Advertisement

19 Sep 2023
ޚަބަރު

ރިޒޯޓް ކުލި މާފެއް ނުކުރޭ، ބަދަލު ގެނައީ ކުލި ނުދައްކައިގެން އަރާ ޖޫރިމަނާގެ އިންސައްތައަށް

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ގަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން މީޑީއާ އަދި މީސްމީޑިއާ ތަކުގައި ދައުރުވަމުންދާ "ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި ނުދައްކައިގެން ނަގާ ޖޫރިމަނާ މާފު ކުރުން" ޚަބަރު ބައެއް މީޑިއާ އަދި ފަރާތްތަކުން ގެނެސްދީފައިވަނީ އޮޅުން އަރާ ގޮތަށެވެ. މިގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. އަބްދުالله މައުސޫމް ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކައިގައި ކުލީގެ ޖޫރިމަނާއިން ބޮޑު އަދަދެއް މާފުވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ރިސޯޓް ކުލީގެ ޖޫރިމަނާ ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ ތެރެއިންކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

މިޚަބަރު އެކިއެކި މީޑިއާތަކުން ގެނެސްދީފައިވާ ގޮތުން އާންމުންގެ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުން އަރާފައިވާކަމާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއްކޮށް މާފުވެފައިވާކަން ދޭހަވާ ގޮތަށް މާނަކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުޙައްމަދު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެއްވެސް ރިސޯޓެއްގެ ކުލި މާފްކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާއަށް ބަދަލު އައިސްފަވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުކޮށް އޮތް ޖޫރިމަނާ އަދަދުތަކަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލަކާ ގުޅިގެންކަމަށެވެ.

މިއުވާން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މީގެ ކުރީގައި ރިސޯޓު ކުލި ނުދެއްކުމާއި ގުޅިގެން އަރާ ޖޫރިމަނާ ހުރީ އަހަރަކަށް %180 ގެ ރޭޓުގަކަމާއި, މިއީ އިންސާނެއްގެ ބުއްދިއަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ ވެސް ބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިސާލު ދައްކަމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ކުރީގެ ރޭޓުގައި (%180) 1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކުލި ނުދައްކާ ރިސޯޓެއް ނަމަ އެފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާ އިރު އެ އަދަދު ދެގުނަވެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭނަމަ ކުލީގެ 1 މިލިއަން ރުފިޔާއާ އެކު ޖުމުލަ 2.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބޭންކުތަކުން ނަގާ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުވެސް ހުންނަނީ އާންމުކޮށް މީގެ 36 ގުނަ އަށް ވުރެވެސް ކުޑަކޮށްކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން މިއުވާން ބުނެފައިވަނީ މި ޖޫރިމަނާ ރޭޓަކީ ރާއްޖެއަށް ޓެކްސް ނިޒާމް ތައާރަފް ކުރުމުގެ މާކުރިން ހަދާފައިވާ ރޭޓެއްކަމާއި ޓެކްސް ނިޒާމާއި އެކު އައި ބަދަލުތަކާއި އެކު ޖޫރިމަނާގެ ރޭޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކީ ރިއަލިސްޓިކް ބަދަލެއްކަމަށާއި މިއީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފަހިކަން އިތުރުކުރުމަށް އެޅުނު މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްކަމުގައެވެ. އަދި މިސަރުކާރުން 2020 ވަނަ އަހަރު ގެނެސްފައިވާ މިބަދަލު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައިވަނީ ޖޫރިމަނާ %18 އަށް ކުޑަކޮށް ރިއަލިސްޓިކް ރޭޓެއްގައި ކަމަށާއި މިބަދަލާއި އެކު ކުރިން ނުދެއްކި ހުރި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އައު ރޭޓުގައި ދައްކާ ހަލާސްކުރުމަށް ރިސޯޓްތަކަށް ފުރުސަތު ދެވިފައިވާކަން މިއުވާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.