Advertisement

19 Sep 2023
ޚަބަރު

ދައުލަތުގެ ލޯ ލާރިއެއްގައިވެސް ނުޖެހެން: ރައީސް

ދައުލަތުގެ ލޯ ލާރިއެއްގައި ވެސް ޖެހިފައި ނޯންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން 2 ވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީއިން މާފަންނުގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ދައުލަތުގެ ފައިސާގައި ޖެހިފައިވޭތޯ މިހާރުވެސް އަދި ވެރިކަމުން ފައިބާވަޑައިގަތުމުންވެސް ބަލަންވީކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާ ޔަޤީންކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް ތުޙުމަތު ކުރާނެ އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރައްވާފައި ނޯންނާނެކަންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަންވެސް ބޭނުންވާނަމަ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، އޭސީސީއަށް ހުށައަޅުއްވައިގެންވެސް ކުރިއަށްގެންދަންވީކަމަށް ރައިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ޢަމާޒަކަށްވީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުން އެކަނި. ދަޢުތަކުގެ ލޯ ލާރިއެއްގައިވެސް ނުޖެހޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެން. މިއަދުވެސް ބަލަންވީ، ވެރިކަމުން ފޭބީމަވެސް ބަލަންވީ. ތުޙުމަތު ކުރާނެ ކަމެއްވެސް ނޯންނާނެ." ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް ރޭ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓު ލާން ރީ-ރެޖިސްޓްރީ ކުރި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާތީ އިދިކޮޅުން ސުވާލު އުފާއްދާތީ އެކަމަށް ވެސް ރައްދު ދެއްވައިފަ އެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން ވޯޓު ނުލާ ތިބި މީހުން، އެމްޑީޕީގެ މަސައްކަތުން ހޯދާފައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވަނީ، އިދިކޮޅުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަނީ އެ ކަން އެނގޭތީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމިގެން ދިޔައިރު ވެސް ސުވާލެއް އުފައްދާފައިނުވަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރައްވައިފަ އެވެ.

 

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.