Advertisement

19 Sep 2023
ޚަބަރު

ރިޒޯޓް ކުލި މާފެއް ނުކުރޭ، ބަދަލު ގެނައީ ކުލި ނުދައްކައިގެން އަރާ ޖޫރިމަނާގެ އިންސައްތައަށް

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ގަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން މީޑީއާ އަދި މީސްމީޑިއާ ތަކުގައި ދައުރުވަމުންދާ "ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި ނުދައްކައިގެން ނަގާ ޖޫރިމަނާ މާފު ކުރުން" ޚަބަރު ބައެއް މީޑިއާ އަދި ފަރާތްތަކުން ގެނެސްދީފައިވަނީ އޮޅުން އަރާ ގޮތަށެވެ. މިގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. އަބްދުالله މައުސޫމް ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކައިގައި ކުލީގެ ޖޫރިމަނާއިން ބޮޑު އަދަދެއް މާފުވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ރިސޯޓް ކުލީގެ ޖޫރިމަނާ ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ ތެރެއިންކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

މިޚަބަރު އެކިއެކި މީޑިއާތަކުން ގެނެސްދީފައިވާ ގޮތުން އާންމުންގެ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުން އަރާފައިވާކަމާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއްކޮށް މާފުވެފައިވާކަން ދޭހަވާ ގޮތަށް މާނަކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުޙައްމަދު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެއްވެސް ރިސޯޓެއްގެ ކުލި މާފްކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާއަށް ބަދަލު އައިސްފަވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުކޮށް އޮތް ޖޫރިމަނާ އަދަދުތަކަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލަކާ ގުޅިގެންކަމަށެވެ.

މިއުވާން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މީގެ ކުރީގައި ރިސޯޓު ކުލި ނުދެއްކުމާއި ގުޅިގެން އަރާ ޖޫރިމަނާ ހުރީ އަހަރަކަށް %180 ގެ ރޭޓުގަކަމާއި, މިއީ އިންސާނެއްގެ ބުއްދިއަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ ވެސް ބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިސާލު ދައްކަމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ކުރީގެ ރޭޓުގައި (%180) 1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކުލި ނުދައްކާ ރިސޯޓެއް ނަމަ އެފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާ އިރު އެ އަދަދު ދެގުނަވެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭނަމަ ކުލީގެ 1 މިލިއަން ރުފިޔާއާ އެކު ޖުމުލަ 2.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބޭންކުތަކުން ނަގާ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުވެސް ހުންނަނީ އާންމުކޮށް މީގެ 36 ގުނަ އަށް ވުރެވެސް ކުޑަކޮށްކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން މިއުވާން ބުނެފައިވަނީ މި ޖޫރިމަނާ ރޭޓަކީ ރާއްޖެއަށް ޓެކްސް ނިޒާމް ތައާރަފް ކުރުމުގެ މާކުރިން ހަދާފައިވާ ރޭޓެއްކަމާއި ޓެކްސް ނިޒާމާއި އެކު އައި ބަދަލުތަކާއި އެކު ޖޫރިމަނާގެ ރޭޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކީ ރިއަލިސްޓިކް ބަދަލެއްކަމަށާއި މިއީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފަހިކަން އިތުރުކުރުމަށް އެޅުނު މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްކަމުގައެވެ. އަދި މިސަރުކާރުން 2020 ވަނަ އަހަރު ގެނެސްފައިވާ މިބަދަލު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައިވަނީ ޖޫރިމަނާ %18 އަށް ކުޑަކޮށް ރިއަލިސްޓިކް ރޭޓެއްގައި ކަމަށާއި މިބަދަލާއި އެކު ކުރިން ނުދެއްކި ހުރި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އައު ރޭޓުގައި ދައްކާ ހަލާސްކުރުމަށް ރިސޯޓްތަކަށް ފުރުސަތު ދެވިފައިވާކަން މިއުވާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.