Advertisement

18 Sep 2023
ލައިފްސްޓައިލް

އަހަރުތަކަކަށްފަހު ބޮލީވުޑަށް ޢީދެއް

ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑު ކަމަށް ފަހު ހުރިހާ ގައުމުތަކަކާ އިންޑަސްޓްރީތަކަށް އަސަރުކުރި ފަދައިން ބޮލީވުޑަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރިއެވެ. އެގޮތުން، އިންޑިއާގައި ފިލްމުތައް ނޭޅުވި މިހާރުގެ މަޝްހޫރު އޯ.ޓީ.ޓީ ޕްލެޓްފޯމުތައް ކަމުގައިވާ ނެޓްފްލިކްސް، އެމެޒޯން ޕްރައިމް، ޑިސްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓަރ ފަދަ ތަންތަނަށް ފިލްމުތައް ވިއްކާލަން ޖެހުނެވެ.

ކޮވިޑަށް ލުއިތައް ލިބި ފިލްމު އަޅުވަން އަލުން ފެށުނީ ދެތިން އަހަރު ފަހުންނެވެ. ދެން ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު އުނދަގުލަކީ މީހުން ސިނަމާތަކާއި ހަމައަށް ގެންދިއުމެވެ. އެންމެން ވެސް އޭރު ތިބީ އޯ.ޓީ.ޓީ ޕްލެޓްފޯމުތަކަށް ބަރޯސާވެ ގޭގައި އޮވެ ފިލްމު ބަލަން އާދަވެފައެވެ. މިކަމާ ހެދި އެތައް ފިލްމެއް ނާކާމިޔާބު ވެގެން ދިއައެވެ. ނަމަވެސް، ބައެއް ފިލްމުތަކަށް ބެލުންތެރިންގެ ސަޕޯޓް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ބޮލީވުޑް ފިލްމުތަކަށް ވުރެ ސައުތު އިންޑިއާގެ ޓޮލީވުޑްގެ އުފެއްދުންތަކެވެ. އެގޮތުން 'އާރް.އާރް.އާރް' 'ޕުޝްޕާ' އަދި 'ކޭ.ޖީ.އެފް 2' އިން ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތައް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހޯދާފައެވެ. މިކަމާ ބޮލީވުޑަށް އެތައް މަލާމާތެއް ރައްދުވިއެވެ. ދެން އެންމެން ގޯސްކުރަން ފެށީ ބޮލީވުޑުން ހަދަމުން އައި ފިލްމުތަކެވެ. އެގޮތުން ކޮންޓެންޓް ކަމުނުދާކަމަށާއި، ކޮޕީ ފިލްމުތައް ގިނަވުން ފާހަގަކުރިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ނެޕޮޓިޒަމްގެ ބަހުސާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފިލްމުތައް ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަބަދު ދިއައީ ގޮވަމުންނެވެ. ބޮލީވުޑްގެ ބޮޑެތި ޑިސަސްޓަރ ތަކުގެ ތެރޭގައި އާމިރު ހާންގެ 'ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ'، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ 'ސަމްރަތް ޕްރިތްވިރާޖް'، އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ' ރަންވޭ 34' ، ރަންވީރް ސިންގުގެ '86' ޝާހިދު ކަޕޫރުގެ 'ޖަރޒީ' އަދި ރަންބީރު ކަޕޫރުގެ ' ޝަމްޝޭރާ' ފަދަ ބޮޑެތި ފިލްމުތައް ހިމެނެއެވެ.

ނަމަވެސް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގައި ޝާހްރުކް ހާން 4 އަހަރަށް ފަހު އެނބުރި އައި ފިލްމު 'ޕަތާން' ވެގެން ދިއައީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ލާރި ލިބުނު ބޮލީވުޑް ފިލްމަށެވެ. 'ޕަތާން' އަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ގިނަވީ ފްލޮޕް ފިލްމުތަކެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ތިން މަހަކީ ބޮލީވުޑަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަކެކެވެ. އެތައް ދުވަހަކަށް ފަހު އައި ބޮޑު ޢީދެކެވެ. ޖޫން މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އެޅުވި ކަރަން ޖޯހަރުގެ 'ރޮކީ އޯރް ރާނީ ކީ ޕްރޭމް ކަހާނީ' އިން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރާ ހަމައަށް އައިރުވެސް މި އަޅުވަމުން ދަނީ ހުސް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެވެ. އެގޮތުން އޮގަސްޓު މަހުގައި އެޅުވި ސަނީ ޑިއޯލްގެ 'ގަދަރު 2' މިހާރު 500 ކްރޯޑް ފަތަހަކޮށް މިހާތަނަށް ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ގިނަ ލާރި ލިބުނު ދެވަނަ ފިލްމަށް ވަނީ ވެފައެވެ. އަދި ހަމަ މި ފިލްމާ އެއްދުވަހެއްގައި އެޅުވި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ 'އޯ މައި ގޯޑް 2' ވެސް ވަނީ 150 ކްރޯޑަށް ވުރެ ގިނަ ލާރި ހޯދާފައެވެ. ދެން އެޅުވި އަޔުޝްމަން ކުރާނާގެ 'ޑްރީމް ގަރލް 2' ވެސް ވަނީ 100 ކްރޯޑަށް ވުރެ ގިނައިން ލާރި ހޯދާފައެވެ.

Advertisement

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު އެޅުވި ޝާހްރުކް ހާންގެ 'ޖަވާން' މިވަނީ އަނެއްކާވެސް ހުރިހާ ރެކޯޑެއް މުގުރަން ފަށާފައެވެ. ހަފްތާއެއް ތެރޭގައި މިފިލްމު ވަނީ 350 ކްރޯޑް ފަތަހަކޮށްފައެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ޝާހްރުކްގެ މިފިލްމް ވެގެންދާނީ އަނެއްކާވެސް އެންމެ ގިނަ ލާރި ލިބޭނެ ބޮލީވުޑް ފިލްމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އަޅުވާ ފިލްމުތައް މިދަނީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ރެކޯޑްތައް މުގުރަމުންނެވެ.  

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.