Advertisement

17 Sep 2023
ޚަބަރު

އިދިކޮޅުން ވެރިކަމަށް އައިސް ޖަލަށް ލާނެ މީހުންގެ ލިސްޓެއް އޮތީ ހަދާފައި: އިމްރާން

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިނަމަ ޖަލަށް ލާނެ މީހުންގެ ލިސްޓެއް މިހާރުވެސް ހަދާފައިވާ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެމްޑީޕީން ރޭ ބޭއްވި ކެންޕެއިން ޖަލްސާގައި އިމްރާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ހަރާބުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލާކަށް ދުލެއް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. ސަރުކާރު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ދެން އޮތީ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް ކަަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވާ އޭނާ ވިދާޅުވީ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް އުފެދިއްޖެނަމަ ދެން ވާނެ ގޮތް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް އެނގޭ ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކުރިއަށް ދެން އޮތް 13 ދުވަހަކީ މުސްތަގުބަލު ކަނޑައެޅުމަށް އެކަކު އަނެކެއްގެ ކިބައިން ހިތްވަރު ހޯދައިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާ ބުއްދިވެރި އެއްވެސް އިންސާނަކު އެފަދަ ދުވަސްތަކެއް ދެކެން ދޫކޮށްލުމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަސްތެރޭ ޖަލަށްލާނެ މީހުންނާއި ދެވަނަ މަސްތެރޭ ޖަލަށް ލާނެ މީހުންނާއި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ޖަލަށް ލާނެ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ހައްދަވާފައިވާ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ލިސްޓްތައް އެބަ ހުއްޓޭ އިނގޭތޯ ފުރަތަމަ މަސްތެރޭ ޖަަލަށްލާންވީ މީހުން، ދެވަނަ މަސްތެރޭ ޖަލަށްލާންވާ މީހުން. ދައުރު ނިމޭއިރު ޖަލަށްލަންވާ މީހުން. ލިސްޓް އެބަހުއްޓޭ އިނގޭތޯ. މިކަން ދަނީ މިހެންނޭ.

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ

އިމްރާން ވިދާޅުވީ މުއިއްޒުއާއެކު މި ގައުމު ދާނީ ވަރަށް ބޮޑު ބައިބައިވުމަކާއި ފިތުނައެއްގެ ތެރެއަށް ކަމަށެވެ. އިމްރާން ވިދާޅުވީ އަދާލަތު ޕާޓީން އެމްޑީޕީއާ އެކު އޮތް ހަމައެކަނި ސަބަބަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަކީ ރައްޔިތުންނަށް އިހުލާސްތެރި ހިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށްވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން އެކަން އިތުރަށް ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.