Advertisement

17 Sep 2023
ޚަބަރު

އިދިކޮޅުން ވެރިކަމަށް އައިސް ޖަލަށް ލާނެ މީހުންގެ ލިސްޓެއް އޮތީ ހަދާފައި: އިމްރާން

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިނަމަ ޖަލަށް ލާނެ މީހުންގެ ލިސްޓެއް މިހާރުވެސް ހަދާފައިވާ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެމްޑީޕީން ރޭ ބޭއްވި ކެންޕެއިން ޖަލްސާގައި އިމްރާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ހަރާބުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލާކަށް ދުލެއް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. ސަރުކާރު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ދެން އޮތީ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް ކަަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވާ އޭނާ ވިދާޅުވީ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް އުފެދިއްޖެނަމަ ދެން ވާނެ ގޮތް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް އެނގޭ ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކުރިއަށް ދެން އޮތް 13 ދުވަހަކީ މުސްތަގުބަލު ކަނޑައެޅުމަށް އެކަކު އަނެކެއްގެ ކިބައިން ހިތްވަރު ހޯދައިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާ ބުއްދިވެރި އެއްވެސް އިންސާނަކު އެފަދަ ދުވަސްތަކެއް ދެކެން ދޫކޮށްލުމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަސްތެރޭ ޖަލަށްލާނެ މީހުންނާއި ދެވަނަ މަސްތެރޭ ޖަލަށް ލާނެ މީހުންނާއި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ޖަލަށް ލާނެ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ހައްދަވާފައިވާ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ލިސްޓްތައް އެބަ ހުއްޓޭ އިނގޭތޯ ފުރަތަމަ މަސްތެރޭ ޖަަލަށްލާންވީ މީހުން، ދެވަނަ މަސްތެރޭ ޖަލަށްލާންވާ މީހުން. ދައުރު ނިމޭއިރު ޖަލަށްލަންވާ މީހުން. ލިސްޓް އެބަހުއްޓޭ އިނގޭތޯ. މިކަން ދަނީ މިހެންނޭ.

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ

އިމްރާން ވިދާޅުވީ މުއިއްޒުއާއެކު މި ގައުމު ދާނީ ވަރަށް ބޮޑު ބައިބައިވުމަކާއި ފިތުނައެއްގެ ތެރެއަށް ކަމަށެވެ. އިމްރާން ވިދާޅުވީ އަދާލަތު ޕާޓީން އެމްޑީޕީއާ އެކު އޮތް ހަމައެކަނި ސަބަބަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަކީ ރައްޔިތުންނަށް އިހުލާސްތެރި ހިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށްވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން އެކަން އިތުރަށް ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.