Advertisement

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ --- ފޮޓޯ: މިނިވަން ނިއުސް

17 Sep 2023
ޚަބަރު

އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ބޭރުގެ އެއްވެސް ސިފައިންނެއް ނުތިބޭނެ: ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

ކ. އުތުރު ތިލަފަަޅުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ "އެކަތަ" ބަނދަރު ހަދަން އިންޑިއާއާ ހަވާލުކުރީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކަމަށާއި އަދި އެތަނުގައި ބޭރުގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސިފައިން ނުތިބޭނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

ސިފައިންގެ މުވައްސަސާގެ އަގު ވައްޓާލައި، ސިފައިންގެ ތަރައްގީއަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ހަގީގަތާ ހިލާފު ހަބަރުތައް ފަތުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ވަނީ އުތުރު ތިލަފަޅާ ގުޅިގެން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ރައްދުދީފަ އެވެ.

އެ ބަޔާނުގައިވަނީ އުތުރުތިލަފަޅަކީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ތަނެއް ކަމަށާއި އެތަނަކީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާޑް އުޅަނދުތައް އަޅާފައި ބޭއްވުމަށާއި އެ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތު ކުރުމަށް ތަަރައްގީކުރާ ތަނެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އުތުރުތިލަފަޅާ ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން އިންޑިއާ ސަރުކާރާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަ މަޝްވަރާކުރީ 2013 ގައި އޭރުގެ ދިފާއީ ވަޒީރު އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދަތުރުފުޅުގައި، އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ބޮޑު އަސްކަރީ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތަސައްވުރާއި ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އޭގެ ފަހުން 2016 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު "އެކްޝަން ޕްލޭން އޮން ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަން" ގައި ވެސް އިންޑިއާއާއެކު އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އަސްކަރީ މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ވަނީ އެއްބަސްވެފައިކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ވާގޮތުން އުތުރު ތިލަފަޅުގައިވާ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކަކީ ވެސް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ހިނގައި ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ މިލްކިއްޔާތެކެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުން ދިވެހިންގެ މިނިވަން ކަމާއި ސިޔާދަތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ކަމަކަށް ޖާގަ ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައިވަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްސާސް ދަނޑިވަޅެއްގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ތަރައްގީއަށް ހިންގޭ މުހިއްމު ކަންކަމަށް ހުރަސް އެޅުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް ކުރަމުންދާ ކަންކަން ހުއްޓާލަން ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.