަ އަށް ރައްކާތެރިވެތިބެ، އަދި ނަހީކުރެއްވި އެންމެހައި ކަންކަމުން ދުރުހެލިވެ ތިބެ، ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކްރުތަކަށް ފުރިހަމަ އަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. މިރައްކާތެރިކަން އަޅުގަޑުމެން ހޯދައިގެން ތިބެއްޖެނަމަ، ކިތަންމެ މޮޅު ސިޙުރެއް ހެދިނަމަވެސް، ﷲ ގެ ރަޙްމަތާއި އެކު އަޅުގަޑުމެންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންދާނެ".

ސިޙްރާއި ގުޅިގެން ޑރ. އިޔާޒު ދެއްކެވި ވާހަކަ ކޮޅު

ޑރ. އިޔާޒުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލައްވަމުން ވިދާޅުވީ، ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަޓިކް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރަން ބޭނުންނަމަ މިނިވަން އިންޞާފުވެރި އިންތިޚާބަކަށް ޖާގަދެވެންޖެހޭކަމަށާއި، ސިޙުރާއި އެނޫންވެސް ޣައިރު ޝަރްޢީ އަދި ޣައިރު ޤާނޫނީ ގޮތްގޮތުން އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އާއި ކުޅެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ، މުޅި މުޖްތަމަޢުގެ އަމަންއަމާން ކަމާއި ހަމަޖެހުމަށް ލޮޅުން އަރާފާނެ ކަމެއްކަމަށެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.