Advertisement

ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

22 Sep 2023
ދީން

ރިޝްވަތު ދޭ މީހާ އާއި، ރިޝްވަތު އުފުލާ މީހާ އާއި، ރިޝްވަތުގައި ހިފާ މީހާ އަށް މާތް ﷲ ވަނީ ލަޢުނަތް ލައްވާފައި - ޚުޠުބާ

މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކާތެރި ބޮޑެތި ވަބާތަކުގެ ތެރެއިން ނުރައްކާތެރިކަން ފިލުވައިލަން އެންމެ އުނދަގޫ އެއް ވަބާއަކީ ރިޝްވަތުގެ ވަބާކަމުގައި މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިއީ ވަރަށް ސިއްރުން ކުރެވޭ އަދި މިހާރު މުޅި މުޖުތަމަޢުއަށް ޢާއްމުވެފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ރިޝްވަތަކާ ނުލައި އެއްވެސް ކަމެއް މިހާރު ނުކުރެވޭ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ޚުޠުބާގައި ވެއެވެ.

ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމް ކުރުމަށް ހުންނަ އިދާރާތަކުގައި ވެސް ރިޝްވަތާއި ރިޝްވަތުގެ ޢަމަލުތައް އިތުރު ވެފައިވާއިރު، މިފަދަ ކަންކަމަކީ ޤައުމާއި މުޖުތަމަޢު ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިގެން ދިއުމަށް މެދުވެރިވާ ކަމެއްކަމަށާއި، މިފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގެ ދުވެލި މަޑުޖެހި ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއެޅި، އަހަރެމެންގެ މި ކުޑަކުޑަ ރާއްޖެ ވެސް މި ނުރައްކާތެރި ވަބާގައި ޖެހިފައިވާކަން ޚުޠުބާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ރިޝްވަތަކީ ތިމާއަށް ޙައްޤު ނޫން ކަމެއް ނުވަތަ ޙައްޤު ނޫން އެއްޗެއް ނުވަތަ ޙައްޤު ނޫން މަންފާއެއް ލިބިގަތުމަށް، ނުވަތަ ތިމާ ކަމަކުން ބަރީއަވެ ސަލާމަތްވުމަށް ފައިސާ ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް އެއްޗެއް، މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ހޯދައި ދިނުމެވެ. އެގޮތުން ރިޝްވަތު ދޭ މީހާ އާއި، ރިޝްވަތު އުފުލާ މީހާ އެބަހީ ރިޝްވަތު ދިނުމުގައި މެދުވެރިއަކަށްވާ މީހާ އާއި، ރިޝްވަތުގައި ހިފާ މީހާ އަށް މާތް ﷲ ވަނީ ލަޢުނަތް ލައްވާފައިކަމަށް ޚުޠުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

ރިޝްވަތަށް މަގުފަހިވާ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތައް ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާފައި ވާކަމަށާއި، އޭގެތެރޭގައި އީމާންކަން ނެތުމާއި ރިޒުޤު ދެއްވަނީ މާތް ﷲ ކަން ޤަބޫލުނުކުރެވުން ހިމެނޭކަމަށް ޚުޠުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ތިމާއަށް ލިބޭ މިންވަރަށް ޝުކުރުވެރި ނުވުމާއި، ތިމާއަށްވުރެ ތަނަވަސް މީހުން އުޅޭ ގޮތަށް އުޅޭ ހިތްވެ، މިންވަރަށް އީމާންނުވެވި، މާ އަވަހަށް މުއްސަނދިވާން ބޭނުންވުން ވެސް މިކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. މީހަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވުމަކީ، އެ މީހަކު ރިޝްވަތު ހިފުމަށް، ނުވަތަ ދީނުގައި ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ އެނޫންވެސް ކަންތަކަށް އަރައިގަތުމަށް، މަޖުބޫރުކުރުވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި މާތް ﷲ ގެ މިންވަރަށް އީމާންވެ، އެމީހެއްގެ ޢަމަލުތައް އިސްލާހުކޮށް އިއްޒަތުއް ނަފްސު ރައްކާތެރި ކުރުމާއެކު، އެމީހެއްގެ ރިޒުޤު ތަނަވަސް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ދެންނެވުމަށް ޚުޠުބާގައި ނަސޭހަތްތެރިވެފައި ވެއެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.