Advertisement

19 Sep 2023
ޚަބަރު

ދައުލަތުގެ ލޯ ލާރިއެއްގައިވެސް ނުޖެހެން: ރައީސް

ދައުލަތުގެ ލޯ ލާރިއެއްގައި ވެސް ޖެހިފައި ނޯންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން 2 ވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީއިން މާފަންނުގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ދައުލަތުގެ ފައިސާގައި ޖެހިފައިވޭތޯ މިހާރުވެސް އަދި ވެރިކަމުން ފައިބާވަޑައިގަތުމުންވެސް ބަލަންވީކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާ ޔަޤީންކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް ތުޙުމަތު ކުރާނެ އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރައްވާފައި ނޯންނާނެކަންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަންވެސް ބޭނުންވާނަމަ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، އޭސީސީއަށް ހުށައަޅުއްވައިގެންވެސް ކުރިއަށްގެންދަންވީކަމަށް ރައިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ޢަމާޒަކަށްވީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުން އެކަނި. ދަޢުތަކުގެ ލޯ ލާރިއެއްގައިވެސް ނުޖެހޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެން. މިއަދުވެސް ބަލަންވީ، ވެރިކަމުން ފޭބީމަވެސް ބަލަންވީ. ތުޙުމަތު ކުރާނެ ކަމެއްވެސް ނޯންނާނެ." ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް ރޭ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓު ލާން ރީ-ރެޖިސްޓްރީ ކުރި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާތީ އިދިކޮޅުން ސުވާލު އުފާއްދާތީ އެކަމަށް ވެސް ރައްދު ދެއްވައިފަ އެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން ވޯޓު ނުލާ ތިބި މީހުން، އެމްޑީޕީގެ މަސައްކަތުން ހޯދާފައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވަނީ، އިދިކޮޅުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަނީ އެ ކަން އެނގޭތީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމިގެން ދިޔައިރު ވެސް ސުވާލެއް އުފައްދާފައިނުވަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރައްވައިފަ އެވެ.

 

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.