Advertisement

18 Sep 2023
މުނިފޫހިފިލުވުން

އަހަރުތަކަކަށްފަހު ބޮލީވުޑަށް ޢީދެއް

ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑު ކަމަށް ފަހު ހުރިހާ ގައުމުތަކަކާ އިންޑަސްޓްރީތަކަށް އަސަރުކުރި ފަދައިން ބޮލީވުޑަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރިއެވެ. އެގޮތުން، އިންޑިއާގައި ފިލްމުތައް ނޭޅުވި މިހާރުގެ މަޝްހޫރު އޯ.ޓީ.ޓީ ޕްލެޓްފޯމުތައް ކަމުގައިވާ ނެޓްފްލިކްސް، އެމެޒޯން ޕްރައިމް، ޑިސްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓަރ ފަދަ ތަންތަނަށް ފިލްމުތައް ވިއްކާލަން ޖެހުނެވެ.

ކޮވިޑަށް ލުއިތައް ލިބި ފިލްމު އަޅުވަން އަލުން ފެށުނީ ދެތިން އަހަރު ފަހުންނެވެ. ދެން ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު އުނދަގުލަކީ މީހުން ސިނަމާތަކާއި ހަމައަށް ގެންދިއުމެވެ. އެންމެން ވެސް އޭރު ތިބީ އޯ.ޓީ.ޓީ ޕްލެޓްފޯމުތަކަށް ބަރޯސާވެ ގޭގައި އޮވެ ފިލްމު ބަލަން އާދަވެފައެވެ. މިކަމާ ހެދި އެތައް ފިލްމެއް ނާކާމިޔާބު ވެގެން ދިއައެވެ. ނަމަވެސް، ބައެއް ފިލްމުތަކަށް ބެލުންތެރިންގެ ސަޕޯޓް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ބޮލީވުޑް ފިލްމުތަކަށް ވުރެ ސައުތު އިންޑިއާގެ ޓޮލީވުޑްގެ އުފެއްދުންތަކެވެ. އެގޮތުން 'އާރް.އާރް.އާރް' 'ޕުޝްޕާ' އަދި 'ކޭ.ޖީ.އެފް 2' އިން ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތައް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހޯދާފައެވެ. މިކަމާ ބޮލީވުޑަށް އެތައް މަލާމާތެއް ރައްދުވިއެވެ. ދެން އެންމެން ގޯސްކުރަން ފެށީ ބޮލީވުޑުން ހަދަމުން އައި ފިލްމުތަކެވެ. އެގޮތުން ކޮންޓެންޓް ކަމުނުދާކަމަށާއި، ކޮޕީ ފިލްމުތައް ގިނަވުން ފާހަގަކުރިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ނެޕޮޓިޒަމްގެ ބަހުސާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފިލްމުތައް ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަބަދު ދިއައީ ގޮވަމުންނެވެ. ބޮލީވުޑްގެ ބޮޑެތި ޑިސަސްޓަރ ތަކުގެ ތެރޭގައި އާމިރު ހާންގެ 'ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ'، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ 'ސަމްރަތް ޕްރިތްވިރާޖް'، އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ' ރަންވޭ 34' ، ރަންވީރް ސިންގުގެ '86' ޝާހިދު ކަޕޫރުގެ 'ޖަރޒީ' އަދި ރަންބީރު ކަޕޫރުގެ ' ޝަމްޝޭރާ' ފަދަ ބޮޑެތި ފިލްމުތައް ހިމެނެއެވެ.

ނަމަވެސް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގައި ޝާހްރުކް ހާން 4 އަހަރަށް ފަހު އެނބުރި އައި ފިލްމު 'ޕަތާން' ވެގެން ދިއައީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ލާރި ލިބުނު ބޮލީވުޑް ފިލްމަށެވެ. 'ޕަތާން' އަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ގިނަވީ ފްލޮޕް ފިލްމުތަކެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ތިން މަހަކީ ބޮލީވުޑަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަކެކެވެ. އެތައް ދުވަހަކަށް ފަހު އައި ބޮޑު ޢީދެކެވެ. ޖޫން މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އެޅުވި ކަރަން ޖޯހަރުގެ 'ރޮކީ އޯރް ރާނީ ކީ ޕްރޭމް ކަހާނީ' އިން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރާ ހަމައަށް އައިރުވެސް މި އަޅުވަމުން ދަނީ ހުސް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެވެ. އެގޮތުން އޮގަސްޓު މަހުގައި އެޅުވި ސަނީ ޑިއޯލްގެ 'ގަދަރު 2' މިހާރު 500 ކްރޯޑް ފަތަހަކޮށް މިހާތަނަށް ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ގިނަ ލާރި ލިބުނު ދެވަނަ ފިލްމަށް ވަނީ ވެފައެވެ. އަދި ހަމަ މި ފިލްމާ އެއްދުވަހެއްގައި އެޅުވި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ 'އޯ މައި ގޯޑް 2' ވެސް ވަނީ 150 ކްރޯޑަށް ވުރެ ގިނަ ލާރި ހޯދާފައެވެ. ދެން އެޅުވި އަޔުޝްމަން ކުރާނާގެ 'ޑްރީމް ގަރލް 2' ވެސް ވަނީ 100 ކްރޯޑަށް ވުރެ ގިނައިން ލާރި ހޯދާފައެވެ.

Advertisement

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު އެޅުވި ޝާހްރުކް ހާންގެ 'ޖަވާން' މިވަނީ އަނެއްކާވެސް ހުރިހާ ރެކޯޑެއް މުގުރަން ފަށާފައެވެ. ހަފްތާއެއް ތެރޭގައި މިފިލްމު ވަނީ 350 ކްރޯޑް ފަތަހަކޮށްފައެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ޝާހްރުކްގެ މިފިލްމް ވެގެންދާނީ އަނެއްކާވެސް އެންމެ ގިނަ ލާރި ލިބޭނެ ބޮލީވުޑް ފިލްމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އަޅުވާ ފިލްމުތައް މިދަނީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ރެކޯޑްތައް މުގުރަމުންނެވެ.  

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.