Advertisement

ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް

17 Sep 2023
ޚަބަރު

ރީ ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ މިއަދު ހަވީރު 4 ޖަހަންދެން

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މި ބުރަށް ރީ ރެޖިސްޓްރީވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދު ހަވީރު 4:00 އެވެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބު މިއަދު ވިދާޅުވީ، އިއްޔެ ނިޔަލަށް ޖުމުލަ 25،493 މީހުން ރީ-ރެޖިސްޓަ ވުމަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ދުވަހު 9،206 މީހުނާއި ދެ ވަނަ ދުވަހު 16،287 މީހުންނެވެ. އެ ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އޮންލައިންކޮށް ޖުމުލަ 18،349 މީހުން ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ. 

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓު ލާ ތަން ބަދަލުކުރި ފަރާތްތަކުން، އިތުރު ފޮށްޓަކަށް ވޯޓު ލާން ޖެހޭފަދަ ހާލަތެއް، ނުވަތަ އެ ގޮތަށް ބޭނުންނުވާ ނަމަ، އަލުން ރީ ރެޖިސްޓަރ ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެ ފަރާތްތަކަށް ފުރަތަމަ ބުރު ވޯޓު ލީ ފޮށްޓަށް ވޯޓުލެވޭނެއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ބުރު ވޯޓު ނުލާ ފަރާތްތަކުން ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ޔަޤީން ކުރުމަށްޓަކައި، އެ ފަރާތެއް ވޯޓު ލުމަށް ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާ ތަން ޗެކްކުރުން މުހިންމެވެ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ހާމަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި VR(space)ID.No ޖެހުމަށްފަހު 1414 އަށް މެސެޖު ކުރުމުން އެމީހަކު ވޯޓުލުމަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތަން ޔަޤީން ކުރެވޭނެއެވެ.

Advertisement

ވޯޓު ލުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނީ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު، ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު، ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްއެވެ. އަދި މިއިން ކޮންމެ ލިޔުމެއް ބޭނުން ކުރިޔަސް، އެ ލިޔުމަކީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ފޮޓޯޖެހި، އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރާއި ނަން އަދި މައުލޫމާތު ސާފުކޮށް ރަގަޅަށް ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް އޮތް ލިޔުމަކަށް ވާންވާނެކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.